Το ΙΚΥ, η προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή και η διαφάνεια

Το Μάρτιο του 2022 το ΙΚΥ ανακοίνωσε μια Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή (1). Στην Προκήρυξη περιγράφονταν ποιοι είχαν δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα, η μοριοδότηση, η ατομική συνέντευξη, η διαδικασία επιλογής κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων το ΙΚΥ ανακοίνωσε τον οριστικό πίνακα Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση 24 υποψηφίων (2)

Κατόπιν το ΙΚΥ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ατομικών συνεντεύξεων στις 4, 6 και 13 Ιουλίου (3)

Και μετά αρχίζουν τα προβλήματα για τα οποία υπάρχουν δικαιολογημένες διαμαρτυρίες.

Αφού έγιναν οι συνεντεύξεις το ΙΚΥ ανακοινώνει τον "επικρατέστερο υποψήφιο" για τη θέση του Γενικού Διευθυντή : «Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 29η/14.07.2022 Συνεδρία του κατήρτισε τον τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει». Σύμφωνα με τον τελικό Πίνακα Κατάταξης, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επικρατέστερη είναι η υποψήφια κ. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή.»

Τα ερωτήματα είναι:
1. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση στους 23 εναπομείναντες υποψήφιους για την βαθμολογία τους στην συνέντευξη;
2. Γιατί δεν μπορούν να μάθουν οι 23 εναπομείναντες υποψήφιοι από ποια σειρά (του πίνακα μοριοδότησης / κατάταξης)  η συγκεκριμένη υποψήφια  έφτασε να είναι η "επικρατέστερη" μέσω της ατομικής συνέντευξης;

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(1)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει»


Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
1.Προκηρύσσεται η θέση του Γενικού Διευθυντή του ΙΚΥ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται των υπηρεσιών και του
προσωπικού του ΙΚΥ, συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μεριμνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων.
2.Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙKY για δύο ακόμα τριετίες. Ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας
του επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική θέση του, η οποία παραμένει κενή καθ' όλη τη
διάρκεια της θητείας του.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη θέση του Γενικού Διευθυντή για
την προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2158/1993,
έχουν:
α)μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,
β)εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης,
γ)μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και υπάλληλοι με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ των υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Κ.Υ.
ΙIΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
2.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος εάν κάποιος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει
καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ.
(ν.3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2
παρ. 3 του ν. 2158/1993 και του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 321/1999 είναι:
1.Πτυχίο ΑΕΙ.
2.Δεκαπενταετής υπηρεσία, σε ΑΕΙ ως μέλος ΔΕΠ ή ως εκπαιδευτικός στη δημόσια
εκπαίδευση ή ως διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και στο ΙΚΥ.
3.Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
V. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Τριετής τουλάχιστον πραγματική άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης προϊσταμένου
Τμήματος ή ανώτερης Οργανικής Μονάδας ή σε Οργανικές Μονάδες αντίστοιχου επιπέδου
προς τις προαναφερόμενες στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ.
3.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πέραν του στοιχείου (2) της παρούσης παραγράφου.
4.Διδακτορικό δίπλωμα που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ.
5.Διδακτορικό δίπλωμα πέραν του στοιχείου (4) της παρούσης παραγράφου.
6.Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΑΑ)
7. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
VI. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1)Τα συνεκτιμώμενα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
α)Συναφής (που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, μοριοδοτείται με εξήντα (60) μόρια και ένας μη συναφής
μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται με είκοσι πέντε (25) μόρια. Επιπλέον μεταπτυχιακοί
τίτλοι δεν μοριοδοτούνται. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω μοριοδότηση ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών.
β)Συναφές (που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ) διδακτορικό δίπλωμα
μοριοδοτείται με εκατόν πενήντα (150) μόρια και ένα μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα
μοριοδοτείται με εβδομήντα πέντε (75) μόρια. Επιπλέον διδακτορικοί τίτλοι δεν
μοριοδοτούνται.
γ)Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΑΑ)
μοριοδοτείται με εβδομήντα πέντε (75) μόρια.
δ)Άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας μοριοδοτείται με είκοσι
πέντε (25) μόρια. Μοριοδοτείται μία μόνον εκ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

2)Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και
υπολογίζονται ως εξής:
α)Ένα (1) μόριο για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του
χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, μετά την απαιτούμενη δεκαπενταετή υπηρεσία
και έως τα είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, ήτοι 120 μήνες.
β)Δύο (2) μόρια για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου
Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας και έως δέκα έτη, ήτοι 120 μήνες. Η άσκηση καθηκόντων
ευθύνης δύναται να έχει διανυθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του
υποψηφίου.
3)Το σύνολο των μορίων των στοιχείων (1) και (2) της παρούσης παραγράφου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα εξακόσια πενήντα (650) μόρια.
VII.ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1.Οι υποψήφιοι καλούνται σε ατομική συνέντευξη, με την οποία κρίνεται η καταλληλότητα
αυτών για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, η επικοινωνιακή τους
ικανότητα και οι διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού. Η συνέντευξη αφορά,
ενδεικτικά σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση 
με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται
στο βιογραφικό σημείωμα. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο τα τριακόσια
(300) μόρια.
2.H συνολική μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα της
μοριοδότησης της παραγράφου (VI) «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ» και της παρούσης παραγράφου (VII)
«ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ».
VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.Ο Γενικός Διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων μετά από κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
2.Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το ΔΣ του ΙΚΥ. Το ΔΣ εξετάζει κατ’ αρχάς
το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι
υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της Προκήρυξης αποκλείονται από
την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση ΔΣ και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Ακολούθως το
ΔΣ μοριοδοτεί τους υπόλοιπους υποψηφίους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα
Προκήρυξη. Στη συνέχεια το ΔΣ με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενστάσεις ενώπιον του ΔΣ εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των
πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της
προθεσμίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών
ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, καθώς και ο οριστικός πίνακας κατάταξης
των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και βάσει
του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
Μετά το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, το ΔΣ καταρτίζει τον τελικό πίνακα
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του
επικρατέστερου υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Το σχετικό Πρακτικό του ΔΣ
διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή.
ΙΧ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Η αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το περιεχόμενό
της και όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται, αποκλειστικά ταχυδρομικώς,
λόγω πανδημίας, στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, 1ος όροφος)
με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ./Υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού
Διευθυντή». Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
2.Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από:
α)αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου,
β)πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υποψηφίου,
γ)αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,
δ)τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών και εφόσον πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της
αλλοδαπής από τις Πράξεις αναγνώρισης από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ ΑΤΕΕΝ).
3.Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3726350
και 210-3726355.
Χ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
λήξης προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
2.Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του Γενικού Διευθυντή.
ΧΙ. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Όλα τα προσόντα για όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους πρέπει να αποδεικνύονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Ειδικά, για την απόδειξη του
επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα
Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
XΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1.Η παρούσα αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.
2.Η παρούσα κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους που ανήκουν
οργανικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο ΙΚΥ, στους εκπαιδευτικούς της
δημόσιας εκπαίδευσης μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς επίσης και στα μέλη ΔΕΠ,
μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
XIII. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι έως και 15 Απριλίου 2022,
ημέρα Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

(2)
Ο Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης
πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει»

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Σύν. μοριοδότησης VI.1 Σύν. μοριοδότησης VI.2 Γενικό Σύνολο

1 28516/6-5-2022 235 332 567
2 28524/6-5-2022 200 360 560
3 28556/9-5-2022 260 290 550
4 26382/21-4-2022 160 360 520
5 28380/4-5-2022 160 360 520
6 28381/4-5-2022 235 210 445
7 26127/18-4-2022 125 310 435
8 25962/15-4-2022 60 360 420
9 28693/12-5-2022 235 184 419
10 25983/15-4-2022 125 288 413
11 25978/15-4-2022 160 230 390
12 26065/15-4-2022 50 325 375
13 25929/14-4-2022 210 156 366
14 25853/13-4-2022 85 276 361
15 28694/12-5-2022 160 198 358
16 25959/15-4-2022 175 152 327
17 25961/15-4-2022 175 120 295
18 26123/18-4-2022 85 192 277
19 26124/18-4-2022 85 172 257
20 26126/18-4-2022 100 120 220
21 25938/14-4-2022 100 92 192
22 25829/12-4-2022 50 112 162
23 28543/6-5-2022 60 80 140
24 25982/15-4-2022 50 8 58

(3)
Το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει»
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

1 25982/15-4-2022 09:00 - 09:20
2 28543/6-5-2022 09:20 - 09:40
3 25829/12-4-2022 09:40 - 10:00
4 25938/14-4-2022 10:00 - 10:20
5 26126/18-4-2022 10:20 - 10:40
6 26124/18-4-2022 10:40 - 11:00
7 26123/18-4-2022 11:00 - 11:20
8 25961/15-4-2022 11:20 - 11:40

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022
9 25959/15-4-2022 09:00 - 09:20
10 28694/12-5-2022 09:20 - 09:40
11 25853/13-4-2022 09:40 - 10:00
12 25929/14-4-2022 10:00 - 10:20
13 26065/15-4-2022 10:20 - 10:40
14 25978/15-4-2022 10:40 - 11:00
15 25983/15-4-2022 11:00 - 11:20
16 28693/12-5-2022 11:20 - 11:40

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022
17 25962/15-4-2022 09:00 - 09:20
18 26127/18-4-2022 09:20 - 09:40
19 28381/4-5-2022 09:40 - 10:00
20 28380/4-5-2022 10:00 - 10:20
21 26382/21-4-2022 10:20 - 10:40
22 28556/9-5-2022 10:40 - 11:00
23 28524/6-5-2022 11:00 - 11:20
24 28516/6-5-2022 11:20 - 11:40

(4)
Η Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
------
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Νέα Ιωνία, 14.07.2022 
Α.Π.: 32237 
 
14.07.2022/Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 29η/14.07.2022 Συνεδρία του κατήρτισε τον τελικό Πίνακα 
Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 
9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει». Σύμφωνα με τον τελικό Πίνακα Κατάταξης, για την 
πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επικρατέστερη είναι η υποψήφια κ. 
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή. 
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kefalidou1.jpg
Κεφαλίδου: Ραγδαία επιδείνωση εργασιακών σχέσεων στα φροντιστήρια
Κατάθεση Ερώτησης της Χ. Κεφαλίδου για τη ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Κεφαλίδου: Ραγδαία επιδείνωση εργασιακών σχέσεων στα φροντιστήρια
pleistiriasmoi-akinita.jpg
Αναλγησία - Πλειστηριασμός α΄ κατοικίας για χρέος μόλις 1.400 ευρώ
Καταγγελία για πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας που ανήκε σε μία εργαζόμενη με ελαστική μορφή απασχόλησης για χρέος μόλις 1.400 ευρώ προς ιδιώτη - ...
Αναλγησία - Πλειστηριασμός α΄ κατοικίας για χρέος μόλις 1.400 ευρώ
ασεπ
ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους
Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.468 μόνιμων σε δήμους
ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους
eap-1-768x480.jpg
ΕΑΠ: Έναρξη εγγραφών σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εαρινού Εξαμήνου
Συνολικά, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 33 Μεταπτυχιακά και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
ΕΑΠ: Έναρξη εγγραφών σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εαρινού Εξαμήνου