Ορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
δείτε το έγγραφο

«Ορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄83), και ιδίως της υποπεριπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ και των περιπτ. ε’ και στ’ της παρ. 4 του άρθρου αυτού, όπως η πρώτη διάταξη αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτ. αα’ της περιπτ. γ΄του άρθρου 50 του ν.4547/2018 (Α΄102) και η δεύτερη με την υποπερίπτ. εε’ της ίδιας περίπτωσης, και β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ

σχετικά άρθρα