Μαθητεία
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Δαπάνη 420.000 ευρώ ανά έτος για τα έτη 2022 και 2023 για την επιδότηση των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, προβλέπει το ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις τους που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

1. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) συνδυάζει τη μάθηση στο Ι.Ε.Κ. με μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο καλύπτει κατ’ ελάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας σπουδών στο Ι.Ε.Κ..

2. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

3. Η μαθητεία των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, που στο πλαίσιο της παρούσας καλούνται «εργοδότες» και είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη.

4. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή του καταρτιζόμενου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» καταβάλλεται στον μαθητευόμενο καταρτιζόμενο είτε εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη, είτε χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους σε περίπτωση που επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ

Αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε, το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ

1. Ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο».

2. Η αποζημίωση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο μηνιαίως από τον εργοδότη.

3. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

4. Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

5. Στις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιείται «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

6. Οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και σε χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων - οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. Ο σχετικός χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Για την ασφάλιση των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ βαρύνουν και καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών των μαθητευόμενων, εφαρμοζόμενης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185).

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

9. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕαΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ - ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατεί την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

10. Σε περίπτωση υπαγωγής των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

11. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ εντός των προβλεπόμενων για το πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, προθεσμιών. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των μαθητευόμενων υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) από τον εργοδότη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις

Δείτε το ΦΕΚ με όλες τις διατάξεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06-ΠΕ60 για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις
11η περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις για όσους δεν εγγράφηκαν...
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06-ΠΕ60 για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις
Λασίθι: Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Α' φάση δεν κάλυψαν ούτε το 70% των κενών στην πρωτοβάθμια
Μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας του νομού Λασιθίου - «Οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α’ φάσης δεν κάλυψαν ούτε το 70% των...
Λασίθι: Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Α' φάση δεν κάλυψαν ούτε το 70% των κενών στην πρωτοβάθμια
τυφώνας Ίαν
Μπάιντεν: Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα
Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν
Μπάιντεν: Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα