Το νέο νομοσχέδιο που αλλάζει τον χάρτη των ΑΕΙ-ΤΕΙ σε 11 σημεία

Πλήθος αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισάγεται με το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Από τις κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου των 100 σελίδων που κατατέθηκε σε διαβούλευση στη Βουλή, διακρίνονται τα εξής 12 βασικά σημεία:

1. Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), με έδρα τη Λάρισα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια, οι διατάξεις αναλύουν την διαδικασία ένταξης του προσωπικού, των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Παν/μιο Θεσσαλίας. Ισχύει η γενική διάταξη πως όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όσον αφορά τους φοιτητές, οι  εγγεγραμμένοι (σημείωση: όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους) φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και λαμβάνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πανεπιστημίου. 

Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης και η Γραμματεία του. 

Μάλιστα, αντί για το πτυχίο ΤΕΙ με την δήλωση επιπλέον μαθημάτων, οι φοιτητές θα μπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

2. Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Κατ’ εξαίρεση: 

α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα , 

β) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα. 

Στη συνέχεια οι διατάξεις εξηγούν την διαδικασία για την ένταξη προσωπικού, μελών ΔΕΠ και φοιτητών στα επί μέρους τμήματα.

Και πάλι ισχύει η πρόβλεψη για τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίου ΑΕΙ, ενώ η ενσωμάτωση των φοιτητών στα νέα τμήματα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως στο παράδειγμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

3. Ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

4. Ίδρυση Τμημάτων στο ΕΚΠΑ

α) Τμήμα Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών,
β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
γ) Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
δ) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
στ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα
Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και
Αειφορίας,
ζ) Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
η) Τμήμα Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας,
θ) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του νομού
Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

5. Κατάτμηση του ενιαίου "ΦΠΨ"

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α. Τμήμα Φιλοσοφίας και
β. Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38). 

6. Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του ΕΚΠΑ

Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα. 

Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Ε.Κ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: 

α) η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών
γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα, 

γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα
που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,

δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, όλα με έδρα την Αθήνα:
α) Επιστήμης Δεδομένων και Έξυπνων Τεχνολογιών
β) Βιοεπιστημών
γ) Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενεργειακών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής
δ) Φωτονικής, Υλικών και Νανοτεχνολογίας 
ε) Αναπτυξιακών και Επιχειρηματικών Ερευνών
στ) Κοινωνικών Ερευνών και Διεθνών Θεσμών Διακυβέρνησης
ζ) Επικοινωνίας, Ψηφιακών Μέσων και Κοινωνικών Δικτύων
η) Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας
θ) Αγροδιατροφής και Φυσικών Προϊόντων
ι) Μελέτης της Ανθρώπινης Κίνησης
ια) Σύγχρονων Ζητημάτων Δικαίου
ιβ) Γλωσσών και Γλωσσικής Πολυμορφίας, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Μετάφρασης και
Διερμηνείας
ιγ) Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, Ιστορίας, Πολιτισμού και Τεχνών
ιδ) Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ιε) Έρευνας και Εφαρμογών στην Ψυχολογία

7. Τεχνόπολη του ΕΚΠΑ

Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη - Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών.

Στην Τεχνόπολη πραγματοποιούνται ερευνητικές δράσεις και μπορεί να εγκαθίστανται με απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δομές του Ε.Κ.Π.Α. με καινοτόμο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

8. Αλλαγές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταργούνται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οι υφιστάμενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και ιδρύονται, με έδρα την Αθήνα, οι εξής Σχολές:

α) Επιστημών των Φυτών,
β) Επιστημών των Ζώων,
γ) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,
δ) Επιστημών Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας, και
ε) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,
β) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα την Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
δ) Τμήμα Γενικό, με έδρα την Αθήνα.
ε) Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων,
στ) Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,
ζ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
η) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Γεωργία, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και
θ) Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,
β) το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,
γ) το Τμήμα Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,
δ) το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή
Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,
ε) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και
στ) το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

9. Αλλαγές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

α) Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:

αα) Τεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα,
ββ) Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, με έδρα τη Λάρισα.
β) Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Τεχνολογίας,
ια) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Τεχνολογίας,
ιγ) Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιδ) Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιε) Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας,
ιστ) Τμήμα Φυσικής με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιζ) Τμήμα Μαθηματικών με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιη) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λάρισα,
ιθ) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λαμία,
κ) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κα) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κβ) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Υγείας.

 Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
β) το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

10. Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
(Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή
μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Βόλο. 

 Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: 

α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό  τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις και ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς:

α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων,
β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης,
γ) αγροτικής ανάπτυξης,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων,
ε) κινησιολογίας,
στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου,
η) αποκατάστασης και ευεξίας,
θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

11. Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιουργείται το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό
Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Λάρισας. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 156/1987 (Α΄ 81). Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου. 

ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

best of network

σχετικά άρθρα

Επαναφορά του (νέου στοχευμένου) ΕΚΑΣ και δώρο Χριστουγέννων
Επαναφορά του (νέου στοχευμένου) ΕΚΑΣ και δώρο Χριστουγέννων
Στα νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων, στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες προβλέψεις για την απόδοση της ελληνικής οικονομίας, «προς...
Επαναφορά του (νέου στοχευμένου) ΕΚΑΣ και δώρο Χριστουγέννων
Μερόπη Τζούφη: Για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση
Μερόπη Τζούφη: Για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση
Άρθρο της υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΕφΣυν για την προσβασιμότητα στην εκπαιδευτική τάξη, την ενίσχυση και τις μεταρρυθμίσεις...
Μερόπη Τζούφη: Για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση
Αλ. Τσίπρας: Την ευημερία των αριθμών να νιώσουν οι απλοί άνθρωποι στην καθημερινότητα
Αλ. Τσίπρας: Την ευημερία των αριθμών να νιώσουν οι απλοί άνθρωποι στην καθημερινότητα
«Εμείς δεν λειτουργούμε με τη λογική της πρόσκαιρης επικοινωνίας, τα μέτρα τα δουλεύαμε εδώ και καιρό» τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην...
Αλ. Τσίπρας: Την ευημερία των αριθμών να νιώσουν οι απλοί άνθρωποι στην καθημερινότητα
Εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Παλλήνης
Εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Παλλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση...

Εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Παλλήνης