Πρότυπα-Πειραματικά: Οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών
Εγκύκλιος για την εγγραφή των επιτυχόντων μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες για την εγγραφή των επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την εγκύκλιο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και οι Διευθυντές/ντριες των ΠΕΙ.Σ. να προβούν στις παρακάτω ενέργειες κατά περίπτωση:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο/H Προϊστάμενος/η του Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών προνηπίων/νηπίων/μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν
Φ.6/15012/Δ1/9-2-2023 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία  για το σχολικό έτος 2023-24» (ΑΔΑ: 
για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9.5.2023 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 28η Απριλίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Διευθυντές/ντριες μετά από έλεγχο των αιτήσεων και επιβεβαίωση της ανάρτησης στην πλατφόρμα Αιτήσεων για τα Πειραματικά σχολεία, Υπεύθυνης Δήλωσης συναίνεσης του άλλου γονέα/κηδεμόνα, ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων της κλήρωσης (π.χ. όσους εντάσσονται στην κατηγορία αποκλειστικής επιμέλειας ή η αίτηση υποβλήθηκε από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο κ.ά.), να υποβάλλουν τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο Πειραματικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εγγραφή του κάθε μαθητή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο σχολείο η σύμφωνη γνώμη και των δυο γονέων ή κηδεμόνων όπως προκύπτει από το έγγραφο του σχετ. 4.

Το αργότερο την Τετάρτη 10.5.2023 ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου ενημερώνει άμεσα ότι έχει προκύψει κενή θέση τους γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία) και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12.5.2023 να υποβάλλουν (και οι δυο γονείς) την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.

Ακολούθως, τη Δευτέρα 15.5.2023, μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, οι Διευθυντές/ντριες ενημερώνουν την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που τελικά εγγράφονται και καταρτίζεται ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, (εξάγεται από την πλατφόρμα αιτήσεων την επόμενη μέρα) ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , οι εισακτέοι μαθητές/τριες στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο (προνήπια) και την Α ́ Δημοτικού, έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής στο σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους (σχολείο πρώτης εγγραφής) σύμφωνα με τις εγκυκλίους των σχετ. 1 και

Α1) Για τα προνήπια:

Τα επιτυχόντα προνήπια κατανέμονται από το νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής στο Πειραματικό νηπιαγωγείο μέσω της εφαρμογής “Πρώτη Εγγραφή” με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται από την πλατφόρμα αιτήσεων των Πειραματικών σχολείων.

Κατά τα λοιπά, για την εγγραφή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια. Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής, αυτά διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο.

Α2) Για τα νήπια: Εάν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο υπάρχουν επιτυχόντες νήπια θα πρέπει να γίνει η μετεγγραφή από το Νηπιαγωγείο που φοιτούν (νηπιαγωγείο προέλευσης) στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Για το λόγο αυτό ο/η Προϊστάμενος/μένη του Πειραματικού Νηπιαγωγείου χορηγεί «Βεβαίωση Επιτυχίας σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο» στον γονέα/κηδεμόνα ώστε να την χρησιμοποιήσει για να καταθέσει αίτηση μετεγγραφής στο νηπιαγωγείο που φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Για τη μετεγγραφή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α3) Για τους μαθητές Α ́ Δημοτικού:

Οι Διευθυντές/ντριες του Πειραματικού Δημοτικού διαβιβάζουν στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τον τελικό πίνακα των εισακτέων με τα αναγκαία στοιχεία (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, ημ. γέννησης, νηπιαγωγείο προέλευσης, Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας).

Οι Διευθύνσεις Π. Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων του Πειραματικού Δημοτικού ευθύνης τους,

i) Ενημερώνουν: iα) τα σχολεία που έχει γίνει η πρώτη αίτηση εγγραφής ότι οι μαθητές/τριες δεν θα εγγραφούν σε αυτά iβ) τα νηπιαγωγεία που φοιτούν οι εισακτέοι στα Πειραματικά Δημοτικά ώστε να αποστείλουν τα Πιστοποιητικά Φοίτησης στα Πειραματικά Δημοτικά αντί στα Δημοτικά που έχει κατατεθεί η πρώτη αίτηση εγγραφής.

ii) Διαβιβάζουν σε τυχόν άλλες Δ.Π.Ε., στην ευθύνη των οποίων ανήκουν τα νηπιαγωγεία προέλευσης εισακτέων στο ΠΕΙ.Σ., τις ως άνω καταστάσεις, ώστε οι ως άνω Δ.Π.Ε. να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην A3(i).

Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών/τριών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, που δεν απαιτείται καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά αυτά διαβιβάζονται, υπηρεσιακά στο Πειραματικό Δημοτικό εγγραφής.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β1. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Πρότυπο και Πειραματικό σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

Β2. Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου κατά περίπτωση ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 28η Απριλίου 2023 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διευθυντές/ντριες μετά από έλεγχο των αιτήσεων και επιβεβαίωση της ανάρτησης στην πλατφόρμα Αιτήσεων για τα Πειραματικά σχολεία, Υπεύθυνης Δήλωσης συναίνεσης του άλλου γονέα/κηδεμόνα, ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων της κλήρωσης (π.χ. όσους εντάσσονται στην κατηγορία αποκλειστικής επιμέλειας ή η αίτηση υποβλήθηκε από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο κ.ά.), να υποβάλλουν τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο Πειραματικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εγγραφή του κάθε μαθητή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο σχολείο η σύμφωνη γνώμη και των δυο γονέων ή κηδεμόνων όπως προκύπτει από το έγγραφο του σχετ. 4.

Στην συνέχεια ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία για τα Πειραματικά ή με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Πρότυπα) από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας από τους δυό (2) γονείς στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που τελικά εγγράφονται (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και οδηγίες για την ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας στην πλατφόρμα). Ακολούθως εξάγει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Ο πίνακας στη συνέχεια με τα απαραίτητα στοιχεία των μαθητών, διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων:

i) Επικαιροποιούν την κατανομή των μαθητών της Α ́ Γυμνασίου της περιοχής ευθύνης τους, λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό Σχολείο ή στο Πρότυπο Σχολείο αντί στο σχολείο που έχουν κατανεμηθεί χωροταξικά και

ii) Ενημερώνουν: iiα) τα Γυμνάσια στα οποία είχαν κατανεμηθεί οι μαθητές χωροταξικά ότι δεν θα εγγραφούν σε αυτά iiβ) τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία φοιτούν οι εισακτέοι στα Πειραματικά ή Πρότυπα Γυμνάσια ώστε να αποστείλουν τους Τίτλους Σπουδών στα Πρότυπα ή Πειραματικά Γυμνάσια επιτυχίας τους και να κάνουν προώθηση, μέσω του Π.Σ. myschool (μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού́ έτους 2023-2024.) των έτους 2023-2024.) των επιτυχόντων μαθητών αντίστοιχα στο Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο επιτυχίας.

iii)Διαβιβάζουν σε άλλες Δ.Δ.Ε. τα στοιχεία εισακτέων που τυχόν προέρχονται από Δημοτικά σχολεία τα οποία αντιστοιχούν στην χωροταξική κατανομή τους ώστε οι ως άνω Διευθύνσεις να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες όπως περιγράφονται στα εδάφια (i) και (ii) της παραγράφου Β2 της παρούσης.

Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της 79942/ΓΔ4/19/31-5-2019 (Β ́2005) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Διευθυντές/ντριες των Πειραματικών/Πρότυπων Γυμνασίων θα πρέπει να εντάξουν τους επιτυχόντες μαθητές στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού́ έτους 2023-2024.) των έτους 2023-2024.

Β3. Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ακολουθούν για τις εγγραφές τα σχετ. 5 και 6.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου κατά περίπτωση ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 28η Απριλίου 2023 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία για τα Πειραματικά ή με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Πρότυπα) ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Στη συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που θα εγγραφούν. Ακολούθως εξάγει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών.

Η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενημερώνει την εφαρμογή e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

α. Η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενημερώνει την εφαρμογή e-εγγραφές βάσει των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί.

β. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής e- eggrafes παρά την ήδη γνωστοποιημένη εισαγωγή τους στα ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ..

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς καθώς και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη εγκύκλιο.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τεστ
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα μπορεί να αποκαλύψει τις συναισθηματικές τάσεις σας
Το τεστ είναι απλό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κοιτάξετε την εικόνα.
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα μπορεί να αποκαλύψει τις συναισθηματικές τάσεις σας
poukamisas
ΙΕΠ - Νέα βιβλία: 72 διδακτικά πακέτα για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο από τον φροντιστηριακό όμιλο "Πουκαμισάς"
Το ΙΕΠ ενέκρινε όμιλο Φροντιστηρίων για να συγγράψει 72 σχολικά βιβλία
ΙΕΠ - Νέα βιβλία: 72 διδακτικά πακέτα για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο από τον φροντιστηριακό όμιλο "Πουκαμισάς"