Ιδιωτικά σχολεία: Πώς θα ορίζονται οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι - Νέα εγκύκλιος
Νέα εγκύκλιος Κεραμεως: Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Νέα εγκύκλιο για τα ιδιωτικά σχολεία (δεύτερη σήμερα) υπέγραψε η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως.

Με την εγκύκλιο αυτή γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν το αντικείμενο θέματος (Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) μετά την έκδοση του ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμού των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού τους από τα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών (ή των νομίμων εκπροσώπων) των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 34 του ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4173/2020 και ισχύουν, από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Όργανα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

Α.1. Ο ορισμός Διευθυντή/-ντριας, Προϊσταμένου/-μένης και Υποδιευθυντή/-ντριας σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται με διοικητική πράξη (Απόφαση ορισμού) του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο προτεινόμενος και για την αντίστοιχη θέση που, κατά περίπτωση, προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας (κατ’ άρθρα 25 και 34, παρ. 3, του ν.682/1977, όπως ισχύουν).

Α.2. Ο ορισμός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σε θέση Διευθυντή, Προϊσταμένου ή Υποδιευθυντή της συγκεκριμένης κάθε φορά ιδιωτικής σχολικής μονάδας ισχύει από εκδόσεως της απόφασης ορισμού μέχρι την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977, όπως ισχύουν αντίστοιχα.

Α.3. Η Απόφαση ορισμού, ως συστατική διοικητική πράξη με την οποία επέρχεται μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσώπου το οποίο αφορά, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/). Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής διοικητικής πράξης ορισμού (Απόφαση ορισμού) θα καταχωρείται άμεσα στο ΠΣ Myschool από τον Δ/ντή ή την Δ/ντρια Εκπαίδευσης που έχει την κατά τόπο αρμοδιότητα έκδοσης της Απόφασης ορισμού. Ειδικότερα, η καταχώρηση της σχετικής πληροφορίας θα γίνεται στην Καρτέλα των Στοιχείων Υπηρέτησης > Λεπτομέρειες Ωραρίου Εργασίας του Εργαζόμενου στο πεδίο Παρατηρήσεις.

Α.4. Οι τυπικές προϋποθέσεις που η προτεινόμενη (ή ο προτεινόμενος) εκπαιδευτικός θα πρέπει να πληροί για τη συγκεκριμένη κάθε φορά θέση ευθύνης (διευθυντής, προϊστάμενος ή υποδιευθυντής) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτές που κάθε φορά ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων και για τις αντίστοιχες, κάθε φορά, θέσεις. Ειδικότερα, οι τυπικές προϋποθέσεις καθορίζονται στις παρ. 1, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 και τα κωλύματα ορισμού καθορίζονται στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»).

Α.5. Η διοικητική διαδικασία ορισμού διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή σε ιδιωτική σχολική μονάδα είναι αυτή που ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.682/1977, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4713/2020 (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ»).

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία 1η Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα