vouli
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS
Τι προβλέπουν ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ για τη μισθοδοσία των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ - Αναλυτικά τα άρθρα

Ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που κατατέθηκε στη Βουλή, ξεσηκώνοντας παράλληλα «θύελλα» αντιδράσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πιο αναλυτικά τα άρθρα 126 και 127 του σχεδίου νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», αναφέρονται στον Κανονισμό αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου και στην Παροχή διδακτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους.

Αναλυτικά:

Άρθρο 126

Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. 

2. Με τον Κανονισμό Αποδοχών καθορίζεται το ανώτατο όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,
η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι.,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,

ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.,

ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.

Με τον Κανονισμό Αποδοχών δύναται να καθορίζεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι.

3. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Ο Κανονισμός Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 127

Παροχή διδακτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα.

Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

Τα άρθρα ΕΔΏ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kanalia_8.jpg
Τηλεοπτικές άδειες: Αθώοι Κρέτσος, Καλογρίτσας και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών ήταν ομόφωνη
Τηλεοπτικές άδειες: Αθώοι Κρέτσος, Καλογρίτσας και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι