golearn-engl_970-250
Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών: Λίστα με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας κατάρτισε λίστα με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ούτε ένα ούτε δύο-τρία, αλλά 17 δικαιολογητικά πρέπει να μαζέψει και να καταθέσει ο εκπαιδευτικός που παραιτείται και βγαίνει στη σύνταξη.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας τα συγκέντρωσε και τα παρουσιάζουμε εδώ.

Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε και το αρχείο με την αίτηση απονομής σύνταξης που πρέπει να συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Υπενθυμίζεται ότι εφέτος, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 10-3-2021

Την εγκύκλιο με την οποία τροποποιούνται οι εφετινές προθεσμίες για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών, υπέγραψε η κ.Μ.Δοκού, προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης εκπαιδευτικού προσωπικού του ΥΠΑΙΘ.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

Τα 17 δικαιολογητικά

1. Αίτηση του εκπαιδευτικού με την οποία ζητάει την παραίτησή του από την Υπηρεσία. Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 ηλεκτρονικά, με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

2. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (δείτε στο τέλος του κειμένου).

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (κατεβάστε την εδώ).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου-θανάτου συζύγου-διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα). Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.

6. Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου ή λογαριασμού ΔΕΚΟ που αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη. (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).

8. ΑΜΚΑ (φωτοτυπία κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/)

9. ΑΜ ΙΚΑ .

10. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (είτε έχει γίνει εξαγορά ,είτε όχι). Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας απαιτείται επιπλέον: α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

11. Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων με τις κρατήσεις που γίνονταν πάνω στην Κύρια Σύνταξη από το σχολικό έτος 2002 μέχρι και το τελευταίο έτος υπηρεσίας στην εκπαίδευση ,ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

12. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών .

13. Δικαιολογητικά που αφορούν προϋπηρεσίες πριν το διορισμό στο δημόσιο, ως αναπληρωτής, ωρομίσθιος, στον ιδιωτικό τομέα κ λοιπά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), καθώς και τυχόν προγενέστερους διορισμούς στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. 2 Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ ή άλλο ταμείο (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού ,έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών..): α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον μήνα λήξης παρακράτησης.

14. Έγγραφα που αφορούν στο επίδομα θέσης ευθύνης (Δ/ντής Εκπ/σης, Προϊστάμενος Γραφείου, Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων, Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής/Υποδιευθυντής Σχολείου, Δ/ντής ΣΕΚ, Υπεύθυνος Τομέα ΣΕΚ, Δ/ντής ΕΕΕΕΚ ): 1. Πράξη ανάληψης, 2. Πράξη ΠΥΣΔΕ, το διάστημα θητείας, 3. Ο αριθμός τμημάτων του σχολείου του οποίου διετέλεσε κάποιος Δ/ντής (με υπεύθυνη δήλωση).

15. Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.

16. Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, μετά ή άνευ αποδοχών, - και τις ανακοινώσεις χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας. Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΧ, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη ασφάλισης στο ΤΕΑΧ και στην αίτηση παραίτησης που θα υποβάλουν να ζητούν και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για το ΤΕΑΧ.

17. Τέσσερις (4) φακέλους Α4 απλούς ταχυδρομικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμπλήρωση της Αίτησης Απονομής και της Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την απονομή σύνταξης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΔΗΓΟΣ για τις δηλώσεις περιοχών και τις αιτήσεις αναπληρωτών

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Βρετανία: Σκέφτονται να καθιερώσουν τρεις μέρες μάθημα την εβδομάδα λόγω του αυξημένου κόστους στην ενέργεια!
Οι Βρετανοί θέλουν να καθιερώσουν τρεις μέρες μάθημα την εβδομάδα λόγω της ενέργειας!
Βρετανία: Σκέφτονται να καθιερώσουν τρεις μέρες μάθημα την εβδομάδα λόγω του αυξημένου κόστους στην ενέργεια!
Τι κρύβεται πίσω από τον πρώην παίκτη reality που εισέβαλε στο Εφετείο με ναρκωτικά και €1.5 εκατ. ευρώ;
Ποιος είναι ο Βασίλης Γοργολίτσας, o τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής και παίκτης ριάλιτι που παραδόθηκε με ναρκωτικά, κοκαΐνη και 1,5 εκατομμύρια ευρώ;
Τι κρύβεται πίσω από τον πρώην παίκτη reality που εισέβαλε στο Εφετείο με ναρκωτικά και €1.5 εκατ. ευρώ;