Η προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για τα κολέγια
Το alfavita.gr δημοσιεύει το επίμαχο έγγραφο της Κομισιόν, βάσει του οποίου η Νίκη Κεραμέως νομοθέτησε και στήριξε πολιτικά το άρθρο 50 για τα πτυχία των Κολεγίων

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε το άρθρο 50 που δίνει τη δυνατότητα διορισμού στον εκπαιδευτικό κλάδο πτυχιούχων κολεγίων, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών από τον αρμόδιο φορέα, τον ΔΟΑΤΑΠ. Τελικά η ρύθμιση πέρασε μόνο με τις ψήφους της ΝΔ (153 ψήφους). Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επικαλείται την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν βάσει της οποίας η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άλλη, μετά την άρνηση της υπουργού να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της επιστολής αλλά και της αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την κατηγόρησαν ότι παραπλάνησε τη Βουλή, αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία από την εθνική αντιπροσωπεία. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η εξίσωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων με τους τίτλους σπουδών των Κολεγίων καταργώντας «δια της πλαγίας» το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Το alfavita.gr δημοσιεύει την επίμαχη επιστολή της Ε.Ε., βάσει της οποίας η Νίκη Κεραμέως νομοθέτησε και στήριξε πολιτικά το άρθρο 50 για τα πτυχία των Κολεγίων. Με το έγγραφο, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 λόγω υπαγωγής της αναγνώρισης διπλωμάτων στον ΔΟΑΤΑΠ, για εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και δεν αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από κολέγια που συνεργάζονται με ΑΕΙ της Ένωσης.

Η Νίκη Κεραμέως αγνόησε όμως την επιστολή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) που είναι ο αρμόδιος φορέας αναγνώρισης της ακαδημαϊκής αντιστοιχίας και ισοτιμίες, σύμφωνα με τον οποίο η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών – μελών και ότι η διαδικασία πρόσληψης και οι προϋποθέσεις διορισμού των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της εθνικής κυβέρνησης.

Ουσιαστικά ο ΔΟΑΤΑΠ παρουσίασε μια σειρά νομικών εργαλείων με τα οποία το υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει απέναντι στην προειδοποιητική επιστολή της ΕΕ για την αναγνώριση πτυχίων εκπαιδευτικών από κολέγια.

Η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν:

- Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, κάθε απόφαση αναγνώρισης που λαμβάνεται βάσει των ανωτέρω διαταγμάτων πρέπει να επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς στην Ελλάδα. Συνεπώς η αναγνώριση των τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών από το ΣΑΕΠ ή τους προκατόχους το θα πρέπει να επιτρέπει στους κατόχους αυτών των τίτλων αυτών των τίτλων σπουδών να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο της 20η Μαΐου 2019.

- Το άρθρο 54 παράγραφος 5 του νόμου αριθ. 4589 της 29/1/2018 προβλέπει ουσιαστικά ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών σε άλλο κράτος της Ε.Ε πρέπει να αποκτήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμοστέα διαδικασία αναγνώρισης είναι η διαδικασία την οποία προβλέπει ο νόμος 3328/2005 σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις.

- Αυτό επιβεβαιώθηκε σε εγκύκλιο την οποία εξέδωσε στις 20 Μαΐου το υπουργείου Παιδείας. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι μόνο οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στον επόμενο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θα ληφθεί υπόψη κανείς αλλοδαπός τίτλος σπουδών που έχει αναγνωριστεί από το ΣΑΕΠ, τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης για επαγγελματικούς σκοπούς.

- Ωστόσο το άρθρο 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ορίζει ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το κράτος μέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων αναγνωρίζει την ανάληψη και την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος , τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη δίνοντας στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί αυτό το επάγγελμα.

- Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προβλέπει ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός.

- Τα επαγγέλματα εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα κατά την έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ διότι για να είναι κάποιος σε θέση να ασκήσει τα εν λόγω επαγγέλματα στην ελληνική επικράτεια, χρειάζεται επαγγελματικό προσόν. Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικού και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης είναι οι κανόνες της οδηγίας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, μετά από απόκτηση της επαγγελματικής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους σύμφωνα με της διατάξεις των προεδρικών Διαταγμάτων 38/2010 και 51/2017 ή οποιουδήποτε άλλου κανόνα του ελληνικού δικαίου με τον οποίο μεταφέρεται το ενωσιακό δίκαιο περί επαγγελματικής αναγνώρισης.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ

ΔΟΑΤΑΠ: Αντισυνταγματικές οι απαιτήσεις της Κομισιόν

Παρόλα αυτά, η επιστολή του ΔΟΑΤΑΠ (Δείτε εδώ: Έγγραφο - φωτιά του ΔΟΑΤΑΠ «καίει» τη Νίκη Κεραμέως) που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την υπουργό Παιδείας καθώς αποδεικνύεται πως είχε στα χέρια της ένα πολύ σημαντικό νομικό οπλοστάσιο απέναντι στις απαιτήσεις της Κομισιόν. Η επιστολή του ΔΟΑΤΑΠ προς τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας απαντούσε ουσιαστικά στις αιτιάσεις της Ε.Ε, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών ζητούσε τις απόψεις του υπουργείου Παιδείας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να απαντήσει η Ελλάδα στην προειδοποιητική επιστολή. 

Σύμφωνα με την επιστολή του ΔΟΑΤΑΠ, βάσει του άρθρου 165 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους-μέλους, γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις του νόμου 3328/2005, που αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και άρα δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αναφέρει, επίσης, ότι η παγίως και διεθνώς αποδεκτή διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή πρόσβασης σε επάγγελμα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εθνικού νομοθέτη: «Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ν. 3328/2005 - ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας - προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας, θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος».

Υπενθυμίζει τέλος, ότι φορείς όπως τα κολέγια του ν. 3696/2008 αποτελούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. Επομένως, δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί από τον ελληνικό Οργανισμό αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, χρόνος σπουδών ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε τέτοιο φορέα διότι τούτο θα συνιστούσε καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος,

 

 

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές 2020: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Φυσική Προσανατολισμού (παλαιό σύστημα)
Πανελλαδικές 2020: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Φυσική Προσανατολισμού (παλαιό σύστημα)
Προτεινόμενα θέματα για τις Πανελλαδικές 2020 από το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά
Πανελλαδικές 2020: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Φυσική Προσανατολισμού (παλαιό σύστημα)
ΗΠΑ: Επιχειρήσεις ζητούν από εργαζόμενους και πελάτες να υπογράψουν έντυπα αποποίησης ευθύνης αν μολυνθούν από κορονοϊό
ΗΠΑ: Επιχειρήσεις ζητούν από εργαζόμενους και πελάτες να υπογράψουν έντυπα αποποίησης ευθύνης αν μολυνθούν από κορονοϊό
Οι εταιρίες χρησιμοποιούν ειδοποιήσεις, έντυπα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να προστατευτούν από πιθανές αγωγές εις βάρος τους
ΗΠΑ: Επιχειρήσεις ζητούν από εργαζόμενους και πελάτες να υπογράψουν έντυπα αποποίησης ευθύνης αν μολυνθούν από κορονοϊό
Μ.Τζούφη: Η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει ένα παράλληλο σύστημα εκπαίδευσης για λίγους
Μ.Τζούφη: Η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει ένα παράλληλο σύστημα εκπαίδευσης για λίγους
Η ομιλία της Μερόπης Τζούφη στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Μ.Τζούφη: Η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει ένα παράλληλο σύστημα εκπαίδευσης για λίγους