Νέοι προϊστάμενοι σε διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας - Όλα τα ονόματα
Με σημερινή απόφαση της υπουργού Παιδείας τοποθετούνται νέοι -ή επανέρχονται παλαιότεροι- προϊστάμενοι Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας σε συμμόρφωση προς την απόφαση 1910/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Πολλοί ασκούσαν ήδη καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά τον χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας από το εφετείο απόφασης του 2018

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τοποθετούμε, με αναδρομική ισχύ από 06-03-2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 18/2018, ως προϊσταμένους στις προβλεπόμενες, κατά την ημερομηνία αυτή, από το εν λόγω προεδρικό διάταγμα οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, σε συμμόρφωση με την απόφαση 1910/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 – 86 του ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν υπηρεσιακών μεταβολών και αλλαγών στην υπηρεσιακή κατάσταση των κατωτέρω αναφερομένων υπαλλήλων, οι οποίες έχουν επέλθει με βάση νόμιμες αποφάσεις μεταγενέστερες της ακυρωθείσας με αριθμ. 37833/Υ1/05-03-2018 υπουργικής απόφασης και εξακολουθούν ισχύουσες:

Τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του ίδιου Υπουργείου εκπαιδευτικούς, λαμβανομένου υπόψη, πλέον των άλλων, ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας με αριθμ. 37833/Υ1/05-03-2018 υπουργικής απόφασης και έναρξης ισχύος του π.δ. 18/2018, ήτοι στις 06-03-2018, ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως ακολούθως:

Α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :

1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού: Σκοπελίτης Βασίλειος του Προκοπίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων: Κατωπόδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων: Πάτρου Χριστίνα του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών :

1. Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ): Σαρμάνη Χρυσούλα του Ιωάννη μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων: Γιαννακούρης Βασίλειος - Λεάνδρος του Δημητρίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης : Τριανταφυλλοπούλου Πιπίνα του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Γ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού:

1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου: Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Αντωνίου μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης: Μάλλιος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών: Παρδάλης Σπυρίδων του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Δ) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πολίτης Γεώργιος του Σωτηρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Κωνσταντάτος Σπυρίδων του Παναγιώτη , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Κασσιανός Παναγιώτης του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Μουστάκας Γεώργιος-Ευάγγελος του Κωνσταντίνου , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής : Κερερές Δημήτριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4

Ε) Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

1. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Κορομπέλη Ιωάννα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δόκου Μαρία του Αθανασίου-Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

ΣΤ) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης :

1. Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης: Μήτσιου Μαρία του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Ζ) Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης :

1. Δ/νση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Μακρή Βασιλική του Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄ μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Η) Αυτοτελείς Διευθύνσεις :

1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου: Ζήγρα Παρασκευή του Ιωάννη μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Θ) Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων :

1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων: Μπόζος Σταύρος του Παναγιώτη μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Ι) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας :

1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας: Αγγέλου –Σπηλιώτη Αγνή του Ιωάννη , μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας: Πατρώνη Αφροδίτη του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων: Σοφούλη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

ΙΑ) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς: Παπακωνσταντίνου Βασιλική του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

II. Τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβανομένου υπόψη, πλέον του ότι κατείχαν τα τυπικά προσόντα των κλάδων και ειδικοτήτων που με βάση τις οργανικές διατάξεις του π.δ. 18/2018 δύνανται να προΐστανται στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα, την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιακής δραστηριότητας, γνώση και εμπειρία του αντικειμένου των θέσεων στις οποίες τοποθετούνται, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και εν γένει τις απαιτούμενες διοικητικές ικανότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω οργανικών μονάδων, αφενός μεν ότι οι εν λόγω διοικητικοί υπάλληλοι κατά τον χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας με αριθμ. 37833/Υ1/05-03-2018 υπουργικής απόφασης και έναρξης ισχύος του π.δ. 18/2018, 5 ήτοι στις 06-03-2018, ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος και εξ αυτών οι υπό στοιχεία Α2, Γ1, Η1 και Θ1 Προϊστάμενοι Τμημάτων ασκούσαν παραλλήλως καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, αφετέρου δε ότι η υπό στοιχεία Δ1 διοικητική υπάλληλος διέθετε πολύχρονη εργασιακή και διοικητική εμπειρία, έχοντας ασκήσει καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες διαφόρων επιπέδων και αντικειμένων και, ιδίως, σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και Διευθύντριας στο Υπουργείο και σε εποπτευόμενο από αυτό φορέα επί σειρά ετών, γεγονότα που συνιστούν συνεκτιμητέα αντικειμενικά στοιχεία βαρύνουσας σημασίας για την τοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων των αντίστοιχων θέσεων, ως ακολούθως :

Α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :

1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών: Τρυφωνόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου , μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Φλώρου Ευμορφία του Ευθυμίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας: Τσουράκης Ιωάννης του Διονυσίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄

Β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών :

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων: Χατζάκη Χρυσή του Δημοσθένη, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού: Βουρβαχάκης Γαβριήλ του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

3. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων: Καραγιάννης Παναγιώτης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Γ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού:

1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: Γεωργούση Μαρία του Παύλου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Δ) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

1. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία: Παπαδάκη – Πλέσσα Αθηνά του Ανδρέα, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Ε) Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

1. Διεύθυνση Διορισμών –Προσλήψεων εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μπούνια- Μαστρογιάννη Θεοκτίστη του Σταματίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

ΣΤ) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης :

1. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης: Ζωιτοπούλου Βασιλική του Μιλτιάδη, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Ζ) Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης : 

1. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων: Νίκος Παναγιώτης του Διονυσίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Η) Αυτοτελείς Διευθύνσεις :

1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Τσόκα Παναγιώτα του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

2. Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων: Μπαζούλης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Θ) Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων:

1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης : Πιτταδάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου , μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Ι ) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

1. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης: Νικολοπούλου Βασιλική του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Δείτε όλη την απόφαση

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
Επιστολή με θέμα τη διευκρίνηση και τη διευθέτηση των κωδικών ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη απέστειλε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον
Με πέντε νέες ταινίες και τρεις φημισμένες επανεκδόσεις, συνεχίζονται οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές για τις επόμενες ημέρες.
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον