ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών αναπληρωτών
Ενημερωτικό του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13 & 14

Α) Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Παρασκευή 22 και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- Ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Υποβλήθηκαν δέκα (10) αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας ως ειδική κατηγορία μετάθεσης. Απορρίφθηκε μία (1) αίτηση, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

Ειδικές κατηγορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005.

Με την υπ’ αριθμόν 19 απόφαση της 217ης/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθμόν 1/4, 05-02-2009 Πράξη του ΚΥΣΠΕ θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996 και οι νόσοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.

Στον Ν.4653/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 55 «Τροποποίηση του Π.Δ.50/1996» προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 13, του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, ως εξής: «Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.».

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ένταξη ως ειδική κατηγορία, πλέον, και στις εντός ΠΥΣΠΕ μεταθέσεις – τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Στις καταργούμενες διατάξεις του παραπάνω νόμου περιλαμβάνονται οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997 (οργανικές και λειτουργικές υπεραριθμίες).

Επίσης, ειδική κατηγορία είναι  και οι εκπαιδευτικοί γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67%, οι οποίοι εξομοιώθηκαν με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς στις υπηρεσιακές μεταβολές (παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016).

- Αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών για τη μισθολογική εξέλιξη των κατόχων τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΛΚ και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.

Στο άρθρο 146 του Ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».

Β) Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας θα συνεδριάσει, την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 (Πράξη 15), με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:

  1. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής για τις βελτιώσεις θέσεων – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
  2. Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία ζητά η ΠΕΕΚΠΕ
Αναβάθμιση και ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία ζητά η ΠΕΕΚΠΕ
Επιστολή της ΠΕΕΚΠΕ στη Μόνιμη Ειδική Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής
Αναβάθμιση και ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία ζητά η ΠΕΕΚΠΕ
Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος
Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος
Οι υποθέσεις των αστρονόμων για τη φύση, την ηλικία και την απόσταση των αντικειμένων από τη Γη
Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος