Μεταπτυχιακό «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του ΠΑ.ΠΕΙ. , με ανοικτές αιτήσεις
Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και εφάμιλλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα και το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα των διδασκόντων στο πρόγραμμα αυτό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με άριστο τρόπο στα πρότυπα αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων της αλλοδαπής. Συνδυάζει με αρμονικό τρόπο γνώσεις από τα οικονομικά, τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τη στατιστική και τη μεθοδολογία για να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναλάβετε θέσεις ευθύνης στο χώρο της διοίκησης και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών.

Σπουδάζοντας στον κλάδο των «Οικονομικών της Εκπαίδευσης και της Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μονάδων» μπορείτε να κατανοήσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, τις εργασιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται και τον τρόπο που επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι. Εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας σε θέματα διαχείρισης και κατανοώντας τη συμπεριφορά των δρώντων στο χώρο της εκπαίδευσης (κράτους, πολιτών,  εκπαιδευτηρίων και διεθνών οργανισμών), είστε ικανοί να διοικήσετε εκπαιδευτικούς φορείς και να χαράξετε πολιτικές συναφείς με το χώρο της εκπαίδευσης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές.

Κύριοι στόχοι του Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι :

 • τον τρόπο λειτουργίας του χώρου της εκπαίδευσης
 • τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαίδευσης, οικονομίας και κοινωνίας
 • το ρόλο της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη
 • το ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνική κινητικότητα
 • το ρόλο της εκπαίδευσης στη μείωση των ανισοτήτων
 • το ρόλο της εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων στην κοινωνία και στην οικονομία
 • τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές διαστάσεις τη εκπαίδευσης
 • τις διοικητικές διαστάσεις της εκπαίδευσης
 • την επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
 • τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και το ρόλο της εκπαίδευσης – κατάρτισης

Μέσα από το Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες και θα είναι ικανοί :

 • να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν διοίκησης και διαχείρισης εκπαιδευτικών μονάδων
 • να καλλιεργήσουν και να ενδυναμώσουν τα χαρακτηριστικά του «ηγέτη μάνατζερ» στο χώρο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων
 • να αξιολογήσουν επενδυτικά σχέδια στο χώρο της εκπαίδευσης
 • να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης εργαζομένων και ανέργων
 • να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα επιμόρφωσης μεταναστών για την ένταξή τους στην κοινωνία
 • να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα
 • να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της εκπαίδευσης
 • να σχεδιάσουν πολιτικές που άπτονται τις εκπαίδευσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε αποφοίτους σχολών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και θετικών επιστημών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Οικονομική  της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως :

 • ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της εκπαίδευσης
 • στελέχη επιχειρήσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις και στο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
 • στελέχη στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • στελέχη Φορέων που ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα
 • στελέχη σε διεθνείς οργανισμούς

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δομή του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» αντανακλά τις επιστημονικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα μαθήματα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ξεκινά μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου και δύναται να ολοκληρωθεί το νωρίτερο όχι πριν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των δύο εξαμήνων, και να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία πρέπει να εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Από τα πέντε μαθήματα κάθε εξαμήνου, τα τρία μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα δύο μαθήματα είναι επιλογής από ένα σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής.

Τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων διαρκούν 10 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών,  θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:00 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00)

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται από το Π.Μ.Σ. Η απασχόληση συνεργατών διδασκόντων γίνεται κυρίως λόγω της πολύ υψηλής ειδίκευσης που διαθέτουν.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος – Μάιος).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

https://www.msc-econedu.gr/images/aitisi_edu_2019.pdf

 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών[1]
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) 
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
 • Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected]
 • Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής :

  https://www.msc-econedu.gr/images/sistatiki_epistoli.pdf

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)
 • Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω skype είτε δια ζώσης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με courier ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση,:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110)

Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077,  Fax: 210 4142346

email: [email protected]

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (5ος Όροφος, Γραφείο 518, Δευτέρα και Τετάρτη 13:00-18:30, (e-mail : [email protected], τηλ. 2104142291, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ, Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail : [email protected])

[1] Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα