amfitheatro-aei-foitites
Alexandros Michailidis / SOOC
Τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ όσο και στα Πανεπιστήμια, θα εφαρμοστούν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να μην καταπατηθεί εμμέσως το άρθρο 16  και ισοτιμηθούν πτυχία που χορηγούν ομοταγή ΑΕΙ του εξωτερικού, αλλά προέρχονται από σπουδές που έγιναν εντός Ελλάδας

Και μητρώο...κολεγίων -εκτός από το Μητρώο Αναγνωρισμένων ΑΕΙ εξωτερικού- θα συγκροτήσει ο νέος ΔΟΑΤΑΠ (που θα προκύψει εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο της κ.Κεραμέως για τα ΑΕΙ) προκειμένου να μην αναγνωριστούν ακαδημαϊκά, από λάθος ή από παραπλάνηση, πτυχία που προέρχονται από συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ ξένων ΑΕΙ και ελληνικών κολεγίων.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο Κεραμέως σχετικά με την αναμόρφωση του ΔΟΑΤΑΠ . Παρά το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει σαφώς τοποθετηθεί υπέρ της κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει ιδιωτικά ΑΕΙ στη χώρα, εφόσον το άρθρο δεν έχει καταργηθεί, όφειλε να θεσπίσει κανόνες ώστε να μην έχουμε και ακαδημαϊκή αναγνώριση των κολεγίων. 

Ετσι τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ όσο και στα Πανεπιστήμια, θα εφαρμοστούν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να μην καταπατηθεί εμμέσως το άρθρο 16  και ισοτιμηθούν πτυχία που χορηγούν μεν τα ομοταγή ΑΕΙ του εξωτερικού, αλλά προέρχονται από σπουδές που έγιναν εντός Ελλάδας, σε συνεργαζόμενα με αυτά κολέγια. Μια από αυτές θα είναι το «Μητρώο Κολεγίων» (Κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης) που θα περιλαμβάνει ολα τα κολέγια που διατηρούν συμφωνίες με ξένα ΑΕΙ. Ετσι, αν πτυχιούχος από ξένο πανεπιστήμιο ζητήσει αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον το πανεπιστήμιο αυτό έχει συμφωνία δικαιόχρησης με ελληνικο κολέγιο, οι έλεγχοι ως προς το που έγιναν οι σπουδές θα είναι εξονυχιστικοί. Αν όμως το ξένο ίδρυμα δεν έχει τέτοια συμφωνία και περιλαμβάνεται στο Μητρώο των αναγνωρισμένων ΑΕΙ αλλοδαπής, η αναγνώριση θα είναι αυτόματη.

Οπως είναι γνωστό, ήδη η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποφασίσει την επαγγελματική ισοτίμηση των πτυχίων αυτών με τα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΙ (κάτι που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις) όμως στο πεδίο της ακαδημαϊκής συνέχειας σπουδών (πχ κάποιος απόφοιτος κολεγίου να ζητήσει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ) δεν μπορεί να ακολoυθήσει παρόμοια διαδικασία γιατί θα ήταν σα να περιφρονεί το ακόμα ισχύον άρθρο 16 που δεν επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Ετσι λοιπόν, για κάθε απόφοιτο που ζητά ισοτίμηση πτυχίου, είτε ο ΔΟΑΤΑΠ -αν απευθύνεται σε αυτόν- είτε το κάθε Πανεπιστήμιο (αν ζητά μεταπτυχιακό κλπ) θα ζητούν βεβαίωση τόπου σπουδών από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των τύπων τίτλων σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και κάθε πρόσφορο μέσο.

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών. Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

2. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος

Τι είναι το Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Αλλοδαπής

Εκτός αυτών, θεσπίζεται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής», αλλά και πάλι το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών -ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις αναγνώρισης αποφοίτων κολεγίων.

Σε αυτό εντάσσονται τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εντάσσονται επίσης αυτοδικαίως τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν κατόπιν διακρατικής συμφωνίας.

Στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εντάσσονται με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύματα, τα οποία:

α) απονέμουν τύπους τίτλων σπουδών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 295 ή
β) πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
βα) η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνουν τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα,
ββ) το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα. Θεωρούνται ως αναγνωρισμένα και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι ανώτατες σχολές καλών τεχνών, εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία,
βγ) η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής και αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για το προπτυχιακό πρόγραμμα, και ενός (1) έτους και αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
βδ) η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό αυτών.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για τους σκοπούς: α) της αποδοχής αίτησης και εγγραφή για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, β) για την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως μέλος του τακτικού προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, γ) για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και δ) για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος άρθρου.

Το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για τις περ. α) και β), ενώ για την περ. γ) την υποχρέωση αυτή έχει ο φορέας εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Α.Ε.Ι. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Ακαδημαϊκή ισοδυναμία-Συνέπειες και προϋποθέσεις

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής η οποία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 293 (σ.σ. για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ή πρόσληψη σε ΑΕΙ) ή για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην ημεδαπή.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα ως ακολούθως:
α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών,
β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων,
γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι της ημεδαπής, εφόσον τα προγράμματα αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, ως ακολούθως:
α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής εφόσον αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε δεύτερο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,
β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε τρίτο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,
γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα απονομής και οδηγούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου ή θέση ερευνητή σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα απονομής.
3. Η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών, και τα προγράμματα σπουδών δεν αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, αναγνωρίζεται ως ακολούθως:
α) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον τριών (3) ετών και οδηγεί σε σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής,
β) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία δεύτερου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός (1) έτους και είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι,
γ) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

1. Η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν της διαδικασίας του παρόντος.
2. Η υποβολή αίτησης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάρτηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών που καθορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεών του. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα για ελλείποντα έγγραφα, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης.
Η αίτηση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν.
Με την αίτηση υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα τα εξής έγγραφα:
α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης,
β) επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, ενυπόγραφο και με σφραγίδα του Ιδρύματος, το οποίο αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου,
γ) αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να ζητά πρόσθετα στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει το φάκελο του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, η αίτηση ανατίθεται σε άλλον αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υποβληθεί μία (1) τουλάχιστον εισήγηση και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου δεν υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μία (1) εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο Πρόεδρος δύναται κατ΄ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.
5. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται μόνον για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Για τα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου, ο φάκελος εισάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του άρθρου 293. Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.
6. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τον τίτλο και το περιεχόμενο των σπουδών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επαληθεύει με το σημείο επαφής ή με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την εκπαίδευση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος καταγωγής του τίτλου,
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος καταγωγής του τίτλου και
γ) εφόσον πρόκειται για ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην ημεδαπή, κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης οδηγούν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα απονομής.
8. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους απονομής επιβεβαίωση του γνησίου των υποβαλλόμενων εγγράφων και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος.
9. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη του τίτλου ή με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων στον αιτούντα, εντός μηνός από την υποβολή των εισηγήσεων και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και του πλήρους φακέλου. Εφόσον επιβάλλονται αντισταθμιστικά μέτρα, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου, εάν τα επιβληθέντα μέτρα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον αιτούντα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των σχετικών αποδεικτικών επιτυχούς ολοκλήρωσης.
10. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοδυναμίας τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
11. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ αίτηση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.
12. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης της παρ. 11 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Αντισταθμιστικά Μέτρα

1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, πλην τίτλων ιατρικής και οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
3. Η γραπτή δοκιμασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα που καθορίζει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει υποχρεωτικά ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος. Αν το γνωστικό αντικείμενο – μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη “επιτυχώς” ή μη και με βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Για λόγους εφαρμογής του παρόντος, νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για ακαδημαϊκή αναγνώριση και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.
5. Η πρακτική άσκηση για την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων, διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από δημόσια αρχή ή από Α.Ε.Ι., άλλως ο φορέας αυτής ορίζεται με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η πρακτική άσκηση διενεργείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διενεργείται για τους φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι.
6. Η απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να γνωστοποιούνται οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών του.
7. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο (2) επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα ή σε πρακτική άσκηση σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.


Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα όπως ορίζεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα του άρθρου 300 πραγματοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο (2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, η εξεταζόμενη ύλη, το παράβολο και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς λέγεται ο κουλ στα ελληνικά;

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα