Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας
Δείτε την απόφαση 

Στη σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) προχώρησε με απόφαση του ο Υπουργός Παιδείας. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
β) τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.

Τα μέλη του ΣΕΠ ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

Γραμματέας του ΣΕΠ και νόμιμος αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α’.Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π) είναι τριετής.

Για τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις του Σ.Ε.Π, εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α΄ 45).

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

σχετικά άρθρα