16 Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης
Θέσεις εργασίας για διδακτικό προσωπικό

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού)με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία , έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064161, 2551064219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα