ΑΣΕΠ προσλήψεις Διορισμοί - Δήμους ΟΤΑ 2022
Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό - Όροι συμμετοχής και εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων. 

Με το ΦΕΚ 1320/21-4-2022  "Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό" καθορίζονται, ανάμεσα σε άλλα και οι όροι συμμετοχής και εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων. 

Παραθέτουμε παρακάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

 

Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό

 

1. Όταν προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό, μπορεί να συμμετέχουν και υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα και επομένως δεν είναι δυνατή η υποβολή τους σε γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται με ειδικούς τρόπους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, απαιτείται να ζητήσουν την υποβολή τους σε ειδική εξέταση με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό. Προς τούτο πρέπει στο οικείο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 της παρούσας και να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους γνωματεύσεις:

α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και

β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή δοκιμασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από δυσλεξία πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα ή τις δοκιμασίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. 

 

Χρόνος και τρόπος εξέτασης

 

1. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού, αλλά σε ειδικώς καθορισμένο γι’ αυτούς εξεταστικό κέντρο, ένα ή περισσότερα.

2. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εξέτασης ή με συνδυασμό αυτών:

α) Με γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

β) Με προφορική εξέταση: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς και

γ) Με χρήση νοηματικής: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή οι υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 38 της παρούσας, μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικώς και γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, διότι απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και, στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, μετά από γνώμη της Μονάδας Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

3. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης μπορεί κατά την κρίση της Ειδικής Επιτροπής να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες των υποψηφίων με παράτασή της έως και το 50% του καθορισμένου χρόνου.

 

Ειδική Επιτροπή

 

1. Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.

2. Η Ειδική Επιτροπή:

α) Ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π. για τις αιτήσεις των υποψηφίων που ζητούν υπαγωγή τους σε ειδικό τρόπο εξέτασης και εξετάζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν.

β) Καθορίζει με απόφασή της τους υποψηφίους που δικαιούνται να εξετασθούν με ειδικό τρόπο, καθώς και τον τρόπο εξέτασης κάθε υποψηφίου και αποκλείει από την εξέταση τους λοιπούς.

γ) Φροντίζει για τον εξοπλισμό των αιθουσών με τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέσα για τη διενέργεια της ειδικής εξέτασης.

δ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης.

3. Οι υποψήφιοι που αποκλείονται, ειδοποιούνται εγκαίρως και πάντως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π., τους γνωστοποιείται και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο μπορούν να εξετασθούν μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού.

 

Διενέργεια της Ειδικής εξέτασης - Βαθμολόγηση

 

1. Όταν η εξέταση γίνεται προφορικώς, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 31 της παρούσας.

2. Όταν η εξέταση γίνεται με χρήση νοηματικής, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 προφορική εξέταση γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα νοηματικής.

3. Όταν η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αυτή διενεργείται κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη διατάξεων.

4. Όταν η εξέταση γίνεται με άλλο ειδικώς εξατομικευμένο για συγκεκριμένο υποψήφιο τρόπο, η Ειδική Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τρόπο αποτύπωσης της επίδοσης του υποψηφίου, προκειμένου να είναι δυνατή η βαθμολόγηση από τους βαθμολογητές του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου, με διαφύλαξη κατά το δυνατόν του απορρήτου του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.

Η συνέχεια εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

5125 διορισμοί μέσω Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ: Η κορυφαία online προετοιμασία με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Ανοικτές οι αιτήσεις για το Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 100 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Serres-Sxoleio
Κλειστά σχολεία στο Δήμο Σερρών μέχρι την ημέρα της κηδείας του άτυχου μαθητή

Ολα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Σερρών δεν θα λειτουργήσουν μέχρι την ημέρα της κηδείας του...

Κλειστά σχολεία στο Δήμο Σερρών μέχρι την ημέρα της κηδείας του άτυχου μαθητή