Τι ισχύει για τις άδειες νεοδιοριζόμενων
Κανονική-Αναρρωτική-Γονική-Ανευ αποδοχών-μητρότητας-ειδικές-εκπαιδευτική

Επιμέλεια: Γιάννης Κυργιόπουλος – ΠΕ23 Ψυχολόγων – Γ. Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ, με στοιχεία από “Αδειες Υπαλλήλων – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΑΔΕ” 

Δικαίωμα Κανονικής Αδειας :  

Από την ημερομηνία ορκωμοσίας του υπαλλήλου και για τους επόμενους δύο μήνες πραγματικής υπηρεσίας , δεν γεννάται δικαίωμα κανονικής άδειας.

Μετά το πέρας των δύο μηνών, και για τους επόμενους δέκα μήνες πραγματικής υπηρεσίας, γεννάται δικαίωμα για δύο ημέρες κανονικής άδειας ανά μήνα (αναλογία 20/10 ανά μήνα), έτσι ώστε με την συμπλήρωση του πρώτου έτους πραγματικής υπηρεσίας ο υπάλληλος να θεμελιώσει είκοσι ημέρες κανονικής άδειας (παρ. 1 άρθ. 48 του ν. 3528/2007).

Μετά την συμπλήρωση του ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι δικαιούνται, κατά αναλογία του υπολειπόμενου χρόνου του ημερολογιακού έτους που απομένει, και πάλι είκοσι ημέρες κανονικής άδειας (αναλογία 20/12 ανά μήνα) (παρ. 2 άρθ. 48 του ν. 3528/2007).

Για κάθε επόμενο έτος απασχόλησης που ακολουθεί, χωρίς τον ύπαρξη αναλογιών πια, το δικαίωμα της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία ημέρα, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε ημερών (εδάφιο β’ παρ.2 άρθ. 48 του ν. 3528/2007).

Στο ανώτατο κάθε φορά υπολογισμένο δικαίωμα προστίθεται κατά έτος, ως επιπρόσθετο, εκείνο της κανονικής άδειας των παραμεθορίων περιοχών, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 3  άρθ. 48 του ν. 3528/2007).

Στους υπαλλήλους που έχουν ήδη δημόσια πραγματική προϋπηρεσία δεν εφαρμόζεται η δικλείδα της δίμηνης αναμονής, τόσο για τον υπολογισμό όσο και για την λήψη δικαιώματος κανονικής άδειας.

Υπολογίζεται, ωστόσο, με βάση τα συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας, το δικαίωμα της ετήσιας προσαύξησης που αναλογεί στον καθένα, και βέβαια, κατά αναλογία υπολογίζεται το δικαίωμα κανονικής άδειας που γεννάται μέχρι την συμπλήρωση εκείνου του ημερολογιακού έτους της τοποθέτησης και της ανάληψης υπηρεσίας. 

Δικαίωμα Αναρρωτικής Αδειας :  

Το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας είναι συνάρτηση των χρόνων υπηρεσίας του υπαλλήλου καθώς και της χρήσης αναρρωτικών αδειών που έχει γίνει κατά τα προηγούμενα έτη, με μέγιστο χρονικό διάστημα ελέγχου την πενταετία που προηγείται του έτους χρήσης αναρρωτικής άδειας (παρ. 1 άρθ. 54 του ν. 3528/2007).

Οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι, μέχρι να κλίσουν το πρώτο εξάμηνο πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται μόνο τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, ήτοι των οχτώ ημερών που ο κώδικας προβλέπει.

Δύο ημέρες εκ του οκταημέρου δύναται να είναι κατά δήλωσή τους υπεύθυνα αναρρωτική άδεια, χωρίς όμως να επιτρέπεται η χρήση των δύο υπεύθυνων δηλώσεων κατά συνέχεια.

Συνεχόμενο διάστημα γεννάται και όταν ανάμεσά τους παρεμβάλλεται Σαββατοκύριακο ή αργία (παρ. 2 άρθ. 55 του ν. 3528/2007).

Μετά την εξάντληση του οκταημέρου και πριν την συμπλήρωση των έξι μηνών υπηρεσίας, ο νεοδιόριστος υπάλληλος που χρήζει αναρρωτικής άδειας, δύναται να λάβει άδεια άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθ. 51 του ν. 3528/2007 (παρ. 1 άρθ. 54 του ν. 3528/2007).

Η συμπλήρωση έξι μηνών υπηρεσίας, λογίζεται ως έτος, οπότε από εκείνη την στιγμή θεμελιώνεται δικαίωμα ενός μήνα αναρρωτικής άδειας, αφαιρουμένου πάντα των ημερών που έχει γίνει χρήση σε βάθος πενταετίας (παρ. 1 άρθ. 54 του ν. 3528/2007).

Για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας θεμελιώνουμε δικαίωμα ενός μηνός αναρρωτικής άδειας, τόσο όσα είναι τα έτη πραγματικής υπηρεσίας μας, με πλαφόν χρήσης τους δώδεκα μήνες σε περίπτωση αδιάλειπτης απουσίας του υπαλλήλου, (στο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας λογίζεται η συνολική τυχόν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία καθώς και η τρέχουσα υπηρεσία των υπαλλήλων).

Η έγκριση των εν λόγω αδειών εναπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (παρ. 3 του άρθ. 56 του ν. 3528/2007) ενώ η υπηρεσία δύναται αλλά και υποχρεούται να αποστείλει ελεγκτή ιατρό στην οικία υπαλλήλου που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατά εξακολούθηση (παρ. 3 και 4 άρθ. 55 του ν. 3528/2007).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ασθένειας υπαλλήλου λόγω προβλημάτων κύησης, εφόσον εξαντληθεί το όποιο δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, και μόνο τότε, δύναται να ενεργοποιηθεί η διάταξη της παρ. 3 του άαρθ. 52 του ν. 3528/2007 (κανονική άδεια κυοφορίας), σύμφωνα με την οποία απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης από δημόσια μαιευτική / γυναικολογική κλινική με προσυπογραφή του / της Διευθυντή / ριας της μαιευτικής / γυναικολογικής κλινικής (προσοχή! Όχι του διευθυντή του νοσοκομείου ή του διοικητή του νοσοκομείου). 

Δικαίωμα Γονικής Αδειας :  

Αδεια για την σχολική επίδοση των τέκνων δικαιούται ο γονέας του οποίου το τέκνο δεν έχει ξεπεράσει την ηλικία των δεκαοχτώ ετών και παρακολουθεί πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ήτοι πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό καθώς και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει το γυμνάσιο και το λύκειο).

Για ένα τέκνο δικαιούται ο γονέας τέσσερις ημέρες, για δύο τέκνα δικαιούται πέντε ημέρες ενώ αν τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική σε βαθμίδα εκπαίδευσης (ήτοι συνδυασμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας), τότε υπάρχει προσαύξηση μίας ημέρας στο αρχικό δικαίωμα, φτάνοντας έτσι στις έξι ημέρες.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν τους υπαλλήλους να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και μόνο.

Επίσης, οι υπάλληλοι θα πρέπει να θέτουν υπόψη της υπηρεσίας τους αν το εν λόγω δικαίωμα θα το χρησιμοποιούν εξ’ ολοκλήρου οι ίδιοι ή αν θα το μοιράζονται με τον σύζυγό τους, προσκομίζοντας είτε βεβαίωση εργοδότη του συζύγου τους ή υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, όταν το πρώτο καθίσταται αδύνατο.

Η άδεια σχολικής επίδοσης δύναται πρωτίστως να χρησιμοποιείται τμηματικά σε  ώρες αλλά και σε ολόκληρη ημέρα, εφόσον οι καταστάσεις αυτό απαιτούν.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα τέκνα που παρακολουθούν τμήματα πρόνηπιου, προκειμένου να δικαιούται την εν λόγω άδεια οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα ότι το τέκνο παρακολουθεί πρόγραμμα νηπιαγωγείου ή άλλως υποχρεωτικής εκπαίδευσης (παρ. 6 και 7 άρθ. 53 του ν. 3528/2007). 

Αδειες νεοδιοριζόμενων

 Δικαίωμα άδειας άνευ αποδοχών:  

Με σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι, και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, δύναται να χορηγηθεί στον υπάλληλο άδεια άνευ αποδοχών μέχρι και ένα μήνα κατά ημερολογιακό έτος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Η εν λόγω άδεια συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, καθόσον οι εισφορές που αναλογούν παρακρατούνται αναδρομικά από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στον επόμενο μήνα της χορηγηθείσας άδειας (παρ. 1 άρθ. 51 του ν. 3528/2007).

Με γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας μέχρι και πέντε ετών, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για σοβαρούς ιδιωτικούς – προσωπικούς λόγους (παρ. 2 άρθ. 51 του ν. 3528/2007). Η παραπάνω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου έως και έξι ετών (παρ. 1 άρθ. 53 του ν. 3528/2007).

Οι τέσσερις πρώτοι μήνες της εν λόγω άδειας αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο όσον   αφορά   την   υπηρεσιακή   και   μισθολογική   εξέλιξη   του   υπαλλήλου,   χωρίς   να υπολογίζονται στο συνταξιοδοτικό δικαίωμά του (άρθ. 52 του ν. 4075/2012).

Υπάλληλος που έχει σύζυγο που υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και  η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.

Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για ακόμα μία πενταετία.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της εν λόγω άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια της άδειας αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση καθώς και στα ταμεία πρόνοιας (παρ. 4 και 6 άρθ. 51 του ν. 3528/2007).

Η χρήση της άδειας άνευ αποδοχών μπορεί να γίνει και σε ώρες μειωμένης εργασίας, είτε μέχρι και 50% της ημερήσιας απασχόλησης είτε μέχρι και 50% των εργάσιμων ημερών, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη συνολικά (παρ. 5 άρθ. 37 του ν. 3986/2011).

Σημειώνεται ότι όλες οι άδειες άνευ αποδοχών εκδίδονται μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία. Η χορήγησή τους δεν μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, και ως εκ τούτου η διαδικασία της αίτησής τους θα πρέπει να γίνεται συντονισμένα και έγκαιρα μέσω της υπηρεσίας που υπηρετεί ο εκάστοτε υπάλληλος προς την Κεντρική Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους υπαλλήλους συνεπάγεται την μη άσκηση άλλων παράλληλων καθηκόντων με αμοιβή κατά το διάστημα της αποδέσμευσής τους από την υπηρεσία τους με τους άνωθι τρόπους (εξαίρεση αποτελεί η άδεια άνευ αποδοχών λόγω συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα).

Αδειες νεοδιοριζόμενων  

Δικαίωμα αδειών μητρότητας, ειδικών αδειών, εκπαιδευτική άδεια:  

Υπάλληλοι που με την ανάληψη της υπηρεσίας τυγχάνουν να τελούν σε κατάσταση κύησης, λοχείας ή να έχουν δικαίωμα χρήση άδειας ανατροφής λόγω ότι το τέκνο τους είναι κάτω των τεσσάρων ετών, δύναται να λάβουν το υπολειπόμενο δικαίωμα που τους αναλογεί κατά τα άρθρα 52 και 53 του ν. 3528/2007.

Σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί η Π.Η.Τ. (στην περίπτωση μη γέννησης του τέκνου για την χορήγηση της άδειας κύησης) και η ημερομηνία γέννησης του τέκνου (για την χορήγηση της άδειας λοχείας ή της άδειας ανατροφής) σε συνδυασμό με την ημερομηνία ορκωμοσίας του υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον υποψήφιο σε διορισμό υπάλληλο σε προγενέστερο χρόνο (ακόμα και η λήψη επιδομάτων για τα εν λόγω δικαιώματα, όπως το επίδομα κύησης και λοχείας από τους ασφαλιστικούς φορείς) λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς αποφυγή διπλής απολαβής του ίδιου δικαιώματος από τον δικαιούχο.

Οι ειδικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 (άδεια γάμου, πένθους, συμμετοχής σε δίκη, άσκηση εκλογικού δικαιώματος, άδεια γέννησης τέκνου, ειδική άδεια είκοσι δύο ημερών, ειδική άδεια έξι ημερών επιπλέον της κανονικής, άδεια αιμοδοσίας, υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, άδεια Ι.Υ.Α.) εφαρμόζονται και στους νεοδιόριστους, όταν συντρέχουν βεβαίως οι προϋποθέσεις που οι κείμενες διατάξεις κάθε φορά ορίζουν.

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον όμως ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει την δοκιμαστική υπηρεσία (άρθ. 58 του ν. 3528/2007).

Η άδεια εξετάσεων ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος που έχει την ιδιότητα σπουδαστή-φοιτητή. Δύναται να γίνει χρήση σε συνέχεια μέχρι και δύο ημέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων (άρθ. 60 του ν. 3528/2007) . 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
«Ένας εκπαιδευτικός που είναι άρτια προετοιμασμένος και μπορεί να διαχειριστεί την τάξη του, τους μαθητές του, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, εξάλλου η...
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών
Το κείμενο ανάλυσης των επιπτώσεων του νομοσχεδίου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση έχουν επιμεληθεί το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με τους...
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών