Δημοτικό: Πότε μένουν στην ίδια τάξη οι μαθητές - Πως βαθμολογούνται
Τι ισχύει για το Δημοτικό

Στην υπουργική απόφαση θα δείτε πως θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού.


Παρακολουθείται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και μαζί τους συνεκτιμώνται και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με το έργο του σχολείου.


Το δημοτικό σχολείο δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και δεν στέκεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως η προσπάθεια, η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα κ.λπ.


Από αξιολόγηση περνούν οι μαθητές που φοιτούν στις Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται η διαδικασία αξιολόγησης, η προαγωγή ενός μαθητή και τι ισχύει για την επανάληψη της τάξης.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/2017

ΦΕΚ 1358/Β/13-12-2017

Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών Δημοτικού σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 13, παρ. 8 του ν. 1566/1985 περί «Εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών».

2. Το άρθρο 2, παρ. 6, το άρθρο 14, παρ. 4γ και το άρθρο 20, κεφ. Δ, εδαφ. 8 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

3. Το π.δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3/Α΄/10-1-1995) περί «Αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».

4. Το π.δ. 121/95 (ΦΕΚ 75/Α΄/18-4-1995) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 212141/Β1/4-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και εκτιμώνται συγχρόνως και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία με τους συμμαθητές του και ο σεβασμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2

Ομάδα - στόχος

Οι μαθητές που φοιτούν στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρο 3

Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Άρθρο 4

Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική αξιολόγηση. Ο δάσκαλος της τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για την πρόοδό τους. Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία και οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο εν λόγω βιβλίο παραμένουν κενές. Στο τέλος του διδακτικού έτους συμπληρώνονται με την ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει την τάξη».

Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν καλά (Δ). Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με τα σύμβολα των λεκτικών χαρακτηρισμών, δηλαδή με τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ και Δ. Η διαδικασία αυτή τηρείται και στους ελέγχους προόδου των μαθητών. Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων, στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται μόνο η λέξη «Προάγεται».

Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα Βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως: Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά (<5). Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με αριθμητικά σύμβολα. Αν κατά την εξαγωγή του μέσου όρου της ετήσιας επίδοσης μαθητή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου όρου όλων των μαθημάτων προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας.

Άρθρο 5

Προαγωγή μαθητών - Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο π.δ. 8/1995. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Β. Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και Γ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Γ. Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5 (>4,5), σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (<4,5) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους, ο μαθητής μπορεί να προαχθεί, εφόσον με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα του, υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄ 10ημέρου του Ιουνίου ή του α΄ 10ημέρου του Σεπτεμβρίου.

«Άρθρο 6

Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης υπουργικής απόφασης, γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την παρ, 8, του άρθρου 13, του ν. 1566/1985.

Άρθρο 7

Υπόδειγμα

Το παρακάτω Υπόδειγμα - Έλεγχος προόδου προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(Για το υπόδειγμα βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ      

Ταχ. Διεύθ: 

Τηλέφωνο: 

Fax:   Email:         

Σχολικό έτος         

Έλεγχος προόδου

Στοιχεία Μαθητή/τριας:

Αρ. Μητρώου:

Επώνυμο μαθητή:

Όνομα μαθητή:

Όνομα πατέρα:

Όνομα μητέρας:

Τάξη Εγγραφής:

Τμήμα:

 

 

Α Τρίμηνο

Β Τρίμηνο

Γ Τρίμηνο

Μάθημα

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Ολογράφως

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ. και ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

Εικαστικά

 

 

 

 

 

 

Μουσική

 

 

 

 

 

 

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

2η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

 

 

 

 

 

 

Τ.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Απουσιών:

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογημένες:

 

 

 

 

 

 

Αδικαιολόγητες:

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ                                                                                Ο/Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

 

best of network

σχετικά άρθρα

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ
Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να «ανοίξει» το 2019 η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά καθώς τα πρώτα κρουαζιερόπλοια αναμένονται στη...

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ