Προσλήψεις επιστημόνων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5029232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό ΕΛΚΕ 5282 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο και Συντονιστή τον Αντιπρύτανη κ. Παναγιώτη Πλαγερά ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού κλάδου ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
- Κάτοχος άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης
- Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο της θέσης
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Νομικής
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
- Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο της θέσης
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο του έργου
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται κάθε ημέρα (09.00-14.00) στον κ. Μπόλη Κων/νο τηλ: 2410 684 749 (mail: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα