ΕΡΓΑΣΙΑ

Φυσιοθεραπευτές στο Δήμο Βόλου
Φυσιοθεραπευτές στο Δήμο Βόλου

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου ανακοινωνει την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου,...

Φυσιοθεραπευτές στο Δήμο Βόλου