Ελληνες διδάκτορες ΑΕΙ: Τα στοιχεία για όσους αποφοίτησαν το 2022
Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2022 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Σύμφωνα με την  ετήσια εθνική στατιστική έρευνα για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου από ελληνικά ΑΕΙ η οποία διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο ΕΑΔΔ, το 2022 αναγορεύθηκαν 1.923 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. 

Όσον αφορά την κατανομή των νέων διδακτόρων που αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ κατά το έτος 2022, οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές εκπονήθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ποσοστά 23,2% και 17,4%, αντίστοιχα. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πατρών (7,5%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (7,0%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (6,6%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (5,8%), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (5,7%). Τα μερίδια των υπόλοιπων Πανεπιστημίων, από τα οποία αναγορεύθηκαν οι διδάκτορες το 2022 είναι χαμηλότερα του 5%. Σε ό,τι αφορά την κατανομή ανά φύλο των νέων διδακτόρων, οι άνδρες νέοι διδάκτορες υπερτερούν οριακά των γυναικών, με ποσοστό 52,2% έναντι 47,8%, Ακόμα, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες του 2022 ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών (39,4%) και 35-44 ετών (36,6%), είναι άγαμοι (55,8%) και δεν έχουν παιδιά (58,6%).  Η μεγάλη πλειονότητα των νέων διδακτόρων (94,5%) απέκτησαν τον πρώτο ακαδημαϊκό τους τίτλο (βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο) από ελληνικό ίδρυμα ενώ ποσοστό 86,5% έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

διδακτορες 1

Η περίοδος των διδακτορικών σπουδών

 Αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο των διδακτορικών σπουδών και ειδικότερα τους λόγους εκπόνησης της διατριβής, το προσωπικό ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση διδακτορικής έρευνας ήταν ο κυριότερος λόγος (60,1%) και, στη συνέχεια, η προοπτική να ακολουθήσουν οι νέοι διδάκτορες ακαδημαϊκή σταδιοδρομία (21,1%) και η πρόσβαση σε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες (16,5%).  Ποσοστό 34,5% των νέων διδακτόρων του 2022 χρηματοδοτήθηκαν για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής  από υποτροφία ή από συμμετοχή σε ερευνητικό έργο που σχετίζεται με τη διδακτορική έρευνα. Για την πλειονότητα (59.8%) τα ίδια μέσα (μισθωτή εργασία, προσωπικές αποταμιεύσεις / οικονομική στήριξη από την οικογένεια, αυτοαπασχόληση) αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών.  Η χρηματοδότηση για διδακτορικές σπουδές (λήψη υποτροφίας ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τη διδακτορική έρευνα) συναντάται περισσότερο ως βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτόρων των οποίων η διατριβή εντάσσεται στις Φυσικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία. Η πλειονότητα όσων δήλωσαν μισθωτοί, πραγματοποίησαν διατριβή στις Κοινωνικές Επιστήμες. Από όσους επέλεξαν την ίδια χρηματοδότηση ως κύρια πηγή πόρων των διδακτορικών τους σπουδών, οι περισσότεροι εκπόνησαν διατριβή στην Ιατρική & Επιστήμες Υγείας. Η πλειονότητα των διδακτόρων ολοκληρώνει τις διδακτορικές σπουδές σε τέσσερα έως έξι έτη: 16% σε τέσσερα, 20,8% σε πέντε και 16% σε έξι. Σημαντικό ποσοστό αποτελούν και όσοι χρειάστηκαν πάνω από 9 έτη (14,3%). Ποσοστό 16,5% των νέων διδακτόρων διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών. Για τους περισσότερους από αυτούς, η διαμονή ήταν για διάστημα μικρότερο του ενός έτους (64,7%) και για λόγους που αφορούσαν τη διδακτορική τους έρευνα (39,2%). 

διδακτορες 2

Επιστημονικά πεδία διδακτορικών διατριβών και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων  

Οι περισσότερες από τις διδακτορικές διατριβές του 2022 εντάσσονται στα κύρια επιστημονικά πεδία Ιατρική & Επιστήμες Υγείας (26,0%), Κοινωνικές Επιστήμες (24,1%), και Φυσικές Επιστήμες (22,0%).  Όσον αφορά την κατανομή μεταξύ ανά φύλο, στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και της Ιατρικής & Επιστημών Υγείας καταγράφεται υπεροχή των γυναικών (54,5%, 54,4%, 53,6% και 51,6%, αντίστοιχα). Οι άνδρες υπερτερούν στα πεδία των Επιστημών Μηχανικού & Τεχνολογία και των Φυσικών Επιστημών (72,7% και 56,1%, αντίστοιχα). Οι κυριότερες επιστημονικές εκροές της έρευνας των νέων διδακτόρων αφορούν δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (59,6%), συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο (52,3%), και δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου (51,2%). Ποσοστό 26,1% συμμετείχαν σε ερευνητικό έργο ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους, ενώ αρκετά μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται για τις υπόλοιπες εκροές που αφορούν την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας (2,4%) και τη δημιουργία επιχείρησης (1,6%).  Στο ερώτημα, εάν τα αποτελέσματα της έρευνας των διδακτορικών σπουδών μπορούν να τύχουν περαιτέρω αξιοποίησης, οι νέοι διδάκτορες απάντησαν στην πλειονότητά τους (69,9%) καταφατικά. Συγκεκριμένα, το 35,6% των νέων διδακτόρων θεωρούν ότι η έρευνά τους μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο για την προαγωγή του κοινού οφέλους, 23,5% κρίνουν πως οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής για εμπορικούς, παραγωγικούς σκοπούς, και 39,6% για άλλους σκοπούς πλην αυτών, όπως για ερευνητικούς σκοπούς από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό (10,2%) των νέων διδακτόρων ανέπτυξαν ερευνητική συνεργασία με επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών σκοπών της διατριβής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υψηλότερη συγκέντρωση αποκρίσεων αφορά τις Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία.  

διδακτορες 3

Αριθμός νέων διδακτόρων από ελληνικά ΑΕΙ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο ΕΑΔΔ, 1.923 επιστήμονες υποστήριξαν το 2022 τη διδακτορική τους έρευνα σε ελληνικά ΑΕΙ. Η εξέλιξη του αριθμού των αναγορεύσεων νέων διδακτόρων από ελληνικά ΑΕΙ την περίοδο 2005-2022 αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 

εκτ4

Κατανομή των διδακτορικών διατριβών ανά Ίδρυμα και Σχολή, σε απόλυτους αριθμούς

διδακτορες 5
εκτ6
εκτ 7
εκτ 8
εκτ9

Δείτε όλη τη μελέτη του ΕΚΤ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

nero.jpg
Νερό: Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε πάρα πολύ – Οι πιθανοί κίνδυνοι

Ειδικοί υγείας εξηγούν πότε η ενυδάτωση μπορεί να γίνει υπερβολική. Όλοι γνωρίζουμε τον ζωτικό ρόλο του νερού...

Νερό: Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε πάρα πολύ – Οι πιθανοί κίνδυνοι
σχολειο μαθητές
Η ελληνική "pisa" προτείνει τη θεραπευτική αγωγή: «Να επανεξεταστεί το ηλικιακό όριο εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού»!
Υφαίνεται σιωπηλά η κατασκευή του κατηγορητηρίου. Για τις χαμηλές επιδόσεις φταίνε οι καθηγητές που δεν εργάζονται εντατικά, οι μαθητές που δεν...
Η ελληνική "pisa" προτείνει τη θεραπευτική αγωγή: «Να επανεξεταστεί το ηλικιακό όριο εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού»!
berlin
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Βερολίνο - Μάχη για τη ζωή δίνει ένα άτομο
Συμπλοκές οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε δύο σημεία στο Βερολίνο, με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής να κάνει λόγο για ένα άτομο που...
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Βερολίνο - Μάχη για τη ζωή δίνει ένα άτομο