10 Προσλήψεις διοικητικού προσωπικό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θέσεις εργασίας για διοικητικό προσωπικό

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) ή ΠΕ Μηχανικών
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
1 ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Πληροφορικής
1 ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
1 ΠΕ Πληροφορικής
2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613430, -106, -149). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα