Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Κριτήρια ένταξης και μοριοδότηση- Δείτε την απόφαση
Η Κοινή υπουργική απόφαση με τα κριτήρια ένταξης και την μοριοδότηση στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδρύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ για τη σχολική χρονιά 2020-2021, «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

Ωφελούμενοι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:

– εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή

– άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ

ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Εξαιρούνται από τη δράση  οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται  για προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών και για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), μόνο εφόσον πρόκειται  για παιδιά με αναπηρία, έφηβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.

Το σύνολο των παραπάνω ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης Αορίστου Χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή Ορισμένου Χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς.

ΔΟΜΕΣ – ΦΟΡΕΙΣ

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

– Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα-

πηρία (ΚΔΑΠ μεΑ)

Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της δυναμικότητας για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και το 100% για τα ΚΔΑΠ.

Στο πλαίσιο της δράσης οι δομές παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Δήμους οι οποίοι τυχόν εξαιρεθούν από τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Οι όροι και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες θα περιληφθούν στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι Δομές που εντάσσονται στη δράση μπορεί  να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

– Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών

– Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα

– Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Οι ιδιωτικές Δομές κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα οφείλουν, σύμφωνα με το πλαίσιο που τους διέπει, να πληρούν τους όρους πυροπροστασίας το αργότερο από την 31η Αυγούστου 2020 ενώ οι δημοτικές δομές το αργότερο από την 31η Οκτωβρίου 2020.

1. Τα ετήσια όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα καλυφθούν  για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι:

Για βρεφικούς και βρεφονηπιακοούς και παιδικούς σταθμούς:

Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών 2.375 €  χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση

Για προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση1.805 € χωρίς σίτιση και  2.375 € με σίτιση.

Για προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών 5.000 €

Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 1.330 €

Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

(ΚΔΑΠ μεΑ) 5.000 €

Κριτήρια και μοριοδότηση – διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 – 31/12/2019).

β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.

γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.

2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη

βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και η Α.Α.Δ.Ε./taxisnet, δεν έχει πραγματοποιήσει την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης των αιτούντων, τότε θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2018, με την υποχρέωση των αιτούντων να στείλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση, τότε οι εν δυνάμει ωφελούμενοι δεν θα μπορούν να κάνει χρήση των υπηρεσιών και η «αξία τοποθέτησης» θα ακυρώνεται.

5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

α. Ετήσιο συνολικό εισόδημα

Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 – (Ε – Π)/300

Όπου:

Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.) και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική.

β. Κατάσταση απασχόλησης

Εργαζόμενες/οι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, – σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης,ανεργες/οι με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση της ανεργίας καθώς και  μισθωτές/οί πλήρους απασχόλησης – Αορίστου Χρόνου, αυτοαπασχολούμενες/οι μοριοδοτούνται με 90 μόρια.

γ. Οικογενειακή κατάσταση

  • Αιτούσες/ντες που ανήκουν στην Ομάδα των ΑμΕΑ (αναπηρία 35% και άνω),  έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα ΑμΕΑ (αναπηρία 35% και άνω) μοριουδοτούνται με  50 μόρια
  • Αιτούσες/ντες που είναι χήρες/οι, μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένες/νοι ή σε διάσταση – τρίτεκνες/οι – πολύτεκνες/οι μοριοδοτούνται με 40 μόρια.
  • Αιτούσες με  σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω, σύζυγο άνεργο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας, μοριοδοτούνται με 30

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2020-2021, που αφορά στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ ανέρχεται σε 279 εκ. ευρώ. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με 118.005.637 € και από εθνικούς πόρους με 160.994.363€.

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, ήταν  270 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 210 από εθνικούς πόρους.

Το  2018 είχαν δοθεί 141.000 voucher και η διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις. Είχαμε μία κατανομή το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο.

δείτε αναλυτικά την απόφαση

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική με ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Αστυνομική βία: Συμπαράσταση καθηγητών στους φοιτητές
Αστυνομική βία: Συμπαράσταση καθηγητών στους φοιτητές
Τη συμπαράστασή τους σε φοιτήτριες και φοιτητές του ΑΠΘ εκφράζουν καθηγητές του Πανεπιστημίου ενάντια στην αστυνομική βία που δέχτηκαν σε...
Αστυνομική βία: Συμπαράσταση καθηγητών στους φοιτητές