ιδιωτικά πανεπιστήμια
«Τα Δημόσια Πανεπιστήμια ασφυκτιούν και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν εξαιτίας ενός δαιδαλώδους γραφειοκρατικού νομικού πλαισίου»

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΥΕΕΠ) μέσω ανακοίνωσή της εκφράζει την αντίθεσή της «στην παραβίαση του Άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων»,

Συγκεκριμένα, απαιτεί από το υπουργείο και την κυβέρνηση να αποσύρουν το νομοσχέδιο, να ανοίξουν διάλογο με τα Πανεπιστήμια και να αναβαθμίσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε έκτακτο ΔΣ στις 22/2/2024 αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την αντίθεσή του στην παραβίαση του Άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Απαιτεί από το υπουργείο παιδείας και την κυβέρνηση:

α. να μη προχωρήσουν στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

β. να ανοίξουν ουσιαστικό διάλογο με τα Πανεπιστήμια και τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων εκπαίδευσης

γ. να στηρίξουν την αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, με τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις σε υποδομές και προσωπικό.

Ποιο συγκεκριμένα:

Καταθέτουμε τους προβληματισμούς και την ανησυχία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) μου για τις επικείμενες αλλαγές στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αλλαγές που θα επέλθουν βάσει του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Εγείρονται πολλαπλά ερωτήματα:

1.            Σε κανένα σημείου του νομοσχεδίου ούτε της αιτιολογικής έκθεσης δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, του κοινού δηλαδή πλαισίου διάρθρωσης και λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης που διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα και την αναγνωρισιμότητα των ιδιαίτερων στοιχείων τους και των χαρακτηριστικών τους. Αυτά τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα λειτουργούν εκτός αυτού του κοινού πλαισίου; Και αν ναι, γιατί;

2.            Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδρυμάτων, είτε βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) είτε δικαιόχρησης (franchising), συνδεδεμένων με ένα μητρικό ίδρυμα, κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ανώτατης εκπαίδευσης άλλης χώρας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς διασφαλίζεται τότε ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού του Νομικού Προσώπου;

3.            Δικαίωμα και διαδικασία εγγραφής φοιτητών: προβλέπεται μόνον για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, πολλαπλασιαζόμενη μάλιστα με τον συντελεστή 0,8 και που προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο και όχι ανά Τμήμα. Και τίποτα άλλο για καμία άλλη κατηγορία εισερχομένων φοιτητών: τίποτα για τους κατόχουν ΙΒ, τίποτα για παιδιά Ξένων Σχολείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τίποτα για όσους αποφοίτησαν από το Λύκειο πριν το σχολικό έτος 2021. Μία θολή και ομιχλώδης αναφορά στις προϋποθέσεις που ισχύουν στο μητρικό ίδρυμα.

4.            Ως προς τις διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης, τα προσόντα, τους όρους και τις αμοιβές όλων των κατηγοριών προσωπικού: υπάρχει μία μόνο αναφορά, αυτή της υπόχρεωσης κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος και αυτό μόνο από το 80 % της κατηγορίας του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Αναφέρει μία συναφή, υποτίθεται προς τον Κλάδο μας, κατηγορία, αυτή του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, την οποία περιγράφει ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό. Να σημειωθεί ότι ο Κλάδος μας επιτελεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο, δεν είμαστε επικουρικό προσωπικό, και το τυπικό προσόν εκλογής μας είναι η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος.

5.            Δεν υπάρχει σχεδόν καμία αναφορά σε διαδικασίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης. Ενώ οι αντίστοιχες διαδικασίες στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια είναι λεπτομερώς προδιαγεγραμμένες και ιδιαίτερα αυστηρές. Κατά την πρόσφατη διαδικασία πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κάθε Μεταπτυχιακό έπρεπε να υποβάλει έναν φάκελο 35 τουλάχιστον παραρτημάτων που περιελάμβαναν δεδομένα, ποιοτικά και ποσοτικά, που αφορούν σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας τους. Αντίθετα η ίδρυση αυτών των ΝΠΠΕ προβλέπει έγκριση της ΕΘΑΕΕ και γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ κατόπιν υποβολής 2 υποφακέλων: ο 1ος εξ αυτών μεταβιβάζεται στην ΕΘΑΕΕ και για το αμιγώς ακαδημαϊκό του μέρος αρκεί μία Υπεύθυνη Δήλωση. Όλα τα υπόλοιπα είναι αμιγώς οικονομικά και υλικοτεχνικά. Και ακόμη και σ’αυτά αρκεί μία θεωρημένη οικοδομική άδεια για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ενώ οι προδιαγρφές για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αυστηρές και δύσκαμπτες.

6.            Τέλος δεν υπάρχει καμία αναφορά σε διαδικασίες Κινητικότητας, Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης ενώ στα Δημόσια Α.Ε.Ι. ασκείται ιδιαίτερη πίεση. Καλούμαστε να υλοποιήσουμε από τούδε και στο εξής και εσωτερικό Erasmus.

Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε μία παράλληλη δομή ανώτατης εκπαίδευσης, παντελώς άνισης και αμφιβόλου ποιότητας, με αυτή των δημοσιών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Τα Δημόσια Πανεπιστήμια ασφυκτιούν και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν εξαιτίας ενός δαιδαλώδους γραφειοκρατικού νομικού πλαισίου ενώ τα ΝΠΠΕ θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της χώρας του μητρικού ιδρύματος.

Και η ανισότητα αυτή θα ενισχυθεί και από τις προβλέψεις του Μέρους Γ για το οποίο η Σύνοδος Πρυτάνεων εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της γιατί δεν ικανοποιήθηκαν όλα της τα αιτήματα. Εμείς τι πρέπει να πούμε που κανένα μας αίτημα δε φαίνεται να απασχόλησε τους συντάκτες του Σχεδίου Νόμου, ούτε καν αυτό της ορθής σειράς αναφοράς των Κλάδων.

Κατά τη γνώμη μας οι προβλέψεις αυτές όχι μόνο δεν επιλύουν θέματα των Δημοσίων Α.Ε.Ι. αλλά έρχονται να επιδεινώσουν και να δυσχεράνουν τα ήδη πολλά προβλήματά μας:

1.            Στο 3ο της κεφάλαιο έρχεται να ρυθμίσει και να επιλύσει τα πολλά προβλήματα ανάδειξης των εξωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης. Πράγμα που επιχειρεί να κάνει, εισάγοντας έναν δυσνόητο και ίσως μη αποτελεσματικό τρόπο ταξινομικής ψήφου με υπεροχή του 1ου εκλεγέντος εσωτερικού μέλους. Και φυσικά δε λαμβάνουν πουθενά υπόψιν τους οι συντάκτες το δίκαιο αίτημά μας περί και συμμετοχής του Κλάδου μας σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και αυξημένης συμμετοχής μας στα συλλογικά όργανα. Αιτήματά μας για τα οποία ποτέ η Σύνοδος Πρυτάνεων δεν έχει τοποθετηθεί παρά το ότι τα έχουμε καταθέσει πολλάκις.

2.            Αναρωτιόμαστε ποιο θέμα ρυθμίζει η 3ετής θητεία του Προέδρου και η δυνατότητα εκλογής στη θέση αυτή μέλους ΔΕΠ από άλλο συναφές Τμήμα;

3.            Με αυτό το Σχέδιο Νόμου καθιερώνεται το ιδιαίτερο σημαντικό και επικίνδυνο θέμα της εισαγωγής αλλοδαπών φοιτητών στα Τμήματά μας με δίδακτρα! Και μάλιστα αλλοδαπών που δε θα γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και στους οποίους θα κληθούμε εμείς και να διδάξουμε τη γλώσσα και να τους προσφέρουμε ένα 1ο έτος προσαρμογής. Όλα αυτά πού και με ποιο προσωπικό; Στο υποστελεχωμένο εδώ και χρόνια και υπερφορτωμένο (κτιριακά) ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο;

4.            Και επίσης δίνει τη δυνατότητα μετεγγραφών από το εξωτερικό στα δικά μας Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία, να σημειωθεί, είναι με δίδακτρα. Δημιουργούνται έτσι πολλές και διαφορετικές κατηγορίες φοιτητών πολλαπλών ταχυτήτων στα Δημόσια Α.Ε.Ι..

5.            Συνδέει με νέα ποσοστά τη χρηματοδότησή μας με τις επιδόσεις μας στη διαδικασία αξιολόγησης (30% - 70%).

6.            Τέλος ο ΔΟΑΤΑΠ θα αναγνωρίζει Περιόδους Σπουδών στο εξωτερικό και θα αποδίδει εκπαιδευτικά προσόντα. Με τι στόχο και με ποιο σκοπό; Και τι άραγε περιγράφεται ως εκπαιδευτικά προσόντα;

Για τους παραπάνω λόγους το έκτακτο ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καλεί τους συλλόγους ΕΕΠ των ΑΕΙ και όλα τα μέλη ΕΕΠ των ΑΕΙ:

•       να υπερασπιστούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μέσα από τις δράσεις των συλλόγων τους

•       να συμμετέχουν στα κατά τόπους εκπαιδευτικά συλλαλητήρια, εναντίον του νόμου, τα οποία οργανώνονται από πανεπιστημιακούς φορείς και συλλόγους φοιτητών/τριών

•       να προκηρύξουν  48ωρη απεργία τις ημέρες κατάθεσης του νομοσχεδίου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Εκλογές
Ευρωεκλογές: Για ποια Ευρώπη;
Σε λιγότερο από δύο μήνες  διεξάγονται οι ευρωεκλογές και τα επιτελεία των κομμάτων ανεβάζουν στροφές, ανακοινώνουν υποψηφίους  και προετοιμάζονται...
Ευρωεκλογές: Για ποια Ευρώπη;