εκπαιδευτικοι
Οι λόγοι απόλυσης εκπαιδευτικών και η καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή με αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας

Την απόλυση εκπαιδευτικού αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, σε εκτέλεση απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία τής επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της από 19-11-2014 έως και τις 2-10-2017 (τουλάχιστον) που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 107 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4325/2015, και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία  από 22-11-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Άλλοι δυο μόνιμοι εκπαιδευτικοί απολύθηκαν τον Δεκέμβριο με ισάριθμες αποφάσεις  του υπουργείου Παιδείας

Απολύονται με Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘΑ δυο (2) εκπαιδευτικοί στους οποίους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

Μαρούσι, …- 2023 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. …/…/…/Ε2 Φ.Ε.Κ. :  …/…-12-2023

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. Φ…/…/…/Ε2/…-11-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρθρα 6 και 4 του Ν.4325/2015, του άρθρου 141 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.4152/2013 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 142 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και από τις παρ.15 και 16 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 144 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του Ν.3528/2007 καθώς και τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3469/06 όπως ισχύει: 1. Ανακαλείται η με αρ.πρωτ. …/…/…/Ε2/…-…-2023 απόφαση της τέως Γενικής Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Απόφαση Απόλυσης εκπαιδευτικού», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ …/τ.Γ’/…-…-2023 και έλαβε ΑΔΑ:…., κατόπιν της υπ’ αριθμ. …/Γ2/…2023 (ΑΔΑ: ….) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», σε συνδυασμό με την ανάληψη υπηρεσίας της ανωτέρω την 15η Νοεμβρίου τ.έ., 2. Κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. Γ …/2023/…2023 εγγράφου του Συμβουλίου της Επικρατείας, περί μη άσκησης προσφυγής ενώπιον του, λύεται η υπαλληλική σχέση τ… …. … του …, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ..(Α.Μ. …), της Διεύθυνσης …βάθμιας Εκπαίδευσης …, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …/… …2022 Πράξης (Θέμα 6ο) – Απόφασης του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ….., με την οποία τ… επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τ… από 01-09-2015 έως και 24-03- 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4325/2015, και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία … εν λόγω εκπαιδευτικός από 28-09-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

Μαρούσι, …- 2023 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ…./…/Ε2 Φ.Ε.Κ. : .. …/…12-2023

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. …/…/…/…/…-12-2023 απόφαση απόλυσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρθρα 6 και 4 του Ν.4325/2015, του άρθρου 141 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.4152/2013 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 142 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και από τις παρ.15 και 16 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 144 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του Ν.3528/2007, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. … …/…/…-…-2023 εγγράφου του Συμβουλίου της Επικρατείας, περί μη άσκησης προσφυγής ενώπιον του, λύεται η υπαλληλική σχέση τ.. … … του …., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ… (Α.Μ. …), της Διεύθυνσης …βάθμιας Εκπαίδευσης …, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …/2023 Πράξης – Απόφασης του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …., με την οποία τ… επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τ… πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4325/2015, και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία .. εν λόγω εκπαιδευτικός από 07-11-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ 

 

Απολύθηκε πριν λίγες μέρες αναπληρωτής εκπαιδευτικός λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Σε καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την υπ. αριθμ. πρωτ. …/Ε1/… Φεβρουαρίου 2024 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα υπεγράφη η καταγγελία της από …-…-2023 σύμβασης εργασίας τ.. αναπληρωτ… εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου, κλάδου ΠΕ…, …. … του …, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της παρ.1 του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191), που αφορά στην κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποδεχόμενοι την αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου …βάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣ..Ε) της Δ/νσης ../θμιας Εκπ/σης ….

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων η υπ. αριθμ. πρωτ. ../..2-2024 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου …βάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣ..Ε) της Δ/νσης ../θμιας Εκπ/σης …, όπως αυτή διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ: …/…-2- 2024 έγγραφο της εν λόγω Δ/νσης …/θμιας Εκπ/σης (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου: …/Ε1/…-2-2024) «Διαβίβαση Γνωμοδότησης για καταγγελία σύμβασης αναπληρωτ… εκπαιδευτικού», σύμφωνα με την οποία το οικείο Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τ.. … … του…, για σπουδαίο λόγο εξαιτίας της εξακολουθητικής και επί μακρόν τέλεσης της πράξης του, σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της παρ.1 του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191).
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα