Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του (ΦΕΚ)
Δείτε το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα της Κυβέρνησης

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1

Γενικές αρχές Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών βασίζεται στην συνεργασία όλων των οργανικών του μονάδων.

Η δραστηριότητα της κάθε οργανικής μονάδας ασκείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των καταστατικών αρχών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Επιπροσθέτως, η λειτουργία του στηρίζεται σε ένα σύνολο αξιών συμβατών με αυτές, τις οποίες καλλιεργεί και προάγει η ερευνητική δραστηριότητα.

Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:

α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας,

β) η αξιοκρατία,

γ) ο σεβασμός των δικαιωμάτων του πολίτη

 Άρθρο 2

Αντικείμενο του Κανονισμού

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία του και ρυθμίζει τις σχέσεις εργασίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού του, το οποίο διακρίνεται σε ερευνητικό, ειδικό επιστημονικό-τεχνικό, διοικητικό και τεχνικό.

2. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγονται και συνεργαζόμενοι με κάθε τρόπο με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την επιτέλεση του ερευνητικού και επιστημονικού του έργου. Οι αποσπασμένοι στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται γι’ αυτούς.

3. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στη συνέχεια θα αναφέρεται χάριν συντομίας ως ΕΚΚΕ ή Κέντρο.

Άρθρο 3

Νομική Φύση - Έδρα - Εποπτεία

1. Το ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (ΕΚΚΕ), είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό διατηρείται η επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα «National Centrefor Social Research».

2. Το ΕΚΚΕ έχει την έδρα του στην Αθήνα.

3. Το ΕΚΚΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα