Αυτά είναι τα κριτήρια και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης ΚΔΒΜ στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων
Δειτε αναλυτικά παρακάτω

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφ. Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης ορίζονται  ως κριτήρια μοριοδότησης Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.» τα παρακάτω:

Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ.

2. Η αίτηση των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την επιλογή τους στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υπεύθυνοι εκπαίδευσης και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν έως δύο (2) Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες αυτών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας, θα χρησιμο- ποιηθούν οι πίνακες όμορων Περιφερειών.

4. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσ- σονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

5. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

6. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα ΚΔΒΜ.

7. Το έργο των υπευθύνων εκπαίδευσης και των επι- κεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και στον οδηγό εφαρμογής.

best of network

σχετικά άρθρα