Thumbnail
Οι υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές/τριες των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Η υποτροφία χορηγείται το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021 και ανέρχεται σε:

α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και

β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020».

Οι υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές/τριες των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων», καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικτυακή εφαρμογή (https://ams.iky.gr) το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00.

Οδηγός για τις υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ

Το alfavita.gr παρουσιάζει στη συνέχεια έναν χρήσιμο οδηγό για όλους τους φοιτητές που σκοπεύουν να διεκδικήσουν μια υποτροφία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι υποτροφίες τα τελευταία χρόνια, αφορούν κυρίως τους υψηλόβαθμους φοιτητές των ευπαθών ομάδων.

Σημαντικές επισημάνσεις: Κατά την υποβολή της αίτησης, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

- Η βεβαίωση που θα σας χορηγήσει η Σχολή σας να είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. Παρακαλούμε να ελέγξετε την ακρίβεια και ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

- Η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος να έχει εκδοθεί από το gov.gr ή να έχει υπογραφεί πρωτοτύπως και να φέρει σφραγίδα με το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια δημόσια Αρχή. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει μόνο μία από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην οικεία Πρόσκληση, κεφ. Ε’ άρθρο 7, παρ. δ’.

- Η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το εκκαθαριστικό σημείωμα να αφορούν στο φορολογικό έτος 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποτροφία εναντίον στεγαστικού επιδόματος!

Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή επιδότησης ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οφείλει να το επιστρέψει πριν τη σύναψη της σύμβασης με το ΙΚΥ ή να παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξής του εάν δεν το έχει εισπράξει. Σε αντίθετη περίπτωση, το στεγαστικό επίδομα ή η επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα συμψηφισθεί με την υποτροφία ή θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του/της υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι Υποψήφιοι/ες, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παρ. 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8 κατωτέρω:

1. Είναι Έλληνες-ίδες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες)

2. Κατέχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι/ες ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, εγγεγραμμένοι/ες σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

5. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: α) οι φοιτητές/τριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. β) οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: (i) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, (ii) αλλοδαποί-αλλογενείς και (iii) Υπότροφοι (αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272).

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020).

8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1. Το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημά» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00). Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το όριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος οι Υποψήφιοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: i. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. ii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Ρομά. iii. O/Η Υποψήφιος/α είναι πρόσφυγας, ή

8.2 Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες στην οποία εντάχθηκαν το αργότερο έως 31.08.2021 και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00) ευρώ:

i. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας.

ii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος.

iii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι ορφανός/ή από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

iv. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα ή μη). v. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

vi. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η Υποψήφιος/α έχει σύζυγο ή/και τέκνα- Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Υποψήφιος/α με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η αξιολόγηση των Υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει των ακόλουθων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Δ1) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του/της Υποψήφιου/ας, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια] Οι Υποψήφιοι/ες μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών από την έναρξη των σπουδών τους έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι/ες έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων, οι Υποψήφιοι/ες μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών από την έναρξη των σπουδών τους έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι/ες έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10. Στην περίπτωση που εξάγεται αποτέλεσμα πάνω από 10, υπολογίζεται μέγιστο 10.

Δ2) Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια]: Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι Υποψήφιοι/ες από την έναρξη των σπουδών τους έως τις 31.08.2021.

2. Η συνολική μοριοδότηση (ΣM) έκαστου/ης Υποψήφιου/ας ισούται με το άθροισμα των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Συνολική Μοριοδότηση (ΣM) = Δ1+Δ2.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Οι Υποψήφιοι/ες οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν οριστικά 5/13 (οριστική υποβολή) το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα: 16.00 στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr .

Το ΔΣ δύναται να παρατείνει την προθεσμία με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKY (www.iky.gr).

2. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κωδικούς taxisnet του/της Υποψήφιου/ας.

Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr.

3. Για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων: α) Προσωπικά στοιχεία του/της Υποψήφιου/ας, β) ΑΜΚΑ του/της Υποψήφιου/ας.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν είναι δυνατό να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

5. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης ελέγχεται αυτομάτως – μέσω διαλειτουργικότητας- το εισοδηματικό κριτήριο (Κατά Κεφαλήν Εισόδημα) της παρ. 8 του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας Πρόσκλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν ελέγχου μέσω διαλειτουργικότητας, δεν συντρέχει το εισοδηματικό κριτήριο, η αίτηση δεν δύναται να υποβληθεί.

6. Στην οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα στοιχεία αξιολόγησης που δήλωσε ο/η Υποψήφιος/α και θα ελεγχθούν από το ΙΚΥ βάσει των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών που ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

7. Συγκεκριμένα όλοι οι Υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα εξής δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr:

α) Αντίγραφο δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο στην περίπτωση Υποψήφιου/ας Έλληνα/ίδας πολίτη ή Διαβατήριο και κάρτα πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια διαμονής (σε ισχύ) πολίτη τρίτου κράτους ή Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο/η Yποψήφιος/α, κατά δήλωσή του/της, είναι πρόσφυγας. Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

β) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της Υποψήφιου/ας, σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της παρούσας Πρόσκλησης, για τον τρόπο εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής, το τρέχον εξάμηνο σπουδών, τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών καθώς και τη συνδρομή των επιμέρους Κριτηρίων Μοριοδότησης, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας.

γ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2020 που αντιστοιχούν στον ΑΦΜ : i. των γονέων εφόσον ο/η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος και δεν έχει υποβάλλει ο/η ίδιος/α Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος 2020 ή ii. του/της Υποψήφιου/ας και των Γονέων εφόσον ο/η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος και έχει υποβάλλει ο/η ίδιος/α Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος 2020 ή iii. του/της Υποψήφιου/ας εφόσον ο/η Υποψήφιος/α δεν είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή iv. του/της Υποψήφιου/ας και του/της συζύγου, εφόσον ο/η Υποψήφιος/α είναι έγγαμος.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του/της Υποψήφιου/ας όπου: i. Στην περίπτωση που ο/η Υποψήφιος/α έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου, δηλώνει ότι: «Έχω εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021». ii. Στην περίπτωση που ο/η Υποψήφιος/α είναι δικαιούχος αλλά δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου, δηλώνει ότι: «Είμαι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά δεν το έχω εισπράξει και δεν θα το εισπράξω». Iii. Στην περίπτωση που ο/η Υποψήφιος/α δεν είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου, δηλώνει ότι: «Δεν είμαι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή του επιδόματος ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Δικαιολογητικά για τα επιμέρους κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια

8. Επιπλέον των ανωτέρω, κατά περίπτωση και ανάλογα με τα επιμέρους κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια επιλεξιμότητας των παρ. 8.1 και 8.2 του Κεφαλαίου Γ΄ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr τα κάτωθι:

8.1. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.1.i «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Έλληνας/ίδα πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», απαιτείται: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του/της Έλληνα/ίδας πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

8.2 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.1.ii «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Ρομά», απαιτείται: Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι μέλος αναγνωρισμένου σωματείου από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ».

8.3 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.1.iii «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι πρόσφυγας»: Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. 8.4 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ.

8.2.i «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας» απαιτούνται:

8.4.1 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας λόγω λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του/της Υποψήφιου/ας ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.4.2 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του/της Υποψήφιου/ας ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.4.3 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας που έχει υιοθετήσει τέκνο/τέκνα: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από τον/την Υποψήφιο/α. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του/της Υποψήφιου/ας ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.4.4 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας που είναι γονέας σε χηρεία και τουλάχιστον ένα εκ των τέκνων του δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της. Ως ημερομηνία γέννησης του τέκνου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του/της Υποψήφιου/ας ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.5 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.ii και «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος» απαιτείται: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021.

8.6 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.iii «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι ορφανός/ή από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021», απαιτούνται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων.

8.7 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.iv «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα ή μη)», απαιτείται:. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. 8.8 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.v «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας», απαιτούνται:

8.8.1 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας, Εξαρτώμενου Μέλους Μονογονεϊκής Οικογένειας λόγω λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.8.2 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας τέκνου εκτός γάμου, αναγνωρισμένου ή μη: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.8.3 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας που είναι υιοθετημένος/η: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας του/της Υποψήφιου/ας από έναν γονέα. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.8.4 Στην περίπτωση Υποψήφιου/ας, του οποίου ο γονέας τελεί σε χηρεία, απαιτούνται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα του/της Υποψήφιου/ας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.9 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.vi «Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%», απαιτούνται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011. Σε κάθε περίπτωση η αναπηρία θα πρέπει να ισχύει μέχρι την 31.08.2021.

8.10 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.vii απαιτούνται κατά περίπτωση:

8.10.1 «Ο/Η Υποψήφιος/α έχει σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%»: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκειά της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011. Σε κάθε περίπτωση η αναπηρία θα πρέπει να ισχύει μέχρι την 31.08.2021.

8.10.2 «Ο/Η Υποψήφιος/α έχει τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%» απαιτούνται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής εκδοθέν μετά την 31.08.2021. β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστοv πριν την 01.09.2011. Σε κάθε περίπτωση η αναπηρία θα πρέπει να ισχύει μέχρι την 31.08.2021.

8.11 Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.viii «Υποψήφιος/α με αναπηρία τουλάχιστον 50%», απαιτείται: Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011. Σε κάθε περίπτωση η αναπηρία θα πρέπει να ισχύει μέχρι την 31.08.2021

Τι γίνεται μετά από την κατάθεση της αίτησης - Οι ενστάσεις

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράγεται από την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα η ηλεκτρονική αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή (μορφή αρχείου pdf)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οριστικοποιημένες αιτήσεις υποψηφιότητας κατατάσσονται αυτομάτως –βάσει των στοιχείων της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έκαστου/ης Υποψήφιου/ας- κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης όπως αυτή προκύπτει με βάση τα κριτήρια της παραγράφου Δ της σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η Υποψήφιος/α με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή/και η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ ή δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται η συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή κριτηρίου επιλεξιμότητας, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, με απόφαση του ΔΣ, εγκρίνονται και αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Ενστάσεις κατά των προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr, όπου υποβλήθηκε και η αίτηση υποψηφιότητας.

Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα για πρώτη φορά με την ένσταση).

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, το IKY προβαίνει στην ανάρτηση των οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων και στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους/ες.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Ωφελούμενοι-υπότροφοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι/ες που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.  Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-υποτρόφου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΙΚΥ δύναται να ανακαλέσει την υποτροφία και να διαγράψει τον/την Υποψήφιο/α από τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.

Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τη σύμβαση κατάλληλα υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως τους ζητηθούν.  Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, της παρούσας Πρόσκλησης και του Κανονισμού του Προγράμματος -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσει εν όλω ή εν μέρει τυχόν καταβληθέν ποσό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12.08.2016 (Β΄ 2628).  Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το ΔΣ κατόπιν έγκαιρης, πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Προσέξτε κι αυτό: Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει την υποτροφία αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του Κανονισμού του Προγράμματος ή/και της Πρόσκλησης ή/και της Σύμβασης και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12.08.2016 (Β΄ 2628). Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο/α.

Η βεβαίωση

βεβαιωση ικυ υποτροφιες εκο

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από τα τηλέφωνα 210-3726357, -360, -371, -383, -408, -427 και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Για ζητήματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν αίτημα στον σύνδεσμο https://www.iky.gr/support/ επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας «Τεχνική Υποστήριξη: Προπτυχιακές Υποτροφίες/ Τεχνική Υποστήριξη/ Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση, κτλ.» 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

xarokopeio.jpg
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Οι προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Οι προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
drasi_gia_via
«Σπάμε τη Σιωπή, Ενώνουμε τις Φωνές Ενάντια στη Βία»: Πανελλήνια σχολική δράση στις 6/3
Πανελλήνια δράση του Δικτύου Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης με τίτλο «Σπάμε τη Σιωπή, Ενώνουμε τις Φωνές Ενάντια στη Βία», στις 6/3
«Σπάμε τη Σιωπή, Ενώνουμε τις Φωνές Ενάντια στη Βία»: Πανελλήνια σχολική δράση στις 6/3
Παλαιστίνη
Παλαιστίνη: Η γενοκτονία συνεχίζεται
«Καθημερινά παρακολουθούμε απάνθρωπες σκηνές από το δράμα του παλαιστινιακού λαού. Εικόνες βιβλικής καταστροφής.  Πόλεις ισοπεδωμένες ,  σπίτια...
Παλαιστίνη: Η γενοκτονία συνεχίζεται