Έκκληση για το μέλλον των Μουσικών/Καλλιτεχνικών σχολείων - Υπόμνημα γονέων στο υπουργείο Παιδείας
Υπόμνημα κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μουσικά - Καλλιτεχνικά Σχολεία

Με το παρόν υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επιθυμεί να θέσει μία σειρά ζητημάτων τα οποία απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Θεωρούμε μείζον το θέμα των κενών τόσο σε μαθήματα γενικής παιδείας όσο και σε μαθήματα ειδικοτήτων.

Είναι απαράδεκτο να διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα λειτουργίας των σχολείων και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος της εκπαίδευσης γιατί η πολιτεία δεν έχει ακόμα επανδρώσει τις εκπαιδευτικές μονάδες με τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών. Μουσικό και καλλιτεχνικό σχολείο δε νοείται χωρίς μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές. Τα ατομικά, υποχρεωτικά μαθήματα δεν μπορούν να διδάσκονται ως ομαδικά. Απαιτείται άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων αφορά τη μετακίνηση των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Με την εφαρμογή της ΚΥΑ 50025/18 για τις μεταφορές των μαθητών, δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς έχουν οι μαθητές των γυμνασίων των οποίων η κατοικία απέχει πλέον των τριών χιλιομέτρων, ενώ για τους μαθητές των λυκείων η απόσταση πάνω από την οποία δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης είναι τα πέντε χιλιόμετρα.  Οι μαθητές των μουσικών σχολείων δικαιούνται μεταφοράς χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς εφόσον κουβαλούν ογκώδη εξοπλισμό.

Ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων…… Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (άρθρο 101 με το οποίο καταργούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί στη μετακίνηση των μαθητών των καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων) δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα του συνόλου των σχολείων, παρά την επίκληση του δικαιώματος της εξαίρεσης για τα επόμενα τρία σχολικά έτη. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί τους οποίους θέτει η σχετική ΚΥΑ, με αποτέλεσμα μαθητές να στερούνται του δικαιώματος της δωρεάν μετακίνησης. Θεωρούμε πως η δυσκολία των μαθητών στη μετακίνηση πλήττει άμεσα τη λειτουργία των σχολείων μας.

Θέματα σοβαρά προκύπτουν από την έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού (μουσικά όργανα, καβαλέτα, εξοπλισμός για τα αντικείμενα του θεάτρου, του χορού και του κινηματογράφου) αλλά και την έλλειψη κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι γονείς επιβαρύνονται με την αγορά και τη συντήρηση του εξοπλισμού (όταν αυτός υπάρχει και διατίθεται προς δανεισμό). Υπάρχουν σχολεία τα οποία συστεγάζονται χωρίς να έχει ορισθεί ο χρόνος και ο τόπος της μεταστέγασης του φιλοξενούμενου σχολείου ώστε να μπορέσουν οι δύο σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν κατά τα επόμενα έτη χωρίς προβλήματα. Σχολικές μονάδες λειτουργούν ακόμα και σε container ή σε παλαιές κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν κατασκευαστεί για πολύ μικρότερο αριθμό μαθητών και χωρίς την πρόβλεψη αιθουσών για τα ειδικά μαθήματα. Έτσι, αναγκάζονται οι μαθητές να φιλοξενούνται σε παρακείμενες αίθουσες εκτός της σχολικής μονάδας.

Η Πανελλήνια Ένωση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της συγγραφής σχολικών εγχειριδίων για τα μαθήματα της ειδικότητας. Δεν είναι δωρεάν ούτε ισότιμη η εκπαίδευση όταν οι γονείς επιβαρύνονται με την αγορά των απαραίτητων για τη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων εγχειριδίων μελέτης, τα οποία δεν είναι κοινά για το σύνολο των μαθητών. Επιβάλλεται η άμεση συγγραφή και δωρεάν διανομή σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα καθώς και η δωρεάν παροχή και συντήρηση όλου του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες τόσο κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία όσο και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτά. Απαιτείται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τον τρόπο εξέτασης παιδιών με ανάλογες ιδιαιτερότητες. Απαιτείται, επίσης,  άμεση παράλληλη στήριξη για όλους τους μαθητές για τους οποίους αυτή κρίνεται απαραίτητη τόσο στα μαθήματα γενικής παιδείας όσο και στα καλλιτεχνικά μαθήματα.   

Ιδιαίτερα απασχολεί τους γονείς και τους μαθητές η κατοχύρωση του επιπέδου σπουδών στα μουσικά και καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά αντικείμενα. Ενώ υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η πολιτεία πρέπει να διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων στα αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Μουσικής, της Βυζαντινής Μουσικής και των Παραδοσιακών Οργάνων, οι εξετάσεις αυτές έχουν λάβει χώρα μόνο δύο φορές από ιδρύσεως των μουσικών σχολείων. Οι απόφοιτοι των σχολείων μας υποχρεώνονται σε κατατακτήριες εξετάσεις - στο πλαίσιο της ιδιωτικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης - ώστε να κατοχυρώσουν το επίπεδο σπουδών τους και να διεκδικήσουν την απόκτηση πτυχίου το οποίο θα τους παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση. Αντίστοιχο είναι το ζήτημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές των καλλιτεχνικών σχολείων, για τα οποία, μάλιστα, δεν υφίσταται καν αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, συγκεκριμένα στο μέσον αυτού, προέκυψε έπειτα από την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας το ζήτημα του νέου τρόπου εισαγωγής φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έτσι, οι υποψήφιοι πλέον υποχρεώνονται σε διπλού τύπου πανελλήνιες εξετάσεις. Επιπλέον, οι επιτυχόντες στα παραπάνω τμήματα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να εξαιρούνται από τη δυνατότητα μετεγγραφής ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούνται και αυτές οι ανεπαρκείς, θεσπισμένες κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις, καθώς τα εν λόγω τμήματα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο τμημάτων χωρίς αντιστοιχία με άλλα.

Θεωρούμε αντιεπιστημονικό τον διαχωρισμό των μουσικών τμημάτων σε θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης με διαφορετικό μεταξύ τους περιεχόμενο σπουδών. Η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων είναι άδικη για όσους επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα από τα τμήματα μουσικών σπουδών της χώρας και εξοντωτική ηθικά και οικονομικά για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο το γεγονός πως δεν υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα πρακτικής κατεύθυνσης για τους αποφοίτους των καλλιτεχνικών σχολείων οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή χορευτές.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το θέμα των Καλλιτεχνικών Επιτροπών για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Η σύσταση των επιτροπών αυτών στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) πιστεύουμε πως δε διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Θεωρούμε πως οι επιτροπές αυτές θα πρέπει να συσταθούν και να λειτουργήσουν εντός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό ο οποίος να προέρχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Η δημιουργία τμήματος για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

 

σχετικά άρθρα

ΠΟΥ: Θα αυξηθούν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Κίνα
ΠΟΥ: Θα αυξηθούν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Κίνα
Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού είναι πιθανόν να συνεχίσουν να αυξάνονται στην Κίνα και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του, δήλωσε...
ΠΟΥ: Θα αυξηθούν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Κίνα
Σκουρλέτης: Πρέπει να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή
Σκουρλέτης: Πρέπει να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή
Στη δική της Χρυσής Αυγής παρέστη αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από στελέχη του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής με επικεφαλής τον γραμματέα της...
Σκουρλέτης: Πρέπει να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή