Σε ΦΕΚ ο διορισμός 361 εκπαιδευτικών ΔΕ επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και αναρτάται στο alfavita.gr

Με την 65172/Ε1/23.4.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως ισχύει, του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και του άρθρου 252 του ν. 4610/2019 την αριθμ. 20690/Δ2/6.8.1987 (Β΄425) υπουργική απόφαση και το αριθμ. 2/28069/3.4.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, και κατόπιν της αριθμ. 22963/ Ε1/14.2.2019 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 15.3.2019) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώθηκε με σχετικές αποφάσεις της Αρχής, και σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στις έναντι αυτών περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης. 

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν, βάσει των οικείων διατάξεων, σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας, ως προσωρινοί/ές αναπληρωτές/ τριες σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους.

Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Ο διορισμός των ως άνω εκπαιδευτικών ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 3040/24.4.2019).

Δείτε το ΦΕΚ με όλα τα ονόματα εδώ 

 

Δείτε επίσης στην alfavita.gr

Η διαπολιτισμική Εκπ/ση φέρνει νέες προσλήψεις στις Τάξεις Υποδοχής

Παράταση στο ετήσιο σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπ/ση

best of network

σχετικά άρθρα