ειδικη αγωγή
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τεσσάρων (4) ετών, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν τη διαδικασία αξιολόγησής της και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://directors.it.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, σε ψηφιακή μορφή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας προσόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ.

Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, β) τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών, με ικανότητες στην παρακολούθηση και εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησής της. 2. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα που βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο.

Συνέντευξη 1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας.

2. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος, η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών προβλημάτων, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται: α) η γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η γνώση και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, γ) η εμπειρία σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) η εμπειρία στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, ε) η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, στ) η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρουσίαση του βιογραφικού κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και β) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

4. Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τραγική η κατάσταση στην Κέρκυρα για τους Εκπαιδευτικούς με την εξεύρεση κατοικίας

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών χωρίς Speaking - Έκθεση σε 1 ημέρα: Υπάρχει και σαρώνει το ενδιαφέρον

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

ειδικηαγωγή
Το εξ αποστάσεως (με ελληνικό ΦΕΚ) ΠΜΣ στην ΕΑΕ του Παν.Λευκωσίας (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ALFAVITA.GR συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και διεκδίκησε υποτροφία στο μοριοδοτούμενο ΠΜΣ της Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και...
Το εξ αποστάσεως (με ελληνικό ΦΕΚ) ΠΜΣ στην ΕΑΕ του Παν.Λευκωσίας (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)
ΠΑΣΑΔ: Αίτημα επικαιροποίησης κενών ώστε να προσμετρηθούν οι άδειες των νεοδιόριστων
ΠΑΣΑΔ: Ζητά καταγραφή των αδειών των νεοδιόριστων και προσμέτρησή τους για την Α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών
ΠΑΣΑΔ: Αίτημα επικαιροποίησης κενών ώστε να προσμετρηθούν οι άδειες των νεοδιόριστων
36χρονη καταγγέλλει το σύζυγό της: «Με κακοποιεί και με βιάζει επί 19 χρόνια»
Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε και η κόρη τους η οποία επιπλέον κατήγγειλε ότι ο πατέρας ασκούσε σωματική βία και στην ίδια.
36χρονη καταγγέλλει το σύζυγό της: «Με κακοποιεί και με βιάζει επί 19 χρόνια»