Ορισμός Αναπληρώτριας Υπευθύνου του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου
Υπουργείο Παιδείας 

Ορισμός Αναπληρώτριας Υπευθύνου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ομηρούπολης Χίου»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101 τ.Α΄), άρθρο 111, παρ.13, περί Ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

2. Τον Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-2-2002), άρθρο 8, παρ.2, περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ.Α. της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 01-08- 2011 με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 4789/02-11-2011 απόφασή μας με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων(Π.Ο) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε. ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5843/10-10-2012 απόφασή μας με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Ομηρούπολης Χίου».

6. Τη με αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία παρατείνεται η θητεία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΠΕ της χώρας και των οποίων η θητεία έληγε στις 31-08-2015, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται με νέες Υπουργικές Αποφάσεις.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα