Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

1. Του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν. 2672/1998 «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 290/Α/1998) και ειδικότερα το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5 και 11, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α/2007) και ειδικότερα το άρθρο 25.

6. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/A/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 12, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ.24 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 30 και 48. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή Pdf

best of network

σχετικά άρθρα