Αξιολόγηση: Η απόφαση για απεργία-αποχή και το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ για κάλυψη των εκπαιδευτικών
Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να καλύψει με απεργία - αποχή τους εκπαιδευτικούς μετά από αίτημα ΟΛΜΕ και ΔΟΕ - Το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ

Το Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προκηρύξει απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97 αυτού, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 του ν.4692/2020, των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εφαρμοστικών εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Παράλληλα έστειλε Εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της αξιολόγησης

Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κήρυξη απεργίας αποχής για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Novotel στις 4.10.2021 αποφάσισε τα εξής: Σε συνέχεια των έγγραφων αιτημάτων που υποβλήθηκαν τόσο από την ΔΟΕ όσο και από την ΟΛΜΕ προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου αυτή να παράσχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να προκηρύξει απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97 αυτού, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 του ν.4692/2020, των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εφαρμοστικών εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ

Της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Οικονομικών.

β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Υπουργό Εσωτερικών.

2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ 04.10.2021

Αντιδρώντας:

α) Αφ’ενός μεν στις ρυθμίσεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36  ν.4692/2020, των άρθρων 56 έως 83 και 97 ν.4823/2021, ήτοι του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 με τίτλο «Αξιολόγηση του Έργου Στελεχών Εκπαιδευτικών και Λοιπού Ειδικού Προσωπικού της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως και στις διατάξεις, της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους,
β) Αφ’ετέρου ειδικώς στις ρυθμίσεις του άρθρου 56 ν.4823/2021 και του πλέγματος κυρώσεων που τούτες θεσπίζουν σε βάρος των εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και στελεχών εκπαίδευσης,

Και λαμβάνοντας υπόψη

-Ότι με τις ανωτέρω νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ανατρέπεται πλήρως το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και προγραμματισμού των δράσεών τους, ενώ για όλα τα ρυθμιζόμενα πλέον ζητήματα εκ των ανωτέρω νομοθετημάτων προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων-φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης κ.ο.κ) πλην του Συλλόγου Διδασκόντων, εξωτερική επέμβαση που λαμβάνει χώρα τόσο κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την επιλογή των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις, όσο και κατά την διαδικασία της εσωτερικής (αυτό)αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και κατά την διαδικασία συντάξεως και αναρτήσεως των οικείων εκθέσεων.

Η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους, κείται εκτός της διαχρονικής δομής και του τρόπου στοχοθεσίας και υλοποιήσεως των δράσεων των σχολικών μονάδων που προέρχονταν από τον ίδιο τον Σύλλογο Διδασκόντων, ως του πλέουν αρμοδίου, φύσει και θέσει, οργάνου να θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να σχεδιάζει τις αντίστοιχες δράσεις για την πρόληψη παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, εισηγούμενος ταυτοχρόνως τα μέτρα επίλυσής τους στο καθ’υλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Οι οικείες συναφώς προβλέψεις στο μέτρο που άγουν σε ετερο-καθορισμό των στόχων των σχολικών μονάδων και προβλέπουν έξωθεν αυτών επεμβάσεις στην διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησής τους, θίγουσες τον πυρήνα της αυτονομίας τους, διακυβεύουν εν τέλει την αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής αποστολής του Κράτους, όπως κατοχυρούται στο άρθρο 16 παρ.2 Συντ.: « 2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

-Ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 56 και του άρθρου 97 ν.4823/2021 σκοπείται η επιβολή  επαχθέστατων κυρώσεων στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, εφόσον δεν εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που θέτει το Μέρος Γ΄ του ν.4823/2021. 

Τούτο διότι προβλέπεται στο άρθρο 56 ν.4823/2021 η θέσπιση ιδιώνυμου πειθαρχικού αδικήματος  σε βάρος τους, η επιβολή του μέτρου της αναστολής εξελίξεώς τους και η παύση  των στελεχών εκπαιδεύσεως από τα καθήκοντά τους, καθώς και ο αποκλεισμός τους  από αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για διάστημα οκτώ ετών,  ενώ το αυτό επιδιώκεται από το άρθρο 97 ν.4823/2021,  μέσου της πρωτοφανούς προβλέψεως υπαλλακτικού τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων  των άρθρων 33 και 35 ν.4692/2020 (το άρθρο 33 ν.4692/2020 αντικατέστησε το άρθρο 47 ν.4547/2018 και το άρθρο 34 ν.4692/2020 προσέθεσε άρθρο 47Α στον ν. 4547/2018)  από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. 

Είναι απολύτως σαφές ότι τίθεται ζήτημα συμφωνίας των εν λόγω ρυθμίσεων  προς τις διατάξεις των άρθρων 43 παρ.2, 4 παρ.1, 7, 103, 2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ.  και την αρχή του κράτους δικαίου, αφού δεν θεσπίζεται για την επιβολή  των -κατ’ουσίαν- πειθαρχικών αυτών ποινών καμία εγγύηση του πειθαρχικού δικαίου  του Υπαλληλικού Κώδικα, διασφαλίζουσα τα διαδικαστικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/ αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής 

αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35  και 36 ν.4692/2020, του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97  αυτού, από τις διατάξεις των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021)  και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων και από τις διατάξεις οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως  εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους, όπως και κάθε σχετικής εφαρμοστικής τούτων εγκυκλίου.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση  της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται  με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού  και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης  και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 ν.4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 ν.4823/2021,  από τις διατάξεις των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων και από τις διατάξεις οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους, όπως και κάθε σχετικής εφαρμοστικής τούτων εγκυκλίου,  παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατάργηση των άρθρων 33,34,35 και 36 ν.4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 ν.4823/2021, των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αντίθετων στο άρθρο 43 παρ.2 και 16 παρ.2 Συντ.. καθώς και στα άρθρα 23 παρ.2, 4 παρ.1, 7, 103, 2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ. και την αρχή του κράτους δικαίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 05.10.2021

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, MJuris (Oxford)-ΑΜ ΔΣΑ 33498

Ηροδότου 17-Αθήνα, Τ.Κ. 10674

Τ: 210-7228055, Ε: [email protected]

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ
Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ είχαν ζητήσει από την ΑΔΕΔΥ, να κηρύξει και εκείνη απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρύξει την απεργία αποχή των εκπαιδευτικών παράνομη μετά από αγωγή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των απεργών εκπαιδευτικών ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κηρύξει άμεσα απεργία-αποχή», σημειώνεται σχετικά.

Η ΑΔΕΔΥ έκανε δεκτό το αίτημα των ΟΛΜΕ και ΔΟΕ για την κήρυξη απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση σε μια κίνηση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ που συνεδρίασε χτες Δευτέρα και τελείωσε στις 4.00μμ πήρε απόφαση για προκήρυξη απεργίας αποχής από το ν. 4823 για όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους και Υ.Α.Θα σταλεί επίσημη ανακοίνωση από την ΑΔΕΔΥ.

Να σημειωθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε στηρίξει και τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που έγιναν την 1η Οκτώβρη 2021 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ, «ως απάντηση στην τρομοκράτηση και την καταστολή της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας». 
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Μαντέψτε ποιοι φταίνε για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών: Η "κατασκευή" του κατηγορητηρίου και το «κυνήγι των μαγισσών»
Εισήγηση: Eγγραφή μαθητών στην Α' τάξη Δημοτικού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών
Μαντέψτε ποιοι φταίνε για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών: Η "κατασκευή" του κατηγορητηρίου και το «κυνήγι των μαγισσών»
epitirites21.jpg
Πανελλήνιες 2024: Ποιός είναι ο ρόλος των επιτηρητών και των Επιτροπών εξετάσεων
Ο δεκάλογος του επιτηρητή των πανελλαδικών εξετάσεων: Πώς ορίζονται, τι κάνουν, τι απαγορεύεται
Πανελλήνιες 2024: Ποιός είναι ο ρόλος των επιτηρητών και των Επιτροπών εξετάσεων