Φοιτητικά συγγράμματα: Πώς θα γίνεται η ηλεκτρονική τους κοστολόγηση - ΦΕΚ
Τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος κοστολογούνται εφεξής ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών καταχώρισης που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θ.Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Παιδείας κ.Αγγ.Συρίγου η οποία ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρεται στην καταχώριση συγγράμματος και ηλεκτρονική κοστολόγηση, ως εξής:

1. Τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος κοστολογούνται εφεξής ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών καταχώρισης που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Τα διδακτικά συγγράμματα που είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του ΠΣ Εύδοξος και έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων όπως προβλέπεται από την υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινή υπουργική απόφαση, διατηρούν την εγκεκριμένη τιμή κοστολόγησης που έχει προκύψει κατά τον έλεγχο των Επιτροπών.

3. Συγγράμματα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε εκκρεμότητα ελέγχου κοστολόγησης, ελέγχονται και κοστολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολογησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή/και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και διατηρούν την προκύπτουσα από τους ελέγχους κοστολόγησης τιμή χωρίς να χρειάζεται να κοστολογηθούν εκ νέου ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση συγγραμμάτων σε εκκρεμότητα τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή Ελέγχου Κοστολογησης Διδακτικών Συγγραμμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, η αξία των διανομών τους θα θεωρείται μηδενική για τα προηγούμενα έτη έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τα συγγράμματα αυτά δεν θα αποζημιώνονται, ενώ για τα επόμενα έτη δύνανται να κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 4 κατωτέρω.

4. Τα συγγράμματα που έχουν κοστολογηθεί από τους εκδοτικούς οίκους με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και των οποίων η τιμή κοστολόγησης δεν έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά.

5. Η ηλεκτρονική κοστολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας μέσω του ΠΣ Εύδοξος από τους έχοντες εξουσία διανομής του διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του. Οι δικαιούχοι Εκδοτικοί οίκοι (εκδότες) που καταχωρίζουν διδακτικά συγγράμματα ελευθέρου εμπορίου στο ΠΣ Εύδοξος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο και να παρέχουν σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά μέσω του ιδίου συστήματος τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία: α) Τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος δηλαδή τον τίτλο, τον συγγραφέα, το ISBN, τον εκδοτικό οίκο, το έτος της πρώτης έκδοσης, τον αριθμό έκδοσης, το έτος της τρέχουσας έκδοσης, διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, την ιστοσελίδα του συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. β) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγγράμματος τα οποία δύνανται να ληφθούν υπόψη στην κοστολόγηση και στην αποζημίωσή του, δηλαδή: το έτος της πρώτης ανάρτησης του συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, τις διαστάσεις του, το είδος του εξωφύλλου, το είδος παραγόμενης εκτύπωσης (μονόφυλλο, σε οκτασέλιδα, σε δεκαεξασέλιδα), την ύπαρξη ραφής, τα πλαϊνά περιθώρια, την τιμή του διδακτικού συγγράμματος στο ελεύθερο εμπόριο χωρίς Φ.Π.Α., τον αριθμό των αράδων σε μία πλήρη σελίδα, τον συνολικό αριθμό των σελίδων του, την αρίθμηση των σελίδων που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, προγραμματιστικό κώδικα, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, καθώς και την αρίθμηση των σελίδων που έχουν τετράχρωμο περιεχόμενο. Το έτος πρώτης ανάρτησης είναι ανεξάρτητο από τον διαθέτη και τον κωδικό του συγγράμματος και αφορά στο σύγγραμμα κατά την τρέχουσα έκδοσή του.

6. Ο έχων την εξουσία διανομής συγγράμματος επιτρέπεται να το καταχωρεί άπαξ. Η τιμή της ηλεκτρονικής κοστολόγησης είναι συνδεδεμένη εκτός από τον κωδικό συγγράμματος του ΠΣ Εύδοξος και με το μοναδικό ISBN του εν λόγω συγγράμματος. Για την περίπτωση που απαιτείται νέα καταχώριση συγγράμματος για το οποίο υπάρχει προηγούμενη εγκεκριμένη τιμή από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων (είτε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ανωτέρω είτε του άρθρου 3 κατωτέρω), το σύγγραμμα αυτό διατηρεί υποχρεωτικά την τελευταία εγκεκριμένη από την εν λόγω Επιτροπή τιμή κοστολόγησης και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου κοστολόγησης.

7. Τεύχη ή τόμοι καταχωρίζονται και κοστολογούνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του δεύτερου ή τυχόν επόμενου τόμου.

Δείτε ΟΛΟ το ΦΕΚ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών που εξετάστηκαν οι μαθητές
Δείτε τι ζητήθηκε σήμερα από του μαθητές των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2024, στο μάθημα Τεχνολογία Υλικών
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών που εξετάστηκαν οι μαθητές
panellinies.jpg
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, στην Τεχνολογία Υλικών και στην Οικοδομική
Τα θέματα στα μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, στην Τεχνολογία Υλικών και στην Οικοδομική στο alfavita.gr
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, στην Τεχνολογία Υλικών και στην Οικοδομική