Σχετικά με τις μετατάξεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
Του Α. Δημόπουλου, Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ 86

            Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η ενημέρωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για το νομοθετικό πλαίσιο, την υφιστάμενη νομολογία και τις εγκυκλίους που διέπουν τις μετατάξεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, όπως αυτό θεσπίστηκε με τον Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) και εφαρμόζεται από τις 15-9-2017, και την μέχρι τώρα εφαρμογή του από την Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

            1) παρ. 6 του αρθ. 3 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει ότι «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.»

            2) παρ. 1 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016, στην οποία αναφέρεται ότι « Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις: [...]», και στην συνέχεια του οποίου δεν εξαιρείται η ειδική περί μετατάξεων διάταξη της παρ. 7 του αρθ. 5 του Ν. 1824/1988, (ΦΕΚ Α΄ 96/30.12.1988), η οποία ανέφερε «Επιτρέπεται η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ` όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων αυτά οργάνων. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.»

            3) παρ. 3 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει «Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, [...] τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́26), [...]», στα οποία προβλέπονταν κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών για την διενέργεια μετατάξεων από υπηρεσία σε υπηρεσία και η διατήρηση σε ισχύ ειδικών διατάξεων που

προβλέπουν μετατάξεις.
            4) αρθ. 13 του Ν. 4440/2016 περί μετάταξης σε άλλη υπηρεσία που αναφέρει

«Το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 71

Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
1. Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, ήτοι η μετακίνηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία

στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της

ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο

ΕΣΚ. [....]»

            5) η ερμηνεία των άνωθεν αναφερόμενων διατάξεων στην αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας υπ’ αρ. 273/2017 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ) επί ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας σχετικού με μετατάξεις, με τίτλο «Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών υπό μετάταξη σε διοικητικές θέσεις της Κ.Υ. και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4369/2016 και 4440/2016.», στο κεφάλαιο «Ερμηνεία διατάξεων – υπαγωγή» της οποίας αναφέρεται

α) Στο εδάφιο 15:

«Η διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις άλλων  δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται ειδικά στη διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988, οι οποίες μπορούν ακόμα να τύχουν εφαρμογής, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ως ισχύουσες την 2-12-2016. Τούτο συνάγεται εκ του ότι, αφενός η έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ -μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4472/2017 στις διατάξεις του οικείου ν. 4440/2016- τοποθετήθηκε εν τέλει στις 15-9-2017, (προηγούμενα είχε τοποθετηθεί στις 15-4-2017) και αφετέρου ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετατάσσονται πλέον μόνο μέσω του ΕΣΚ (άρθρα 3 παρ. 6 και 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016 ως ισχύει). Εξάλλου μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία (15-9-2017) ίσχυε και το άρθρο 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, (βλ. ρητή κατάργησή του με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016), το οποίο όριζε ότι ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων που δεν ρυθμίζονταν από το κεφάλαιο αυτό, ( ενν . Το Κεφ. Β ́ του ΜΕΡΟΥΣ Δ ́ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» του ΥΚ, που περιλαμβάνει τα άρθρα 69-75 περί μετατάξεων ), διατηρούνται σε ισχύ.

β) Στο εδάφιο 20:

«Επί των ως άνω τεθέντων ερωτημάτων το Γ ́ Τμήμα ΝΣΚ κρίνει ομόφωνα ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1824/1988, -η οποία υπό την ισχύ των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 κατά την πρώτη τους έκδοση (μορφή), θα εθεωρείτο καταργημένη από το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (2-12-2016)-, μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και την μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του ΕΣΚ, -στο οποίο υπήχθησαν ευθύς εξ αρχής με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και οι εκπαιδευτικοί Α ́βάθμιας και Β ́βάθμιας εκπαίδευσης- εν τέλει στις 15-9-2017, εξακολούθησε να ισχύει μέχρι το τελευταίο αυτό χρονικό σημείο, επομένως ίσχυε στις 2-12-2016 και οι μετατάξεις των εν λόγω εκπαιδευτικών και σε διοικητικές θέσεις της Κεντρικής και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ μπορούν να υλοποιηθούν εντός του οριζομένου από τη διάταξη αυτή πλαισίου, εφόσον συντρέχει σωρευτικά και η προϋπόθεση της έκδοσης ανακοίνωσης/πρόσκλησης ή υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου αποκλειστικά έως την 31/7/2017, που θέτει η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4440/2016. Εξάλλου μέχρι το αυτό χρονικό σημείο (15-9-2017) ίσχυσαν και οι γενικές διατάξεις περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του άρθρου 75, σύμφωνα με την οποία ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, που δεν ρυθμίζονταν από το αντίστοιχο Κεφάλαιο αυτού, διατηρούντο σε ισχύ. [...]»
            6) υπ’ αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 74818/Ε2/10-05-2018 εγκύκλιο των τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)», η οποία αναφέρει «Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιφυλαχθείτε για την αποστολή απόφασης αποδέσμευσης του αιτούντος εκπαιδευτικού από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α ́/30-12-1988).»

            7) παρ. 3 του αρθ. 2 του Ν. 4440/2016 που ορίζει ότι «Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.»   

            8) υπ’ αρ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019», στην παρ. δ του κεφ. 7.1.3. με τίτλο «Μετατάξεις – ανακατανομές – αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της οποίας διευκρινίζεται «ότι για τις μετατάξεις προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο, από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα ή εντός του ίδιου ειδικού φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν απευθείας την απαιτούμενη από τις διατάξεις της παρ.3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ/τος 80/2016 βεβαίωση επί των οικείων πράξεων, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φορέα για μισθοδοσία».

            9) παρ. 4 του αρθ. 4 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει «Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) [...]. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. [...]»

         10) αρθ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.5.2010), σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου
«1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.»
         11) αρθ. 3 της υπ’ αρ. 6632/Υ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β ́3009/25.7.2019) που αναφέρει «Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό: [..] δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ».
        12) αρθ. 18 του υπ’ αρ. 1/2003 Π.Δ. (ΦΕΚ Α ́ 1/03.01.2003) στο οποίο καθορίζονται οι

αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΕ, το εδάφιο 8 του οποίου αναφέρει « 8. Γνωμοδοτεί για τη

μετάταξη εκπαιδευτικών», και εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά και αναφέρει μόνο τον όρο

«γνωμοδότηση» πρόκειται για απλή γνώμη η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 20 του Ν.

2690/1999 (Κώδικας, Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ Α ́ 45/9.3.1999), διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, και δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
       13) αρθ. 1 του Ν. 4440/2016 βάση του οποίου «Σκοπός του ΕΣΚ είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου η διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.»  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

            Οι αιτήσεις αποδέσμευσης από την άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων, οι οποίες υποβάλλονται στα αρμόδια Τμήματα Κινητικότητας της Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διά μέσου των κατά τόπους ΔΔΕ – ΔΠΕ ακολουθούν την διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 74818/Ε2/10-05-2018 εγκυκλίου (βλ. 6), η οποία ενώ εμφανίζεται να διευκρινίζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ελέγχεται για το αν στην ουσία τις ανατρέπει, αν παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, και εφόσον εκλαμβάνεται από την Διοίκηση ως ο πράγματι ισχύων κανόνας αν εισάγει διαδικασίες αντιβαίνουσες στις προβλεπόμενες από το ΕΣΚ και τον Υπαλληλικό Κώδικα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (βλ. 2 – 4), όπως αυτή ερμηνεύεται ομόφωνα από το Γ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. 5), η διάταξη της παρ. 7 του αρθ. 5 του Ν. 1824/1988 ίσχυε μέχρι τις 15-9-2017, οπότε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα έπρεπε να διέπουν μετά από αυτό το χρονικό σημείο τις μετατάξεις από υπηρεσία σε υπηρεσία, σύμφωνα και με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

            Στον προηγούμενο κύκλο κινητικότητας αιτήσεις αποδέσμευσης οι οποίες αρχικά είχαν εγκριθεί παρέμεναν στο συρτάρι του Υπουργού επί 4 μήνες, και αφού η σύνθεση του ΚΥΣΔΕ άλλαξε επανεξετάστηκαν και απορρίφθηκαν «βάσει του σκεπτικού ότι οι αιτούντες καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν και άρα η εκχώρηση των σχετικών οργανικών θέσεων από το ΥΠΠΕΘ για ενδεχόμενη μετάταξή τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα δημιουργήσει ζήτημα πλήρωσης των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιακών αναγκών και πιστώσεων» (Πρακτικά ΚΥΣΔΕ 3/1-3-2019), Παρότι η υφιστάμενη νομοθεσία – νομολογία τέθηκε υπ’ όψιν τόσο του αρμόδιου Τμήματος Β΄ Κινητικότητας, όσο και του ΚΥΣΔΕ σε σχετικές αιτήσεις θεραπείας, εντούτοις το ΚΥΣΔΕ επέμενε στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό (πρακτικά ΚΥΣΔΕ 12/23-07-2019). Το σκεπτικό αυτό κάλυπτε και περιπτώσεις όπου οι σχετικές αιτήσεις συναδέλφων αφορούσαν κλάδους και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης εμφανίζονται ως φορείς προέλευσης του εκπαιδευτικού, όπου σύμφωνα με τις εισηγήσεις του αρμόδιου τμήματος, αλλά και με τους πίνακες σύνθεσης προσωπικού οι οποίοι καταρτίζονται ετησίως σε εφαρμογή του Ν. 3848/2010 (βλ. 10) ήταν πλεονασματικές, το ποσοστό κάλυψής τους δηλαδή ήταν όχι απλά πάνω από 50%, όπως ορίζει ο Ν. 4440 (βλ. 9) ως προϋπόθεση, αλλά ξεπερνούσε και το 100%.

            Η ασάφεια και η έλλειψη αναφοράς σε κανόνες δικαίου που στηρίζουν το παραπάνω σκεπτικό, πρωτίστως ελέγχεται αν συνάδουν με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του αρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας, (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α ́ 45/9.3.1999), που αναφέρουν ότι «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.» και «Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.». Δευτερευόντως, στο σκεπτικό αυτό καταγράφεται πλάνη περί τα πράγματα, εφόσον γίνεται λόγος για «εκχώρηση οργανικών θέσεων», ενώ οι μετατάξεις μέσω του ΕΣΚ γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις (βλ. 7) και όχι με μεταφορά θέσης, και μια ακατανόητη αναφορά σε «ζήτημα πλήρωσης πιστώσεων», το οποίο, εκτός από το ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΕ όπως αυτές ορίζονται στο  υπ’ αρ. 1/2003 Π.Δ. (ΦΕΚ Α ́ 1/03.01.2003),  καλύπτεται πλήρως από την κατά κλάδον αρμόδια Υπηρεσία  του Δημοσίου (βλ. 8).

            Από τα παραπάνω, τουλάχιστον για τον (υπό)γράφοντα, τίθεται ζήτημα επάρκειας όλης της διοικητικής πυραμίδας του Υπουργείου Παιδείας (Τμήματα Κινητικότητας, Υπηρεσιακά Συμβούλια και Πολιτική Ηγεσία) τόσο ως προς την εφαρμογή βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την Δημόσια Διοίκηση, όπως ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και ο Υπαλληλικός Κώδικας, πολλώ δε μάλλον ως προς την εφαρμογή και την θέσπιση των ανάλογων διαδικασιών σε ότι αφορά νομοθετήματα που φιλοδοξούν να εκσυγχρονίσουν την Δημόσια Διοίκηση όπως το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ώστε η ασκούμενη Διοίκηση να υπηρετεί βασικές αρχές που διέπουν το Διοικητικό Δίκαιο, όπως οι αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, του δημοσίου συμφέροντος, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της προστασίας των συμφερόντων του εργαζομένου. Ας ελπίσουμε ότι η παρούσα Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο στον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας φιλοδοξεί να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες μέσω του ΕΣΚ ως φορέας υποδοχής, να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση,

 

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Πάτρα: Καταγγελίες για συνωστισμό φοιτητών στα λεωφορεία - Ζητά περισσότερα δρομολόγια η πρυτανεία
Πάτρα: Καταγγελίες για συνωστισμό φοιτητών στα λεωφορεία - Ζητά περισσότερα δρομολόγια η πρυτανεία
Παρέμβαση της πρυτανείας για την αύξηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από καταγγελίες φοιτητών για συνωστισμό εν μέσω...
Πάτρα: Καταγγελίες για συνωστισμό φοιτητών στα λεωφορεία - Ζητά περισσότερα δρομολόγια η πρυτανεία
Επαναληπτικές πανελλαδικές 2020: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων
Επαναληπτικές πανελλαδικές 2020: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων
Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας
Επαναληπτικές πανελλαδικές 2020: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων
Διευθυντές Εκπαίδευσης Τρικάλων: «Οι μαθητές/τριες πιο ασφαλείς στα σχολεία παρά εκτός αυτών»
Διευθυντές Εκπαίδευσης Τρικάλων: «Οι μαθητές/τριες πιο ασφαλείς στα σχολεία παρά εκτός αυτών»
Σαφές μήνυμα για την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών των Τρικάλων εντός των διδακτηρίων, ήταν το αποτέλεσμα της ευρείας συνάντησης στο Δημαρχείο...
Διευθυντές Εκπαίδευσης Τρικάλων: «Οι μαθητές/τριες πιο ασφαλείς στα σχολεία παρά εκτός αυτών»