Προκήρυξη για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΠΕ Φθιώτιδας
ΠΔΕ Στ. Ελλάδας

«Προκήρυξη  για  την  πλήρωση  της  κενούμενης  θέσης  του  Προϊσταμένου  Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/14‐03‐2000).

2. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12‐06‐2018). 3. Την  αριθμ.  Φ.350.2/1/32958/Ε3/27‐02‐2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ‐7ΕΝ)  Υπουργική  Απόφαση,  με  θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

4. Την  με  αριθμό  πρωτ.  Φ.353.1/21/159794/Ε3/26‐09‐2018 (ΦΕΚ  4412  τ.Β΄/03‐10‐2018)  Υπουργική  Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των  Προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων». 5. Την  υπ΄αριθμ.  Φ.αποφ./7886/25‐09‐2018  απόφαση  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Α/θμιας  και  Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου  του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας».

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Ποιες χώρες έχουν τους περισσότερους δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη
Ποιες χώρες έχουν τους περισσότερους δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη
Περισσότεροι από 1.950 ενεργοί δορυφόροι βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά γύρω από τη Γη, και πολλοί άλλοι μπορεί σύντομα να ενταχθούν στο...
Ποιες χώρες έχουν τους περισσότερους δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη