ΠΔΕ Ιόνιων νήσων: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
ΠΔΕ Ιόνιων νήσων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στους Πίνακες Αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ 23, ΠΕ 30,ΠΕ 21-26, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 25, και «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ» για πρόσληψη κατά τοσχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, βάσει της οικείας πρόσκλησης (Φ.Ε.Κ.1284/τ.Β΄/11-04-2018) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ 30, ΠΕ 23, ΠΕ 21-26, ΠΕ 29, ΠΕ 28,ΠΕ 25 καθώς και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (http://62.217.127.123/pde/)

Οι υποψήφιοι, της ανωτέρω οικείας πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. (Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ ) από 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη έως και 16/07/2018, ημέρα Δευτέρα, μέσω του διαδικτυακού τους τόπου.(www.asep.gr).

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και εκδίδει σχετική απόφαση.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Iόνιων Νήσων.


 ΙΟΝΙΑ ΕΕΠ ΑΝΑΡΤΗΣΗ                           
 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΕΕΠ
  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΤΣ

σχετικά άρθρα