ειδική αγωγή σεμινάριο
Εκτελεστικός διευθυντής στα ΑΕΙ την ώρα που οι πανεπιστημιακοί μιλούν για υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων και πλήγμα στο αυτοδιοίκητο

Πανεπιστήμια που θα διοικούνται από 11μελή Συμβούλια Διοίκησης, εκ των οποίων τα πέντε θα είναι εξωπανεπιστημιακά, με κατάργηση της δημοκρατικής εκλογής του πρύτανη από το σύνολο των καθηγητών ενός ιδρύματος, με πρόβλεψη για εκτελεστικό διευθυντή manager -την ίδια στιγμή που όλοι οι πανεπιστημιακοί μιλούν για υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων και για πλήγμα στο αυτοδιοίκητο- προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ετήσια δαπάνη για τη σύσταση θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, θα ανέρχεται στο ποσό των 910 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρο 17 παρ. 1)

01.jpg

Ο εκτελεστικός διευθυντής θα επιλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία από το Συμβούλιο Διοίκησης (8/11) και θα μπορεί να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Θα είναι επιφορτισμένος μεταξύ άλλων με το «να επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι., να παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου των ΑΕΙ, να μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης» κ.ά.

Ειδικότερα, το άρθρο 17 του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής: 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία, που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Α.Ε.Ι. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, που επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Διευθυντή είναι παράλληλη με τη θητεία του Σ.Δ.

2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, που συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων.

3. Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής: α) πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής, β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την έρευνα ή εν γένει διοικητική εμπειρία σε ερευνητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πλέον των προσόντων διορισμού του παρόντος, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. να έχει τα γενικά προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 25), και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού του ίδιου νόμου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση της παρ. 1 έχουν: α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και γ) ιδιώτες. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258).

Αν επιλεγεί υποψήφιος που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του αποτελεί η προηγούμενη καταγγελία της σύμβασής του κατόπιν αίτησής του, χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από την καταγγελία της σύμβασής του. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου του δημοσίου τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των θητειών που δύναται να επιλεγεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνεκτιμά το σύνολο των προσόντων τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και επιλέγει με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) αυτόν που θεωρεί καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, όπου απαιτείται πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων, όπου και επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία.

6. Η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή πραγματοποιείται:

α) Με πράξη του Πρύτανη, αν ο επιλεγείς υποψήφιος προέρχεται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.

β) Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ανά περίπτωση οικείου Υπουργείου, με την οποία αποσπάται ο επιλεγείς υπάλληλος κατά παρέκκλιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο υπηρετεί, αν έχει την ιδιότητα δημόσιου υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλον φορέα του δημόσιου τομέα, πλην του Α.Ε.Ι. Εάν επιλεχθεί υπάλληλος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 6 Α του άρθρου 44 ν. 4674/2020 (Α΄53).

γ) Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), αν ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ιδιώτης.

7. Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

8. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Εκτελεστικού Διευθυντή ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε στο Α.Ε.Ι. πριν από την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., β) λήξη της απόσπασης αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα και γ) απόλυση αν είναι ιδιώτης. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου. 

Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224 του παρόντος, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του, ζ) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228,

θ) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους,

ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα από το 112 - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Θανάσης Άλιμος
Συναγερμός για την εξαφάνιση του Θανάση από τον Άλιμο
Συναγερμό σήμανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του Θανάση, 25 ετών, από τον Άλιμο - «Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη...
Συναγερμός για την εξαφάνιση του Θανάση από τον Άλιμο
teacher 1280
Εκπαιδευτικοί: Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων - Τοποθετήσεις με διαφάνεια
Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων ζητούν οι Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης - «Όλες οι τοποθετήσεις με διαφάνεια – αιτήσεις – μόρια»
Εκπαιδευτικοί: Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων - Τοποθετήσεις με διαφάνεια
ekpaideutikoi kinitopoiisi
Κενά, τοποθετήσεις: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη
Παράσταση διαμαρτυρίας των Δ.Σ των ΣΕΠΕ Αμαρουσίου και «ο Περικλής» στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη, με αφορμή σειρά ζητημάτων, όπως η κάλυψη των...
Κενά, τοποθετήσεις: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης