ΚΕΔΙΒΙΜ: Πρόσκληση ΕΘΑΑΕ στα ΑΕΙ για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης
Η ΕΘΑΑΕ καλεί τα ΑΕΙ να υποβάλουν προτάσεις για την πιστοποίηση των ΚΕΔΙΒΙΜ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλεί τα ΑΕΙ της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για την πιστοποίηση των Κέντρων Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Πιο αναλυτικά:

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την πιστοποίηση των ΚΕΔΙΒΙΜ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κ0 Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου

Κ1 Πρόταση Πιστοποίησης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Πιστοποίησης του ΚΕΔΙΒΙΜ»

Κ2 Πολιτική ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ (κείμενο 1 - 2 σελίδων)

Κ3 Στρατηγικό σχέδιο του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ4 Στοχοθεσία Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα

Κ5 Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ6 Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ7 Κανονισμός Σπουδών

Κ8 Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Εκπαιδευομένων

Κ9 Διοικητική δομή και προσωπικό υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ (μονάδες, θέσεις εργασίας, προσόντα, αρμοδιότητες)

Κ10 Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες)

Κ11 Σχέδιο αξιοποίησης διδάκτρων του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ12 Οδηγός Σπουδών για όλα τα προγράμματα ή και τις κατηγορίες προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ13 Υπόδειγμα Προγράμματος: μαθήματα, κατηγορίες μαθημάτων, απονομή πιστωτικών μονάδων ECVET/ECTS/MC, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ε.Π.Π., πρακτική άσκηση (εφόσον προβλέπεται) [Συμπληρωμένο Υπόδειγμα Προγράμματος, το οποίο θα είναι τυποποιημένο για όλα τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της δομής του, όπως αναφέρεται στο Πρότυπο. Εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται το Πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να υποβληθούν διαφορετικά Υποδείγματα Προγράμματος.]

Κ14 Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος

Κ15 Μητρώο εκπαιδευτών (ονομαστικός κατάλογος με γνωστικό αντικείμενο -εφόσον υπάρχει- και διδασκόμενο μάθημα)

K16 Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών

Κ17 Αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /εκπαιδευτή από τους εκπαιδευόμενους. β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων, και παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ

Κ18 Κατάλογος επιχειρήσεων, επιστημονικών συλλόγων και φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το Κέντρο

Κ19 Μνημόνιο συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης

Κ20 Υπόδειγμα Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης επιμόρφωσης και απόκτησης δεξιοτήτων

Κ21 Υπόδειγμα Παραρτήματος Πιστοποιητικού στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

Κ22 Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα έτη λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ κατά την τελευταία πενταετία (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητα ΚΕΔΙΒΙΜ)

Κ23 Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες ή έρευνες σχετικά με το ΚΕΔΙΒΙΜ και τη διά βίου μάθηση κ.λπ.) με σήμανση Κ23.1, Κ23.2, Κ23.3 κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός ΚΕΔΙΒΙΜ αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι: από 01/11/2022 έως 31/12/2023.

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1) Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ: [email protected] με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ του …. (ονομασία ΑΕΙ/ΑΣΕΙ)».

2) Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.

3) Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΕΘΑΑΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

4) Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας του ΚΕΔΙΒΙΜ και ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ (όνομα, ιδιότητα, e-mail και τηλέφωνο).

5) Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου πληρότητας των Προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό Πιστοποίησης» και είναι κοινή με τη διαδικασία που αφορά τα ΕΣΔΠ και ΠΣ. Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΘΑΑΕ στο e-mail: [email protected].

Αναλυτικά τα έγγραφα:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση του ΚΕΔΙΒΙΜ

Πρότυπο Πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ

Υπόδειγμα Πρότασης ΚΕΔΙΒΙΜ

Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΚΕΔΙΒΙΜ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

oiele.jpg
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
«Χρήσιμη, αλλά με πρόσθετη αμοιβή αν πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών», λέει η ΟΙΕΛΕ
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο αρχείο τα στοιχεία του, φαινόταν ότι ο 71χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της...
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του