Οι βασικές πτυχές του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας

Σχετ.: (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017, Άρθρα 10, 11, 12, 13,14,15,16, 17, 18,19)
1.Τι είναι ο Προγραμματισμός/Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας; Βασικές διαστάσεις

Βασικό στάδιο στη διαδικασία της σχολικής μονάδας αποτελεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του.

Ειδικότερα, ο όρος του «εκπαιδευτικού σχεδιασμού» ή του «σχεδιασμού βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου», αφορά ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες οργανώνονται και αναπτύσσονται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής μονάδας και στις οποίες κεντρική θέση κατέχουν:
•Η επιλογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας συγκεκριμένων πτυχών της σχολικής πραγματικότητας.
•Η δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης.
•Η παρακολούθηση και η αποτίμηση της προόδου εφαρμογής των προγραμμάτων δράσης και της αποτελεσματικότητάς τους.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα την οποία θα πρέπει να αναπτύξει το σχολείο. Αντίθετα, προτείνεται ως ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ως ένας μηχανισμός ενδυνάμωσης της σχολικής μονάδας και ως μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης όλων των παραγόντων του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινότητα), προσφέροντας έναν τρόπο για αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των απαραίτητων αλλαγών για τη βελτίωση των σχολικών πρακτικών.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, αποτελεί μια ζωντανή και δυναμική διαδικασία,  η οποία απαιτεί προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Η συνεχής αποτίμηση των δράσεων που υλοποιούνται, η συστηματική διερεύνηση κάθε χρόνο νέων πτυχών της σχολικής ζωής, οι εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις» είναι φυσικό να επιφέρουν αλλαγές και τροποποιήσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου. Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται δεν μπορεί να είναι απόλυτα γραμμικές και στενά προδιαγεγραμμένες. Αντίθετα, μπορούν να τροποποιούνται κατά την πορεία εφαρμογής τους, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου.

Για τα σχολεία που θα αποφασίσουν για πρώτη φορά να εφαρμόσουν διαδικασίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού/προγραμματισμού  είναι αναγκαίο να προσεγγίσουν με προσοχή και σταθερά βήματα την όλη διαδικασία.

Σε μια πρώτη φάση κρίνεται σκόπιμο να ακολουθήσουν μικρά, σταθερά βήματα και να επικεντρώσουν την προσπάθειά τους σε προτεραιότητες που συνδέονται με δράσεις «υποδομής», δηλαδή τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σταδιακή εισαγωγή και εδραίωση των αλλαγών στις δομές, τη λειτουργία και την κουλτούρα του σχολείου.

Τέτοιες δράσεις είναι αυτές που αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία του σχολείου, στο κλίμα και στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, στην εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων, στη βελτίωση της επικοινωνίας και της δικτύωσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, στην ανάπτυξη συμμετοχικών και συνεργατικών πρακτικών, στην προώθηση αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Διατύπωση και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για Δράση

Το πρώτο βήμα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός από το σχολείο συγκεκριμένων στόχων για βελτίωση, διαδικασία η οποία περιγράφεται ως «διατύπωση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση».
•Κατά τη διαδικασία αυτή το σχολείο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: «πού επιθυμούμε να φτάσουμε»; προγραμματίζοντας τις συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση που θα υλοποιήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
•Η «διατύπωση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για δράση» που προέκυψαν από τη σχετική διερεύνηση, αποτελεί διαδικασία, η οποία θα συνδέσει οργανικά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τις πραγματικές αδυναμίες και τις δυνατότητες του σχολείου. Η διαδικασία αναπτύσσεται συνήθως μετά την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017).

Στη διαδικασία είναι καλό να συμμετέχουν εκτός από τους εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας (π.χ. εκπρόσωποι μαθητών και γονέων, ο σχολικός σύμβουλος), έτσι ώστε οι δράσεις που θα προγραμματιστούν να εκφράζουν και να έχουν την αποδοχή όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής και ταυτόχρονα να ενισχύουν τη δέσμευση όλων για την υλοποίησή τους. Η ευρύτερη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία επαφίεται στην κρίση του συλλόγου διδασκόντων.

Οι Εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και καταγράφουν τις προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017, Άρθρο 10, Παρ.3). Η καταγραφή αυτή αποσκοπεί στη μελέτη, στην ιεράρχηση και στην τελική επιλογή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η σχολική μονάδα κατά την τρέχουσα ή/και την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο προγραμματισμός ενός μικρού σχετικά αριθμού δραστηριοτήτων – ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου- επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους, καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή περισσότερων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στην  επιλογή και τη διατύπωση των προτεραιοτήτων για δράση λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως: η αναγκαιότητα υλοποίησης μιας δραστηριότητας όπως προέκυψε από την εκτίμηση της γενικής εικόνας του σχολείου και τη σχετική διερεύνηση, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις (σε πόρους, μέσα, φόρτο εργασίας, χρόνο, κτλ.), η προηγούμενη εμπειρία και οι καλές πρακτικές του σχολείου, η ύπαρξη ανάλογων ή συμπληρωματικών δράσεων στο σχολείο.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συνεκτιμά και ιεραρχεί τις προτεραιότητες για δράση, απαντώντας σε ερωτήματα όπως:

 •Επείγει η υλοποίηση μιας δραστηριότητα; Κάποιες δραστηριότητες επιβάλλεται να υλοποιηθούν άμεσα;

 •Υπάρχει ήδη η σχετική με τη δραστηριότητα υποδομή στο σχολείο; Σε διαφορετική περίπτωση ίσως θα πρέπει το σχολείο να ξεκινήσει από τα απλούστερα στάδια για την υλοποίησή της, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βάση, αλλά και η προοπτική για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της.

2.Τι απαιτείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας;

Απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων – Συλλογικές & Συμμετοχικές διαδικασίες, στις οποίες κεντρική θέση κατέχουν:
•Η δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υλοποίηση των όποιων δράσεων.
•Η επιλογή συγκεκριμένων δράσεων για βελτίωση.
•Ο σχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων για την ενίσχυση ή βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων πτυχών της σχολικής πραγματικότητας.
•Η παρακολούθηση και η αποτίμηση της προόδου εφαρμογής των δράσεων και της αποτελεσματικότητάς τους

 
3.Ποιες μπορεί να είναι οι βασικές πτυχές ενός Προγραμματισμού/Σχεδιασμού;   

 •Η Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων

Δημιουργία,  ανανέωση,  επέκταση χώρων βιβλιοθήκης. Συντήρηση, εμπλουτισμός, ανανέωση εξοπλισμού (Συνεργασία με τον οικείο Δήμο, τη Δ/νσης Π.Ε. ή και το Σχολικό Σύμβουλο)
•Σχολικών εργαστηρίων
•Αίθουσας γυμναστικής
•Αίθουσας εκδηλώσεων – πολλαπλών χρήσεων
•Αιθουσών διδασκαλίας
•Φυσικών Επιστημών
•Πληροφορικής
•Καλλιτεχνικών, Αίθουσας γυμναστικής
•Βιβλιοθήκης
•Γραφείου Διευθυντή / Διδασκόντων
•Ιστοσελίδα του σχολείου

•Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν σε θέματα όπως:

 
•Χρονοδιάγραμμα (ημερολόγιο) ετήσιου διδακτικού έργου και λοιπών δραστηριοτήτων του σχολείου (ημέρες και ώρες διδασκαλίας, σχολικές εορτές, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.)
•Ανάθεση διδακτικού έργου – κατανομή τάξεων & διδακτικών αντικειμένων, αξιοποίηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
•Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου
•Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών / αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνοι τάξεων, υπεύθυνοι εργαστηρίων: Φυσικής, Πληροφορικής,  Βιβλιοθήκης,
•Διοικητικό έργο, εφημερίες, επιτηρήσεις
•Οργάνωση και λειτουργία Ολοήμερου σχολείου
•Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης  – Παράλληλη στήριξη
•Οργάνωση και καταγραφή αρχειακού υλικού – τήρηση αρχείων:
•βιβλία φοίτησης μαθητών (απουσιολόγια)
•βιβλία πρακτικών (συλλόγου διδασκόντων, διευθυντή)
•βιβλία παρακολούθησης διδακτέας ύλης
•βιβλίο καταγραφής συμβάντων, όπου εμπλέκονται μαθητές
•ημερολόγιο χρήσης εργαστηρίων (ανά εργαστήριο)
•Προγραμματισμός συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (ημέρες, κανονισμός λειτουργίας, θέματα…)
•Προγραμματισμός συνεδριάσεων του Σχολικού Συμβουλίου
•Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών – Διαχείριση Κρίσεων

 
   •Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών, μαθητών … όπως:

 
•Εκπαιδευτικές επισκέψεις (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.)
•Σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, κα.)
•Ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, κλπ
•Εκδρομές μαθητών
•Σχολικές Πρωτοβουλίες – Δραστηριότητες Μαθητών (κοινωνικού, πολιτισμικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα)

 
•Υλοποίηση θεσμοθετημένων δραστηριοτήτων που εμπλουτίζουν τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων δράσης  όπως, ενδεικτικά:
•Πρόγραμμα ευέλικτης ζώνης
•Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
•Πρόγραμμα αγωγής υγείας
•Κυκλοφοριακής Αγωγής
•Πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων
•Πρόγραμμα θεατρικής παιδείας
•Εικαστικών δραστηριοτήτων
•Μουσικών  δραστηριοτήτων

 
•Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό επίπεδο

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο σε θέματα όπως:

Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων:
•μαθητών μεταξύ τους, προσφύγων μαθητών, μαθητών με ειδικές ανάγκες/ αναπηρία
•δασκάλων – γονέων και κηδεμόνων
•διεύθυνσης – γονέων & κηδεμόνων
•δασκάλων – μαθητών
•δασκάλων – διευθυντών
•συλλόγου διδασκόντων
•Διαχείριση προβλημάτων σχολικής βίας
•Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαρροής
•Συμβουλευτική γονέων, εφήβων (σχολή γονέων, ψυχολογική – παιδαγωγική στήριξη γονέων, μαθητών)
•Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, κλπ.)
•Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, διαχείριση προβλημάτων, κα.)
•Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών (συνεργασίες εκπαιδευτικών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, κα.)
•Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς
•Συμμετοχή σε διασχολικά πρωταθλήματα (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, σκακιού κλπ.)
•Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, όπως: Μαθητιάδες, Comenius, E-twinning κλπ.

 
•Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και βελτίωσης της  συνεργασίας με φορείς όπως:

 
•Σχολικό Σύμβουλο ή Σχολικούς Συμβούλους Ειδικοτήτων
•Διεύθυνση Π.Ε. Εκπαίδευσης
•Σχολική Επιτροπή
•Σύλλογο γονέων
•Φορείς της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς, κ.ά.)
•Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς (Πρακτική άσκηση φοιτητών, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.)
•Κέντρα και Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
•Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
•ΚΕΔΔΥ
•Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 
4.Πολιτικές του Σχολείου

(Η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασιών και αντιμετώπισης των θεμάτων, που μπορεί να διαμορφωθεί από το σχολείο και να διέπει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα ή και άλλα θέματα. Τα θέματα και οι πολιτικές του σχολείου μπορεί να εμπεριέχονται και στον Κανονισμό λειτουργίας του σχολείου).             

 
•Επικοινωνία & Συνεργασίες με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/ θεματολογία συναντήσεων
•Διαχείριση παραπόνων
•Διαχείριση κρίσεων
•Πρόληψη & Αντιμετώπιση μη Επιθυμητής Συμπεριφοράς
•Κανονισμός του σχολείου

 
5.Τι είναι ο Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου;

 
1.Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας μπορεί να διέπεται από κανονισμό. Ο κανονισμός λειτουργίας καταρτίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
2.Ο κανονισμός λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας είναι η «πολιτική» του κάθε σχολείου. Ρυθμίζει θέματα της σχολικής ζωής που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων και ηθικών αμοιβών, τον τρόπο συνεργασίας εκπαιδευτικών με τους Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών, τη διαχείριση των παραπόνων και της επικοινωνίας σχολείου & οικογένειας, τη λειτουργία της δανειστικής Βιβλιοθήκης, την πρόληψη και αντιμετώπιση της «μη» επιθυμητής μαθητικής συμπεριφοράς και την αποτροπή φαινομένων σχολικής βίας και προσβολής της αξιοπρέπειας των μαθητών, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού, το περιεχόμενο και τον τρόπο επιβολής μέτρων εσωτερικής τάξης, τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τον έλεγχο της εισόδου τρίτων προσώπων στο σχολικό χώρο, την καθαριότητα των χώρων κατά την ώρα της διδασκαλίας, τη χρήση και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά τη σχολική ζωή.
3.Ο κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει και θέματα διδασκαλίας και μάθησης, προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών, ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διαδικασίες στήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με Ε.Ε.Α., τη συναισθηματική, κοινωνική, πολιτισμική και ηθική τους ανάπτυξη, τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μαθητικούς διαγωνισμούς κ.λ.π.

 
6.Σχεδιασμός & Προετοιμασία σε Επίπεδο Τάξης

Ενδεικτικά θέματα
1.Διαμορφώνουμε σχετικό σχέδιο λειτουργίας της Τάξης και Προγραμματίζουμε όλα τα θέματα σε ετήσια βάση (διδακτέα ύλη…).
2.Θέτουμε βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με βάση τις ανάγκες της Τάξης και τη διερεύνηση των θεμάτων που την απασχολούν.
3.Επιλέγουμε στρατηγικές για τη διαμόρφωση του κατάλληλου Παιδαγωγικού κλίματος στην Τάξη μας – Διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών… Εκπ/κού της Τάξης….
4.Χρησιμοποιούμε όλες τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της τάξης μας. Τρόπος εργασίας (μετωπική διδασκαλία, σε ομάδες, διερευνητική…. άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.
5.Θέτουμε σταθερά και σαφή Όρια στη συμπεριφορά των μαθητών ώστε να γνωρίζουν… μέχρι πού μπορεί να φτάσουν; (η οριοθέτηση συμπεριφοράς βοηθά τους μαθητές…)
6.Διαμορφώνουμε (από κοινού) Κανόνες στην Τάξη; Έχουν δημιουργηθεί με τη συνεργασία των μαθητών; τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους; Υπάρχουν συνέπειες και ποιες για τη μη τήρηση;
7.Αξιολόγηση μαθητών: ποιες μορφές χρησιμοποιούνται; (εναλλακτικές, περιγραφική κλπ.)- Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες; Αξιολογούνται αυτοί με βάση τα δικά τους ατομικά επιτεύγματα και όχι σε σύγκριση με τους άλλους μαθητές της Τάξης;
8.Για την Αξιολόγηση των μαθητών υπάρχει συνεργασία των δασκάλων με τους εκπ/κούς ειδικοτήτων; Εκτός του γνωστικού τομέα, παίρνονται υπόψη και οι άλλες ικανότητες των μαθητών (τέχνες, αθλητισμός, μουσικές δραστηριότητες, ικανότητες επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες κ.ά);
9.Υπάρχει συνεχής Συνεργασία, επικοινωνία και αλληλοενημέρωση των Εκπαιδευτικών με την Εκπ/κό του Τμήματος Ένταξης; Παρακολουθούνται οι μαθητές, η εξέλιξή τους, η βελτίωση.
10.Η Αναγνωστική Ικανότητα των μαθητών είναι καλή; Μπορούν και διαβάζουν με σχετική ροή και κατανοούν αυτά που διαβάζουν; Υπάρχουν μαθητές που ακόμη δυσκολεύονται;
11.Γραπτός λόγος: γράφουν οι μαθητές με σχετική άνεση μικρά και σαφή ως προς τη δομή και το περιεχόμενο κείμενα; Δουλεύουν οι εκπ/κοί πάνω σ’ αυτό με τους μαθητές; (συγγραφή κειμένου, στάδια, άμεση καθοδήγηση…).
12.Σχέσεις – Επικοινωνία & Συνεργασία με τους Γονείς της Τάξης: Γίνονται Συναντήσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους Γονείς & Κηδεμόνες; -Υπάρχει στενή συνεργασία και αλληλοενημέρωση; Έχετε «κερδίσει» την εμπιστοσύνη των γονέων; Μιλούν οι γονείς για οικογενειακά και άλλα θέματα με άνεση;
13.Υπάρχουν θέματα ανεπιθύμητης Συμπεριφοράς… που δε συνάδουν με τη λειτουργία και τον Κανονισμό της Τάξης; Αν. ΝΑΙ, πού, κατά τη γνώμη σας οφείλονται;
14.Χρησιμοποιούνται διδακτικές τεχνικές, κατά τη διάρκεια του μαθήματος που κρατούν το ενδιαφέρον των μαθητών «αμείωτο» και τους κινητοποιούν;
15.Υπάρχει Συνεργασία με τους Εκπ/κούς των Ειδικοτήτων; Ενημέρωση για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά; Τις «ιδιαιτερότητες», τα δυνατά ή αδύνατα σημεία του; Τη συμπεριφορά του; Το μαθησιακό στυλ;
16.Προγραμματίζονται εκδηλώσεις και άλλες δράσεις δημοσιοποίησης του έργου των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του σχολείου; Υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τις Γιορτές ή τις άλλες εκδηλώσεις που πρέπει να συζητηθούν;
17.Άλλα θέματα που είναι αναγκαίο να επισημανθούν.

 

        Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ.Ε.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

best of network

σχετικά άρθρα