ΔΠΕ Μαγνησίας: Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία
ΔΠΕ Μαγνησίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθ.69055/Δ1/27-04-2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018».

2. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης… όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Την αριθ.Φ.350.2/10/5889/Ε3/09-04-2015 Υ.Α με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης –Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Υ.Α. Φ.350.2/24/78001/Ε3/15-5-2015 (ΑΔΑ:744Ξ465ΦΘ3-9ΚΛ) με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

5. Το με αριθ.πρωτ.4866/26-6-2017 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Π.Ε Μαγνησίας.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

 

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ