Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

«Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019» 

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

2) Την υπ’ αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/ΥΟΔΔ/24-11-2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 όπως ισχύουν.

4) Το αρ. 15 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/τ. Α’/8-12-2017) περί παρατάσεως θητείας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 5) Τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

6) Την ανάγκη στελέχωσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σχετική εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 7) Την υπ’ αριθμ. 8/2-9-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Θέμα Α «Παραίτηση Αντιπροέδρου – Ορισμός νέου» 8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Για την παράσταση διαμαρτυρίας στη Γλυφάδα
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί