ΠΔΕ Πελοποννήσου: Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
ΠΔΕ Πελοποννήσου

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των

εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/11-04-2012).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.  4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 40023/Υ1/12-03-2018 (άρθρο 6 παρ. ε) Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12-03-2018) σύμφωνα με την οποία «το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης εντάσσεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31)».

11. Τη με αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 εγκύκλιο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

12. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (έξι κενές θέσεις).

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τρία σχολικά έτη (από 01-09-2018 έως και 31-08-2021), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 02-04-2018 έως και 30-04-2018 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά ή τελούν σε διάθεση, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής και

β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Διευκρινίζουμε ότι:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη έξι (6) κενών θέσεων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

- διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄/01-04-2005)

- είναι στελέχη της εκπαίδευσης

- υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις

- υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών σας και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

best of network

σχετικά άρθρα