Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΕΚΠΑ
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15059 και τίτλο «Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Ευδοκία Καραβά, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15059 και τίτλο «Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)».

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικός της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα με κατεύθυνση στην ηλεκτρονική μάθηση
- Εργασιακή εμπειρία 24 μηνών στην ανάπτυξη ή/και διαχείριση εκπαιδευτικής πλατφόρμας για ηλεκτρονική μάθηση
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Συνεργάτη ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικού
- Εμπειρία 24 μηνών συνολικά σε θέση με αντικείμενο την διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα