20 Εποχικές προσλήψεις στο Δήµο Καµένων Βούρλων
Θέσεις εργασίας για εποχικούς εργάτες

Ο Δήµος Καµένων Βούρλων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου Καµένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων)

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

1 ΔΕ Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3 ΔΕ Χειριστών µηχανηµάτων έργων (Εκσκαφέα -Φορτωτή) (Οµάδας Β΄ Τάξης Δ΄)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Καµένων Βούρλων, Αγίου Παντελεήµονα 8, Τ.Κ. 35008, Καµένα Βούρλα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Χαραλάµπους Α. και Μακρόπουλος Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22353-50026).

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση

σχετικά άρθρα

Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Δίπλα στην αδελφή του ετάφη ο Γιάννης Μακρής στην Αυστραλία. Ο πατέρας του μίλησε για την απώλεια του γιου του σε αυστραλιανή εφημερίδα, ενώ η...
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. και καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ