tsanta
Τι ισχύει για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα; Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρουσιάζει την επικαιροποιημένη έκθεση - οδηγό της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση. Οι Εθνικές Εκπαιδευτικές Περιγραφές έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν την πιο ακριβή εικόνα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε ψάχνετε για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου συστήματος εκπαίδευσης ή για την ανάλυση ενός ζητήματος εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Εθνικές Εκπαιδευτικές Περιγραφές θα σας προσφέρουν τα πιο πλήρη στοιχεία για 37 εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά συστήματα.

Η Έκθεση - Οδηγός για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα έχει επικαιροποιηθεί στις 15 Απριλίου 2021.

Επάγγελμα εκπαιδευτικός: Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ας δούμε, λοιπόν, τι ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά στην πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα,στους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, στις μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, στην εισαγωγική επιμόρφωση και στην υπηρεσιακή κατάσταση.

Αρχικά

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα για ό,τι δεν ρυθμίζεται από τις ειδικές για αυτούς διατάξεις. Ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών προγραμματίζονται και υλοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, πραγματοποιούνται εξάλλου και οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις εκπαιδευτικών των εν λόγω βαθμίδων, ενώ οι ώρες διδασκαλίας καθώς και η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο ρυθμίζονται με κανονιστικά κείμενα κοινά για όλη την επικράτεια. 

Η εισαγωγική επιμόρφωση, επίσης, διέπεται από κανόνες κοινούς για όλους τους εκπαιδευτικούς, ενώ πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφέρειας σε ειδικά κέντρα (βλ. Κεφ. 9.2. «Εισαγωγική επιμόρφωση»). Υπηρεσιακή εξέλιξη, προαγωγή ή απόλυση των εκπαιδευτικών αποτελούν αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων ενώ μισθολόγιο, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και προβλεπόμενες άδειες υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Πολιτική σχεδιασμού

Ο διορισμός μόνιμων ή η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται αφού προσδιοριστούν οι υφιστάμενες ανάγκες.  

Οι ανάγκες προκύπτουν:

 • Από τα κενά που δημιουργούνται λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης, ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία (οργανικά κενά).
 • Από τα κενά που δημιουργούνται λόγω μακροχρόνιας απουσίας (άδειας λοχείας, κυήσεως, μητρότητας, ασθενειών και εκπαιδευτικών αδειών (λειτουργικά κενά), αλλά και τις τυχόν υπεραριθμίες.

Ο προσδιορισμός αυτών των αναγκών πραγματοποιείται με την εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

 • Σε κάθε σχολική μονάδα καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και επικαιροποποιούνται στοιχεία που αφορούν τη σχολική μονάδα (τμήματα που λειτουργούν, αριθμός μαθητών ανά τάξη και τμήμα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α (οργανικά ή λειτουργικά κενά) που εκτιμάται ότι θα προκύψουν έως τις 31 Αυγούστου του έτους.
 • Τα στοιχεία τα οποία καταγράφει η κάθε σχολική μονάδα ελέγχονται από τη διεύθυνση εκπαίδευσης στην οποία ανήκει και οριστικοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή της. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών κενών που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία αντιστοιχεί στον αριθμό υφιστάμενων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανά έτος και οδηγεί στον προγραμματισμό νέων προσλήψεων.

Πρόσβαση στο επάγγελμα

Με το νόμο 4589/2019 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνο με τις καταγεγραμμένες εκπαιδευτικές ανάγκες (βλ. παραπάνω 9.2.1 «Πολιτική Σχεδιασμού»), προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. O διορισμός ή η πρόσληψη εκπαιδευτικών πραγματοποιείται αποκλειστικά από αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι έχουν ισχύ έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άνευ δυνατότητας τροποποίησης των στοιχείων στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (βλ. και μεταβατικές διατάξεις του ιδίου Νόμου).

Οι εν λόγω πίνακες καταρτίζονται με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (ακαδημαϊκά, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, κοινωνικά - βλ. συνέχεια) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών. Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται και μεταβατικές διατάξεις.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης:

 1. Πίνακας Α΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης)
 2. Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΕΑΕ)
 3. Πίνακας Γ΄ (Γ1’ ΕΕΠ και Γ2’ ΕΒΠ)

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τούς προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ καταρτίζει τους τελικούς πίνακες οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν είτε μετά τον διορισμό (Ν. 4589/2019). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν την διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (βλ. Κεφ. 9.2.1 «Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»).

Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους (Ν. 4589/2019).

Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Aπό ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, κατοχή τίτλων σπουδών δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, γλωσσομάθεια, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ),
 • Από την πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία,
 • Από κοινωνικά κριτήρια (γονείς δύο τέκνων και άνω, αναπηρία ιδίου, αναπηρία τέκνων κλπ).

Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. και Κεφ. 9.1. «Εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης»),

 • Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο (Ν. 4653/2020).
 • Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Διορισμοί μονίμων (Ν. 4589/2019 και Ν. 4653/2020)

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους προαναφερόμενους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Ο διορισμός τους διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών, αλλά και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, μέχρι συμπλήρωσης των κενών θέσεων.

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών (βλ. Κεφ. 9.2. «Κινητικότητα και μεταθέσεις»). Σε περίπτωση διορισμού στην ΕΑΕ ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην ΕΑΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών (Ν. 4589/2019)

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ωστόσο, εκτός από μόνιμους διορισμούς, πραγματοποιούνται και προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών κενών. Οι εν λόγω προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Αν, για οποιαδήποτε αιτία, απουσιάζουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 • Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού. 

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περιοχές εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε αυτές, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους προαναφερόμενους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ (βλ. ανωτέρω) αλλά και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Προσλήψεις προσωρινών ωρομισθίων (N. 4589/2019)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Κάθε σχολικό έτος, δημοσιεύεται η πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη (λχ. για το σχολικό έτος 2020-2021 η αριθ. πρωτ. 105324/Ε1/12-8-2020 Απόφαση και η αριθ. πρωτ. 147611/Ε1/29-10-2020 Υπουργική Απόφαση).

Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά τον μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση.

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν αποτελεί αναγκαίο αλλά πρόσθετο τυπικό προσόν (Ν. 4589/2019, βλ. και μεταβατικές διατάξεις), που μπορεί να πιστοποιείται είτε πριν είτε μετά το διορισμό του υποψηφίου, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Οι απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών μπορούν, συνεπώς, να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είτε μετά το πέρας αυτών.

Ειδικότερα, ο νόμος 4589/2019 ορίζει ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

 1. Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα ή συνεργαζόμενα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά και απευθύνονται στους φοιτητές ή στους αποφοίτους τμημάτων.
 2. Με την κατοχή:
 • Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
 • Πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), (Ν. 3027/2002).
 • Πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ.

Εισαγωγική επιμόρφωση

H εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο (Ν. 3528/2007).

Η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί υποχρεωτικής μορφής επιμόρφωση. Οι μορφές και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης έχουν προσδιοριστεί με τις διατάξεις του ΠΔ 250/1992, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 101/1994ΠΔ 145/1997 και ΠΔ 45/1999).

Επίσης, υποχρεωτική είναι η  εισαγωγική επιμόρφωση και για το υποψήφιο προς διορισμό παιδαγωγικό προσωπικό και τους βοηθούς παιδαγωγού που απασχολούνται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (N. 3584/2007).

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατό διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο δύνανται να το παρακολουθήσουν και αναπληρωτές, αλλά με μειωμένη διάρκεια, λόγω της προϋπηρεσίας τους (ΠΔ 45/1999).

Σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, με Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό.

Η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). Τα ΠΕΚΕΣ (βλ. Κεφ. 9.3. «Υποστηρικτικές δομές») υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 4547/2018).

Σε ό,τι  αφορά στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων, με τις διατάξεις του νόμου 1566/1985, αρμόδιος φορέας είναι το ΙΕΠ, η δε υλοποίησή τους, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ, γινόταν με ευθύνη και φροντίδα των κατά τόπους Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ).

Σύμφωνα με το νόμο 4547/2018, τα ΠΕΚ καταργήθηκαν, ενώ ιδρύθηκαν τα ΠΕΚΕΣ, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, είτε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), είτε με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της περιοχής ευθύνης τους,
 • Η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης,
 • Η οργανωμένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα και στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη,
 • Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών. 

Υπηρεσιακή κατάσταση

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην κατηγορία των Τακτικών Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατά συμπληρωματικό τρόπο.  Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ισχύοντος Συντάγματος, οι δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου και οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις, είναι μόνιμοι.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας («Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα-Ν. 3528/2007) ή παύονται με δικαστική απόφαση, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση, ούτε να υποβιβασθούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου (βλ. «Αποχώρηση και συνταξιοδότηση»).

Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός δεν μονιμοποιείται αμέσως μετά το διορισμό του. Υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος κρίνεται προκειμένου να μονιμοποιηθεί. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση (Ν. 4589/2019).

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, ο Διευθυντής του σχολείου, συντάσσει έκθεση σχετικά με την απόδοση του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο ετών της δοκιμαστικής περιόδου και την υποβάλλει στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να εισηγηθεί. Μετά την εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική πράξη και  ο εκπαιδευτικός αποκτά την ιδιότητα του μόνιμου εκπαιδευτικού (Νόμος 3528/2007 υπαλληλικός κώδικας).

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), κατά περίπτωση. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (Ν. 4653/2020).

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, όπως απόσπαση ή μετάθεση, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην ΕΑΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών (Ν. 4653/2020).

Όσον αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αυτοί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (IΔΟΧ), ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στον φορέα πρόσληψης (ήτοι τον οικείο Υπουργό) να καθορίσει χρονικό διάστημα πρόσληψης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μικρότερο από τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ειδικά, για το προσωπικό ΙΔΟΧ, στην απόφαση πρόσληψης ορίζεται και ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Συναυλία αλληλεγγύης
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας
Συναυλία αλληλεγγύης προς τους εκπαιδευτικούς
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας