Σχολεία: Τι είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Εποπτών
Στα Άρθρα 6 και 7 και 8 του νόμου 4823/2021 "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις" καθορίζονται θέσεις Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας καθώς και Περιφερειακά Συμβούλια Εποπτών Ποιότητας

Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται.

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης,

β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού,

δ) Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών,

ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,

στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,

η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων,

θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και

ι) σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως:

α) η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η εποπτεία, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ. αρμοδιότητάς του, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

β) η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με τη συμμετοχή των οργάνων και μονάδων και σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα,

γ) ο συντονισμός του παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και η στήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων,

ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρακολουθεί τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό δραστηριοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά μήνα την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις μετακινήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης προς πραγμάτωση του προγραμματισμού τους, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταφέρει τις οδηγίες του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Συμβούλων,

στ) η συστηματική μελέτη των εκθέσεων που συντάσσουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) η μέριμνα για τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,

η) η εισήγηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για επιστημονικά - παιδαγωγικά θέματα,

θ) η σύγκληση σε συνεδρίαση του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα,

ι) η συνεργασία και οι μηνιαίες συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων, που ανήκουν σε ομάδα όμορων σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ.,

ια) η έγκριση των επιμορφωτικών ημερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ιβ) ο ορισμός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρωτών για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου του και αποτιμά ανά έτος τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από:

α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) το Ι.Ε.Π. και

γ) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνιστούν το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και συνεδριάζει κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος του σώματος είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γραμματέας μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης επιλαμβάνεται θεμάτων, όπως:

α) ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων,

β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

γ) η ενημέρωση και η συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση των δράσεων του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και

δ) η τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της συνεδρίασης και ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, γνωμοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) .

9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και

γ) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και καθοδηγεί σχετικά τα όργανα και τις δομές,

β) οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια και εν γένει εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με τη συμμετοχή των οργάνων και δομών και σε συνεργασία ιδίως με:

- το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

- την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),

- Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα ζητήματα για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς του,

γ) μεριμνά για τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας και του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα,

δ) ενημερώνεται και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές δράσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης,

ε) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους επιλέγει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές δράσεις που οργάνωσαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και τα όργανα και οι δομές τ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,

στ) μελετά συστηματικά τις εκθέσεις των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και τις παρουσιάζει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. ι) και κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.(ν.3528/2007, Α’26) των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Εποπτών,

η) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

θ) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., για:

-την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,

-την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στον γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,

ι) υποστηρίζει, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

ια) διαμορφώνει, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών

ιβ) συγκαλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με συμμετοχή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, των προϊσταμένων των δομών,

ιγ) ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών και μεριμνά για την υλοποίησή τους,

ιδ) αναλαμβάνει τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,

ιε) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για επιστημονικά παιδαγωγικά θέματα,

ιστ) ορίζει αναπληρωτή ή αναπληρωτές για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο οποίος έχει περιοχή ευθύνης μεγαλύτερη μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή καλύπτει και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ή υπηρετεί σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί άλλος Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας. Αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραμματισμό του έργου του, καθώς και για την αποτίμηση της συμβολής του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Πρόσβαση στις ετήσιες εκθέσεις του πρώτου εδαφίου έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.Ε.Π..

6. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από:

α) το Ι.Ε.Π. και

β) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Για τη διοικητική υποστήριξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών. Μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ)

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ως γραμματέας του Συμβουλίου, μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Το ΠΕ.Σ.Ε.Π. είναι δυνατόν να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να καλούνται για την παροχή πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων και οι προϊστάμενοι των δομών .

Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαμβάνεται:

α) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδίως:

αα) ζητημάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ο προγραμματισμός δράσεων ομαλής μετάβασης των μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού,

αβ) θεμάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αγ) της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, της προώθησης της καινοτομίας και των συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα,

αδ) της υποστήριξης της επιμόρφωσης ποικίλης μορφής και θεματολογίας,

αε) του συντονισμού και της συνεργασίας των δομών και

β) σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

βα) της στήριξης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο έργο τους και

ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου τους.

4. Για τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.ΕΠ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

old-teacher
ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 - Προσλήψεις: Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την...
ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 - Προσλήψεις: Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών
ακρόπολη
Κλειστοί οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα από τις 12 ως τις 5 λόγω καύσωνα
Όσοι έχουν εκδώσει εισιτήρια για το διάστημα 12.00 με 17.00, μπορούν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο μετά την επαναλειτουργία του στις 17.00,...
Κλειστοί οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα από τις 12 ως τις 5 λόγω καύσωνα
Νόαμ Τσόμσκι
Νόαμ Τσόμσκι: Σε νοσοκομείο ο πασίγνωστος καθηγητής με εγκεφαλικό επεισόδιο
Νόαμ Τσόμσκι: Σε νοσοκομείο της Βραζιλίας με εγκεφαλικό επεισόδιο – Ο πασίγνωστος γλωσσολόγος δυσκολεύεται να μιλήσει
Νόαμ Τσόμσκι: Σε νοσοκομείο ο πασίγνωστος καθηγητής με εγκεφαλικό επεισόδιο
ekloges
Γιατί ανέβηκε η ακροδεξιά; Μια συζήτηση με έναν παλιό φίλο που ψήφισε Βελόπουλο
«Ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να κινητοποιήσουν οπλισμένους όχλους στο πεζοδρόμιο»
Γιατί ανέβηκε η ακροδεξιά; Μια συζήτηση με έναν παλιό φίλο που ψήφισε Βελόπουλο