ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας: Ενημέρωση για μεταθέσεις, κενά, άδειες
Ενημερωτικό σημείωμα του Τάκη Ρουμπή

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

 

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την πράξη 22/15-05-2019, πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. 

Δεν θα ακολουθήσει επόμενη φάση, καθώς δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη διάθεση.

Oι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με τη σημερινή πράξη, μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης (για τυχόν λάθη ή παραλείψεις) έως και την Δευτέρα 20-05-2019 (Ανακοίνωση μεταθέσεων).

Οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) και οι οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα, κυρίως, λόγω της αναμενόμενης έκδοσης της εφαρμοστικής εγκυκλίου του Ν.4610/2019 που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των Πειραματικών σχολείων, καθώς και της μη έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις σχολικές μεταβολές 2019-2020, η οποία, όμως, δεν αναμένεται να έχει ουσιαστικές μεταβολές στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

  1. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, μετά τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις θέσεων

 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας επικύρωσε τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Δυστυχώς, και μόνο η ύπαρξη τόσων οργανικών κενών για το σχολικό έτος 2019-2020 καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για μόνιμους διορισμούς.

 

  1. Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

 

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις δύο εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας για τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου από το 1ο Δ.Σ. Δάφνης (11 ώρες) και το 2ο Δ.Σ. Δάφνης (13 ώρες) στο 1ο Δ.Σ. Δάφνης (18 ώρες) και το 70ο Δ.Σ. Αθηνών (6 ώρες), καθώς και από το 56ο Δ.Σ. Αθηνών (14 ώρες) και το 2ο Δ.Σ. Δάφνης (9 ώρες) στο 56ο Δ.Σ. Αθηνών (14 ώρες) και το 123ο Δ.Σ. Αθηνών (9 ώρες) αντίστοιχα.

 

  1. Κατάρτιση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 16 του Ν.1566/1985 καταρτίστηκε πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, στην κατηγορία ΠΕ, απαιτείται: για προαγωγή στον βαθμό Β' διετής υπηρεσία στον βαθμό Γ' και για προαγωγή στον βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β'. 

Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στον βαθμό Β' και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στον βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

 

  1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις τριών εκπαιδευτικών (αναπληρώτρια ΠΕ60.50 ΕΑΕ, καθώς και δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ86-Πληροφορικής), που τέθηκαν υπόψη του και οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (Δικαιολογητικά – Αίτηση) πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια αναδρομικά (έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή). 

Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση του υπουργείου σε ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

 

  1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας ΜΤΣ εκπαιδευτικού ΠΕ70 «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.

Στο άρθρο 146 του Ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».

 

 

  1. Ανάκληση απόφασης για κατ’ οίκον διδασκαλία εκπαιδευτικού ΠΕ70

 

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τους λόγους που επικαλείται ο γονέας στην αίτησή του (επιστροφή μαθητή στο σχολείο), ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του για ανάθεση κατ’ οίκον διδασκαλίας.

 

  • Το θέμα 7 δεν περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη. Συζητήθηκε επειδή τα παρόντα τακτικά μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν για τη συζήτησή του (άρθρο 14, παρ. 9 του Ν.2690/1999).

 

 

 

Τελικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Α΄ Αθήνας

 

 

ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας – 4

ΠΕ60 Νηπιαγωγών – 9

ΠΕ70 Δασκάλων – 37

ΠΕ79 Μουσικής - 2

 

 

Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις παραιτήσεις στην Α΄ Αθήνας, τη μεγαλύτερη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, οι επιπτώσεις των νόμων Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό είναι πλέον ολοφάνερες τόσο για την αύξηση των ορίων ηλικίας όσο και για τον υπολογισμό των συντάξεων.

 

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας