Εκπαιδευτικός

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους εκκρεμούν στο ΚΥΣΔΕ λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Καθώς οι διαδικασίες από την γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ μέχρι την λύση της υπαλληλική σχέσης ξεπερνούν τις  20 μέρες είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αναγκαστούν να βρίσκονται στα σχολεία τους με ότι συνεπάγεται αυτό για την εκπαιδευτική διαδικασία και τους ίδιους (Ως γνωστόν το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου κανονίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα του σχολείου κλπ)  

Οι αιτήσεις παραίτησης των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου (που υπολογίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου) γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ήτοι τον/την προϊστάμενο/η της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.) ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α) Άρθρα 46

Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159) και διαμορφώνεται όπως ισχύει: Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

Η διαδικασία

Αίτηση του/της εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά και διαβιβάζεται με σχετικό έγγραφο από τη Διεύθυνση στα αρμόδια Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και όχι από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός στην αίτηση παραίτησης θα πρέπει να αναγράφει για ποιο εξαιρετικό λόγο ζητά να παραιτηθεί από την Υπηρεσία π.χ. για λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, και όχι για λόγους συνταξιοδότησης, ή για προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους, κλπ

Προϋποθέσεις και διαδικασίες

Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων

{άρθρο 148, παρ. 2 του ΥΚ (ν. 3528/2007)} Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΥΚ (ν. 3528/2007) ή για κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.

Διοικητικές

{άρθρο 28, παρ. 5 του ν. 4305/2014)} Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.


Εργασιακές

{άρθρο 148, παρ. 3 ΥΚ (ν. 3528/2007)} Ο υπάλληλος, που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 (που αναφέρεται σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης) του ΥΚ (ν. 3528/2007), δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Επίσης, {άρθρο 9, παρ. 1ε ν. 2986/2002, όπως ισχύει)} στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας του/της εκπαιδευτικού ή αθέτησης των υποχρεώσεων της προσφοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών (από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας) επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.

Εκπαιδευτικές

Βεβαίωση της Δ/νσης Εκπ/σης του/της εκπαιδευτικού σχετικά με την παρακώλυση, ή μη, της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του/της εκπαιδευτικού. Η εν λόγω βεβαίωση δεν είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της αίτησης, αλλά βοηθητική για την εισήγηση και την τελική αποδοχή της.

Ασφαλιστικές

Υπεύθυνη Δήλωση του/της εκπαιδευτικού που αναφέρει ότι γνωρίζει ότι α) θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή β) δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, προκειμένου να μην επικαλεστεί πλάνη για την καταβολή της σύνταξής του/της και επανέλθει στην Υπηρεσία. {άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 4151/2013} Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.

Χρονικής προθεσμίας

{άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 4777/2021} Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους. Οι αιτήσεις παραίτησης που υποβάλλονται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου δεν εξετάζονται/υποβάλλονται με την παρούσα διαδικασία, καθώς αυτές θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα